Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Obchodný majetok fyzickej osoby

Dátum: Autor/i: Ing. Miroslava Brnová Rubrika: Daň z príjmov

Z hľadiska obchodného práva platného predovšetkým v rámci podnikateľských vzťahov je definícia obchodného majetku uvedená priamo v ustanovení § 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Podľa tejto definície je obchodným majetkom súhrn majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a slúžia alebo sú určené k jeho podnikaniu. Ide o súhrn všetkých aktív určitého podnikateľa. Kým pri podniku ide o vonkajší prejav zložiek majetku podnikateľa, pri obchodnom majetku ide o jeho zobrazovanie v účtovníctve podnikateľa.
Obchodný majetok je vo vlastníctve podnikateľa a predstavujú ho:
-
veci (hnuteľné i nehnuteľné),
-
pohľadávky zo záväzkových vzťahov (zmluvných alebo mimozmluvných),
-
iné majetkové a nemajetkové práva (právo k využívaniu vynálezu alebo patentu, právo k úžitkovému vzoru, k ochrannej známke) a
-
peniazmi oceniteľné iné hodnoty (obchodné meno, know-how, akcie, obchodné podiely v s. r. o.).
Kým pri právnickej osobe sa obchodný majetok rovná všetkému majetku, tak u fyzickej osoby pojem majetok zahrnuje ako obchodný majetok, tak aj všetky ďalšie hodnoty, ktoré neslúžia na jeho podnikanie. Z uvedeného dôvodu u fyzickej osoby rozlišujeme majetok a obchodný majetok.
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") určuje z daňového hľadiska definíciu obchodného majetku, ktorá sa týka výlučne daňovníkov fyzických osôb dosahujúcich príjmy podľa § 6 ZDP, t.j. daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.
Podľa definície obchodného majetku uvedenej v § 2 písm. m) ZDP, je obchodným majetkom
súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s príjmami podľa § 6 vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, eviduje alebo evidovala podľa § 6 ods. 11 ZDP
.
Obchodným majetkom je u fyzickej osoby dosahujúcej príjmy podľa § 6 ZDPaj majetok
obstarávaný formou finančného prenájmu.
Uvedené však platí za predpokladu, že táto fyzická osoba ho využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie predmetných príjmov a o takomto majetku účtuje alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP.
Z uvedeného vyplýva, že majetkom fyzickej osoby sú akékoľvek veci, pohľadávky a iné práva a peniazmi oceniteľné hodnoty, ktoré má táto fyzická osoba vo vlastníctve, pričom z vlastného rozhodnutia môže určiť, že tento majetok:
-
sa stane aj jej obchodným majetkom, a to jeho zaúčtovaním v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaním v daňovej evidencii daňovníka, alebo
-
nebude jej obchodným majetkom, t.j. nebude o tomto majetku účtovať alebo viesť evidenciu, čo znamená že je stále jej osobným majetkom, ktorý len využíva v súvislosti s podnikaním a dosahovaním príjmov podľa § 6 ZDP.
Zaradenie majetku do obchodného majetku
Ak daňovník o majetku účtuje alebo vedie o ňom evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, potom v súvislosti s týmto obchodným majetkom je možné uplatňovať daňové výdavky spôsobom ustanoveným v ZDP, a to napr. daňové výdavky na jeho obstaranie, na jeho technické zhodnotenie, opravy a udržiavanie. Takéto daňové výdavky nemôže uplatniť daňovník, ktorý využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa § 6 ZDP, majetok v osobnom užívaní, o ktorom neúčtuje ani nevedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP.
Ak daňovník používa majetok v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ZDP, môže sa kedykoľvek rozhodnúť, že tento majetok zaradí do obchodného majetku. Podľa toho sa mu zmení rozsah uplatňovaných daňových výdavkov súvisiacich s takýmto majetkom daňovníka, avšak bude to mať vplyv aj na zdanenie, resp. oslobodenie príjmov z predaja takéhoto majetku.
Ak napríklad živnostník kúpil počítač za 1 540 €, úhradu vykonal prevodom z podnikateľského účtu, bol povinný túto skutočnosť účtovať, resp. evidovať:
-
ak počítač kúpil na podnikateľské účely a uplatnil si jeho obstarávaciu cenu v súlade so znením ZDP do daňových výdavkov, bol povinný účtovať, resp. evidovať tento počítač hneď po jeho kúpe ako obchodný majetok,
-
ak počítač kúpil na osobné účely, jeho obstarávaciu cenu nemohol uplatniť do daňových výdavkov,
-
ak by sa následne rozhodol počítač pôvodne obstaraný na osobné účely používať aj na podnikateľské účely, preradil by tento počítač z osobného užívania do obchodného majetku a mohol by si uplatňovať výdavky súvisiace z jeho používaním v súlade s podmienkami ustanovenými v ZDP.
______________________________
Poznámka:
Daňovník s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP a daňovník s príjmami z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo v sústave podvojného účtovníctva (§ 6 ods. 13 ZDP), uvádza v daňovom priznaní k dani z príjmov typu B v tabuľke č. 1a zostatkovú cenu hmotného majetku a nehmotného majetku, stav zásob, pohľadávok a záväzkov podľa stavu na začiatku zdaňovacieho obdobia a na konci zdaňovacieho obdobia.
______________________________
Daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP môže zaradiť majetok do obchodného majetku len vo vstupnej cene určenej v súlade s ustanovením § 25 ZDP a len z takto stanovenej ceny môže uplatňovať daňové výdavky formou odpisov v súlade s § 19 ZDP.
______________________________
Poznámka:
Z definície obchodného majetku pre fyzické osoby uvedenej v § 2 písm. m) ZDP vyplýva, že v prípade, ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky) podľa § 6 ods. 10 ZDP, t.j. neúčtuje o tomto majetku a ani o ňom nevedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, ak aj majetok využíva v súvislosti s dosahovanými príjmami, nepôjde o obchodný majetok daňovníka, t.j. stále bude jeho osobným majetkom. V súlade s § 22 ods. 9 ZDP, daňovník nemôže využiť prerušenie odpisovania, t.j. nemôže si predĺžiť dobu odpisovania využitím tohto inštitútu.
______________________________
V prípade, ak daňovník prejde z uplatňovaných paušálnych výdavkov na preukázateľné výdavky a bude chcieť uplatniť odpisy zo vstupnej ceny tohto majetku, bude postupovať v súlade s ustanoveniami § 24 ods. 5 a § 25 ods. 1 písm. d) ZDP, t.j. ako pri preradení majetku z osobného využívania do obchodného majetku.
Z hľadiska rozsahu uplatňovania daňových výdavkov v prípade majetku môžu nastať tri situácie, a to:
1.
majetok slúži daňovníkovi výlučne na podnikanie a preto ho má zaradený celý v obchodnom majetku, t.j. uplatňuje si všetky výdavky v súvislosti s takýmto obchodným majetkom v plnej výške,
2.
majetok daňovníkovi slúži aj na podnikanie aj na súkromn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály