Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Uplatňovanie výdavkov na pohonné látky v roku 2022

Dátum: Rubrika: Problémy z praxe

Výdavky na pohonné látky (ďalej aj „PHL“) patria k uplatňovaným daňovým výdavkom takmer u každého podnikateľa, z dôvodu, že motorové vozidlá sú často využívaným hmotným majetkom pri podnikaní. Pri používaní motorového vozidla si môže daňovník sám vybrať spôsob, akým bude postupovať pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených daňových výdavkov na spotrebované PHL.

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") v ustanovení § 19 ods. 2 písm. l) ponúka podnikateľovi vybrať si jeden z troch možných ustanovených spôsobov zahŕňania výdavkov na PHL do daňových výdavkov. Ak daňovník používa viac automobilov, môže na každý z nich použiť iný spôsob uplatňovania podľa tohto ustanovenia. Pri všetkých troch možnostiach je však daňovník povinný preukázať nákup PHL reálnym dokladom o nákupe a cene PHL.
Súčasne ZDP tiež upravuje rozsah a podmienky pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov pri pracovných cestách zamestnancov v § 19 ods. 2 písm. d) ZDP a tiež daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 ZDP, ak pri podnikaní využíva vlastné motorové vozidlo nezahrnuté v obchodnom majetku, v ustanovení § 19 ods. 2 písm. e) ZDP.
Uplatňovanie výdavkov na PHL do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP
Podľa tohto odseku postupujú daňovníci, ktorí používajú v podnikaní motorové vozidlo a toto majú zaradené v obchodnom majetku, a aj daňovníci, ktorí nemajú zaradené motorové vozidlo v obchodnom majetku a:
-
vozidlo majú prenajaté na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.,
-
vozidlo používajú na základe zmluvy o výpožičke podľa Občianskeho zákonníka,
-
podnikateľ, ktorý využíva v podnikaní cudzí osobný automobil, ktorý používa bez zmluvného vzťahu,
-
podnikateľ, ktorý využíva v podnikaní vlastný nákladný automobil, ktorý nemá zaradený v obchodnom majetku.
Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov výber jedného z 3 spôsobov, pričom daňovník má sám možnosť rozhodnúť sa pre niektorý z nich:
-
Daňovník uplatňuje výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa:
-
Spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu,
pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %
.
(Ak sa spotreba uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, je možné vychádzať aj zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu. Ak daňovník postupuje pri vykazovaní spotreby pohonných látok na základe spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu, ktorým je § 31 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, takýmto spôsobom preukazovaná spotreba pohonných látok sa však o 20 % už nezvyšuje.)
-
Pri nákladných automobiloch alebo pracovných mechanizmoch, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok. Takýmto spôsobom preukazovaná spotreba pohonných látok sa však o 20 % už nezvyšuje.
-
Daňovník preukazuje spotrebu PHL na základe dokladov o ich nákupe a systému satelitného sledovania prevádzky vozidiel.
Pri existencii takéhoto zariadenia všetky výdavky na spotrebované pohonné látky pri cestách na služobné účely sú v plnej výške (vrátane zdokumentovanej nadspotreby) uznaným daňovým výdavkom. Daňovník nie je povinný prepočítavať spotrebu na základe údajov uvedených v dokladoch
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály