Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Daň z príjmov PO - príklady problematických okruhov (2. časť)

Dátum: Autor/i: Ing. Lucia Vanková Rubrika: Problémy z praxe Zo seriálu: Daň z príjmov PO - príklady problematických okruhov

Článok sa podrobne venuje niektorým zložitejším a menej zrozumiteľným otázkam k dani z príjmov právnickej osoby. Môže tak pomôcť pri správnom posúdení vo vzťahu k zisteniu základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Záporný goodwill ako súčasť zdaniteľných príjmov
Zdaniteľný príjem je vymedzený v § 2 písm. h) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") a treba ním rozumieť príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy. Výška zdaniteľných príjmov dosiahnutých za zdaňovacie obdobie je u daňovníka - právnickej osoby rozhodujúca pre určenie sadzby dane za toto zdaňovacie obdobie. Podľa § 15 písm. b) bod 1 podbod 1a. a 1b. ZDP účinného od 1.1.2021, ak výška zdaniteľných príjmov za zdaňovacie obdobie neprevyšuje sumu 49 790 €, daňovník uplatní sadzbu dane vo výške 15 %, ak zdaniteľné príjmy prevyšujú sumu 49 790 €, uplatní sa sadzba dane vo výške 21 %.
______________________________
Upozornenie:
Nárok na zníženú sadzbu dane 15 % má daňovník spĺňajúci podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov (výnosov) nepresahujúcich zákonom stanovenú hranicu, a to bez ohľadu na skutočnosť, či zároveň využije status mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) ZDP a rovnako bez ohľadu na skutočnosť, že sa ním nestal nesplnením iných podmienok uvedených v § 2 písm. w) ZDP (napr. z dôvodu realizácie kontrolovanej transakcie so závislou osobou).
______________________________
Podľa poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (poučenie č. MF/010700/2021-721) sa pri vyplnení zdaniteľných príjmov (výnosov) v riadku 560 daňového priznania vychádza zo zaúčtovaných výnosov (príjmov) v príslušnom zdaňovacom období uvedených v tabuľke C1 (riadok 6) alebo tabuľke C2 (riadok 6) alebo tabuľke F (riadok 1) alebo tabuľke G1 [riadok 1 upravený o položky vzťahujúce sa k výnosom z tabuľky G3 (riadok 2 a 3)] alebo tabuľke G2 (riadok 1) alebo tabuľke H (riadok 1 a riadok 2 až 10 stĺpca 1). Takto zistené príjmy (výnosy) sa následne upravia na zdaniteľné príjmy (výnosy), a to predovšetkým vylúčením príjmov (výnosov), ktoré nie sú predmetom dane, príjmov (výnosov), ktoré sú od dane oslobodené, resp. sa upravia o iné položky, ktoré ovplyvňujú výšku zdaniteľných príjmov (výnosov).
K vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatnenia 15 % sadzby dane vydalo FR SR usmernenie č. 18/DZPaU/2021/MU. V usmernení je uvedený okruh zdaniteľných príjmov ako príklad, pričom nemusí ísť vždy o položku, ktorá je aj priamo účtovaná na účte výnosov, ak táto položka zvyšuje základ dane (napr. suma uvedená na účte
416
zahrňovaná do základu dane podľa § 17c ZDP). V súlade s usmernením sa do zdaniteľných príjmov nezahŕňajú predovšetkým úpravy základu dane, ktoré sa vzťahujú k výdavkom (nákladom) a sú položkami zvyšujúcimi výsledok hospodárenia, napr. rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi, daňové výdavky po zaplatení a pod.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály