Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Spotreba pohonných látok - spôsoby uplatnenia v daňových výdavkoch

Dátum: Rubrika: Problémy z praxe Zo seriálu: Spotreba pohonných látok - spôsoby uplatnenia v daňových výdavkoch

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Všeobecne platí, že na účely dane z príjmov musia byť výdavky na spotrebované pohonné látky (ďalej len "PHL") preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a musia byť zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v evidencii daňovníka.
Táto zásada vyplýva z § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"). ZDP osobitne upravuje výdavky na spotrebované PHL v § 19 ods. 2 písm. l), podľa ktorého možno do daňových výdavkov uplatniť spotrebované PHL len v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
ZDP v § 19 ods. 2 písm. l)ponúka daňovníkovi pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované PHL do daňových výdavkov
tri rovnocenné spôsoby.
Daňovník, či už právnická alebo fyzická osoba [ktorá si neuplatňuje spotrebu PHL podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP], má možnosť rozhodnúť sa pre jeden z týchto troch spôsobov, a to podľa jednotlivých motorových vozidiel. To znamená, že pri jednotlivých motorových vozidlách môže uplatňovať výdavky na spotrebované PHL rôznym spôsobom (podľa bodov 1 až 3 uvedeného ustanovenia). Treba uviesť, že uplatnenie spotreby PHL podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP môže daňovník použiť pri motorovom vozidle zahrnutom v majetku firmy, resp. v obchodnom majetku fyzickej osoby, prenajatom, vypožičanom motorovom vozidle, ako aj pri vozidle obstarávanom formou finančného prenájmu, či u fyzickej osoby aj pri vlastnom nákladnom motorovom vozidle.
______________________________
Poznámka: Fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti využije ustanovenie § 19 ods. 2 písm. l) ZDP v tom prípade, ak na cestovanie použije iné ako vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, t.j., ak na cestovanie využije napríklad prenajaté alebo vypožičané motorové vozidlo alebo využije vlastné nákladné motorové vozidlo alebo vozidlo zaradené do obchodného majetku. Ak tento daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP.
______________________________
Pri výbere konkrétneho spôsobu preukazovania spotreby pohonných látok je potrebné osobitne upozorniť na osobný automobil -
plug-in hybrid
, u ktorého dochádza k spotrebe dvoch rôznych PHL, a to elektriny a benzínu. Daňovník v tomto prípade nemôže posudzovať spôsob preukazovania spotreby PHL pre každý typ PHL samostatne a uplatňovať daňové výdavky na spotrebované PHL kombinovaním jednotlivých spôsobov podľa bodov 1 až 3 ustanovenia § 19 ods. 2 písm. l) ZDP.
Prepočítané spotrebované PHL [§ 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDP]
Podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDPdaňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú výdavky (náklady) na spotrebované PHL podľa cien platných v čase ich nákupu
prepočítané
podľa:
1a.
spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu,
pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %;
ak sa spotreba uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, je možné vychádzať aj
zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia
podľa osobitného predpisu, ktorým je § 31 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o metrológii"),
1b.
preukázanej spotreby vrátane spotreby uvedenej vo
vnútornom akte riadenia
, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje u daňovníka spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, ak ide o
nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy
, pri ktorých sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza a ak sa neuplatňuje postup podľa bodu 1a.
V súlade so znením ustanovenia sa teda daňovníkovi umožňuje preukázateľne vynaložené výdavky (náklady) na spotrebované PHL
prepočítať
podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu
zvýšenej o 20 %
.
Príklad č. 1:
Daňovník uplatňuje v daňových výdavkoch spotrebu pohonných látok osobného automobilu, ktorý využíva výlučne v súvislosti s podnikateľskou činnosťou. Spotreba PHL v osvedčení motorového vozidla je uvedená vo výške 7,5 l na 100 km. Spoločnosť nakúpila 80 l benzínu za cenu 1,724 € za liter, t.j. doklad o nákupe PHL má na sumu 137,92 €. Najazdí 1 000 km. Akým spôsobom prepočíta skutočnú spotrebu PHL, ktorú môže zahrnúť do daňových výdavkov?
Zvýšená spotreba 7,5 l o 20 % je 9,0 l/100 km x 1 000 km x 1,724 €/l = 155,16 €. Nakoľko daňovník kúpil benzín za 137,92 €, do daňových výdavkov môže uplatniť maximálne reálne vynaloženú sumu na zakúpenie benzínu, čo je suma 137,92 €. Uvedené je v súlade so základnou definíciou daňového výdavku uvedenou v § 2 písm. i) ZDP, t.j. musí ísť o preukázateľne vynaložený výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.
* * *
Ak sa skutočná spotreba PHL
nezhoduje
so spotrebou uvádzanou v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo sa tam
neuvádza
, daňovník môže vychádzať zo spotreby preukázanej
dokladom (certifikátom) vydaným osobou
, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa § 31 ods. 1 zákona o metrológii. Takýmto spôsobom preukazovaná spotreba PHL sa však o
20 % už nezvyšuje
.
Príklad č. 2:
Daňovník vlastní osobný automobil, pri ktorom je spotreba PHL preukázaná dokladom od osoby, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu. Skutočná spotreba preukázaná dokladom o nákupe PHL zaúčtovaná na účte 501 je v roku 2023 vo výške 9 456,44 €, prepočítaná spotreba podľa spotreby uvedenej v danom doklade vo výške 9 200,50 €. Môže daňovník aj takúto spotrebu zvýšiť o 20 %?
Ak daňovník pri prepočítaní spotrebovaných pohonných látok podľa cien platných v čase ich nákupu vychádza zo spotreby preukázanej dokladom (certifikátom) vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa § 31 ods. 1 zákona o metrológii, takýmto spôsobom preukazovaná spotreba PHL sa o 20 % už nezvyšuje. Daňovník si v roku 2023 v daňových výdavkoch môže uplatniť spotrebu PHL vo výške 9 200,50 €.
* * *
V nadväznosti na znenie úvodnej vety uvedenej v § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDP, podľa ktorej daňovými výdavkami sú výdavky (náklady) na spotrebované PHL podľa
cien platných v čase ich nákupu
, výdavky (náklady) podľa tohto ustanovenia je potrebné preukázať
dokladom o nákupe PHL.
Príklad č. 3:
Ak daňovník stratí originál pokladničného dokladu z elektronickej registračnej pokladnice alebo z pokladnice e-kasa klient o nákupe PHL, môže od predávajúceho PHL žiadať vytlačenie kópie pokladničného dokladu z dôvodu evidencie v účtovníctve?
Uvedenú situáciu jednoznačne rieši zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len "zákon o ERP"). Podľa § 4 ods. 2 písm. b) bod 11 zákona o ERP musí elektronická registračná pokladnica umožňovať vytlačenie iba jedného originálu pokladničného dokladu a dokladu podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 8 citovaného zákona ("­NEPLATNÝ DOKLAD" alebo "VKLAD") so súčasným záznamom kópie do prevádzkovej pamäte alebo na vhodné dátové médium, pričom kópia originálu pokladničného dokladu môže byť vytlačená, ale nesmie obsahovať ochranný znak. Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient odovzdať kupujúcemu iba pokladničný doklad (originál), a to len po prijatí tržby za predaný tovar alebo za poskytnutú službu. Iný doklad o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať. Uvedené platí aj v prípade, keď sa kupujúci dožaduje vystavenia náhradného dokladu o zaplatení z dôvodu straty vydaného pokladničného dokladu.
* * *
Daňovník, ktorý sa rozhodne použiť spôsob stanovenia daňových výdavkov na spotrebované PHL upravený v § 19 ods. 1 písm. l) bod 1 podbod 1a. ZDP, je povinný
viesť knihu jázd
. Evidencia o jazdách je základným evidenčným dokladom preukazujúcim vznik výdavkov spojených s použitím vozidla na podnikateľské účely. Preto v žiadnom prípade nie je možné evidenciu jázd (evidenciu o prevádzke motorového vozidla) nahradiť evidenciou dokladov o nákupe PHL. Tieto doklady nepreukazujú vznik výdavkov spojených s podnikaním a s použitím vozidla na podnikateľské účely, t.j. výdavkov na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.
V prípade, že skutočná spotreba PHL je vyššia ako spotreba prepočítaná podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 podbod 1a. ZDP, nie je možné časť spotrebovaných PHL
vo výške prekračujúcej prepočítanú spotrebu
uznať za daňový výdavok.
Príklad č. 4:
Daňovník vlastní osobný automobil, pri ktorom uplatňuje spotrebu PHL do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 podbod 1a. ZDP, t.j. spotrebu prepočítanú podľa spotreby PHL uvedenej v technickom preukaze zvýšenej o 20 %. Za zdaňovacie obdobie 2023 je spotreba PHL zaúčtovaná do nákladov na základe dokladov o nákupe PHL vo výške 10 462,00 €. Uvedená spotreba PHL prepočítaná podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze je vo výške 8 628,00 €, zvýšená o 20 % vo výške 10 353,60 €. V akej výške si môže daňovník v danom zdaňovacom období uplatniť spotrebu PHL do daňových výdavkov?
Keďže spotreba PHL prepočítaná podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze zvýšená o 20 % (10 353,60 €) je nižšia ako skutočná spotreba (10 462,00 €), daňovník si môže v daňových výdavkoch uplatniť v súlade s § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 podbod 1a. ZDPlen prepočítanú spotrebu PHL vo výške 10 353,60 €. Rozdiel medzi prepočítanou spotrebou a spotrebou zaúčtovanou na účte
501
vo výške 108,40 € nie je uznaným daňovým výdavkom.
* * *
Príklad č. 5:
V osvedčení o evidencii osobného motorového vozidla sa uvádza spotreba paliva podľa skúšobného cyklu WLTP a tiež podľa NEDC. Ktorý skúšobný cyklus má daňovník použiť pri prepočte spotreby PHL?
______________________________
Poznámka: Metodika merania spotreby paliva WLTP (Celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre testovanie osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel) sa v EÚ používa od septembra 2017, predtým sa uplatňovala výlučne metodika merania spotreby paliva NECD. Do právnych predpisov EÚ sa nový skúšobný postup zaviedol nariadením Komisie (EÚ) 2017/1151z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008. Spotreba paliva udávaná podľa starej metodiky NEDC je spravidla nižšia oproti spotrebe udávanej podľa nových skúšobných postupov WLTP. Rozdiel je v presnejšej metodike merania WLTP, ktorá sa orientuje viac na reálnu prax a využiteľnosť automobilu.

______________________________Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály