Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Pôžička od spoločníka z hľadiska dane z príjmov (II.)

Dátum: Rubrika: Problémy z praxe Zo seriálu: Pôžička od spoločníka z hľadiska dane z príjmov

Jednou z možností, ako môže spoločnosť rýchlo a jednoducho získať finančné prostriedky pre svoju aktuálnu potrebu, je pôžička od spoločníkov. Takýto spôsob náhrady vlastných zdrojov môže mať síce celkový nepriaznivý pohľad na takto zadlženú spoločnosť, sú však situácie, keď spoločníci nemajú inú možnosť, ako siahať po poskytovaní pôžičiek z vlastného vrecka.
Úročená pôžička poskytnutá spoločníkom
Pokiaľ spoločník poskytne spoločnosti pôžičku úročenú, úrok je pre spoločnosť za určitých podmienok (pozri ďalej)
daňovým výdavkom
a na strane spoločníka sa
úrokový príjem (výnos) musí zdaniť.
U spoločníka -
fyzickej osoby, nepodnikateľa
sa úrok zdaňuje ako príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP. Úrok spoločník zdaní za to obdobie, v ktorom ho prijal. Spoločník zahrnie prijatý úrok do osobitného základu dane podľa § 7 ZDPv
hrubej výške
(nemôže uplatniť žiadne výdavky) a
zdaní ho prostredníctvom daňového priznania.
Úrok z poskytnutej pôžičky nepodlieha zdaneniu daňou vyberanou zrážkou (napr. ako úroky z termínovaných vkladov).
ZDP obsahuje aj špecifické ustanovenie v § 7 ods. 9pre zdanenie príjmov z úrokov a iných výnosov z poskytnutých úrokov a pôžičiek plynúcich zo
spoločného majetku manželov
. Podľa uvedeného ustanovenia sa príjmy zo spoločného majetku manželov zahŕňajú do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak. Po dohode manželov môže zdaniť úroky z pôžičky aj jeden z manželov.
V niektorých prípadoch fyzická osoba nemusí prijatý úrok vôbec zdaniť. Ide o prípady, keď prijatý úrok
nezakladá fyzickej osobe povinnosť podať daňové priznanie
podľa § 32 ods. 1 ZDP. Pokiaľ pôžičku poskytla fyzická osoba, ktorej príjmy sú napr. len starobný dôchodok (príjem oslobodený od dane podľa § 9 ZDP) a úroky z terminovaného vkladu (príjem zdanený zrážkovou daňou) a ďalej v tomto kalendárnom roku prijaté úroky z poskytnutej pôžičky nebudú presahovať stanovenú sumu zdaniteľných príjmov, ktorá zakladá povinnosť podať daňové priznanie, daň nebude vôbec platená. Ak fyzická osoba, ktorej okrem úroku z poskytnutej pôžičky plynú iba príjmy oslobodené od dane alebo zdanené konečnou zrážkovou daňou, prijme úrok
vo výške presahujúcej
stanovenú sumu zdaniteľných príjmov pre povinnosť podať daňové priznanie, prizná tento úrok v daňovom priznaní, pričom z tohto príjmu neodpočíta nezdaniteľnú sumu na daňovníka podľa § 11 ZDP.
Spoločník - právnická osoba
zdaní úrokový príjem (výnos)
ako súčasť základu dane
v tom zdaňovacom období, v ktorom o ňom účtuje, teda bez ohľadu na to, či bol aj skutočne prijatý. Úrok ako výnos sa účtuje do toho účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisí (§ 5 Postupov účtovania v PÚ). Rešpektovanie vecnej a časovej súvislosti výnosov (zdaniteľných príjmov) v príslušnom zdaňovacom období vyžaduje aj definícia základu dane v § 2 písm. j) ZDP.
Pravidlá transferového oceňovania pri úročenej pôžičke
Aj pri úročenej pôžičke poskytnutej spoločnosti jej spoločníkom je z hľadiska dane z príjmov dôležitým faktom skutočnosť, že spoločník a spoločnosť sú závislými osobami. To znamená, že tak ako pri bezúročnej pôžičke, aj pri úročenej pôžičke zmluvné strany tejto kontrolovanej transakcie, ak ide o významnú kontrolovanú transakciu, za ktorú sa považuje
pôžička s istinou nad 50 000 €
, uplatňujú
pravidlá transferového oceňovanie
v súlade s § 17 ods. 5 a 6 ZDP, t.j. pri zistení základu dane uplatňujú princíp nezávislého vzťahu. Keďže uvedená úprava základu dane sa uplatňuje len u toho daňovníka, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 až § 29 ZDP, táto povinnosť sa nevzťahuje na
spoločníka fyzickú osobu
, ktorý zisťuje základ dane podľa § 7 alebo podľa § 8 ZDP, t.j. na fyzickú osobu s príjmami z kapitálového majetku a s ostatnými príjmami. Ak úročenú pôžičku spoločnosti poskytuje
spoločník, ktorý je právnickou osobou
, je povinný o prípadný rozdiel z uplatnenia princípu nezávislého vzťahu zvýšiť základ dane alebo znížiť daňovú stratu, t.j. upraviť základ dane o rozdiel medzi dohodnutým úrokom a úrokom, ktorý by použili nezávislé osoby v porovnateľnom finančnom vzťahu za porovnateľných podmienok.
Uznanie úrokov v daňových výdavkoch spoločnosti
Ak spoločník poskytne spoločnosti úročenú pôžičku, zásadnou daňovou otázkou je
posúdenie daňovej uznateľnosti úroku
v spoločnosti. Je potrebné riešiť tieto problémové okruhy:
-
zaúčtovanie úroku v účtovníctve spoločnosti,
-
podmienky daňového uznania úroku.
K podmienke zaúčtovania úroku
Úrok z poskytnutej pôžičky je cenou peňažných prostriedkov. Dojednané úroky v zmluve o pôžičke sa považujú za odplatu (odmenu) za užívanie požičanej istiny. Ich maximálnu výšku Občiansky zákonník ani iný predpis neustanovuje. Výšku úrokov určuje dohoda zmluvných strán. Dojednanie o výške úrokov však nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, pretože z občianskoprávneho hľadiska by podľa § 39 Občianskeho zákonníkaišlo o neplatnú dohodu (absolútnu neplatnosť). Výška úrokov pri zmluve o pôžičke sa spravidla určuje určitým percentom zo sumy požičaných peňažných prostriedkov (istiny). Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, týka sa sadzba úrokov ročného obdobia. Úrok z poskytnutej pôžičky
nemá sankčný charakter
, preto ho nemožno zamieňať s úrokom z omeškania.
Úroky z prijatej pôžičky sa účtujú
priamo do nákladov
. V tejto súvislosti je vhodné poukázať na rozdiel v účtovaní úrokov z prijatej pôžičky a úrokov z prijatých úverov. Pokiaľ ide o úroky z prijatých úverov, tie nemusia vždy predstavovať priamy účtovný náklad spoločnosti. V prípade úveru na obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa môže účtovná jednotka rozhodnúť, že úroky pripadajúce na dobu do uvedenia do užívania vstupujú do ocenenia dlhodobého hmotného majetku [§ 35 ods. 2 písm. h) Postupov účtovania v PÚ]. Ak sa tak účtovná jednotka nerozhodne, potom sú úroky pripadajúce aj na dobu do uvedenia do užívania účtovným nákladom. Uvedené ustanovenie Postupov účtovania v PÚsa
nevzťahuje na úroky z pôžičky
, ktorá bola použitá na obstaranie dlhodobého majetku, preto takýto úrok spoločnosť
účtuje priamo do nákladov.
Úroky z prijatých pôžičiek, resp. úverov, ktoré sú priamou nákladovou položkou spoločnosti (nevstupujú napr. do ocenenia dlhodobého hmotného majetku) je treba účtovať do nákladov spoločnosti
zásadne časovo rozlíšené
- úrok za rok 2023 je účtovným nákladom v roku 2023, úrok za rok 2024 je účtovným nákladom v roku 2024. Vyžaduje to § 5 Postupov účtovania v PÚ.
K všeobecným podmienkam daňového uznania úroku
Pri posudzovaní daňovej uznateľnosti úrokov z pôžičiek je potrebné vychádzať predovšetkým z pojmu daňový výdavok, ktorý je definovaný v § 2 písm. i) ZDP. Úrok bude daňovo uznaným nákladom,
ak čerpanie pôžičky preukázateľne súvisí s dosahovaním, zabezpečením a udržaním zdaniteľných príjmov
daňovníka. Takýto úrok je daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom sa o úroku účtuje v súlade s účtovnými predpismi (§ 17 ods. 1 ZDP). To z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály