Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Odpočet daňovej straty právnickej osoby v roku 2022

Dátum: Rubrika: Daň z príjmov

Odpočet daňovej straty je legálny nástroj na znižovanie základu dane a tým aj daňovej povinnosti daňovníka. Daňová legislatíva má zavedené presné pravidlá pre odpočet daňových strát, ktoré však podliehajú častým zmenám a prinášajú aj interpretačné problémy. Od 1. 1. 2020 sa pre odpočet daňových strát ustanovili nové pravidlá. Tieto sa použijú na daňové straty vykázané v zdaňovacích obdobiach, ktoré začínajú najskôr 1. 1. 2020. Daňové straty vykázané v predchádzajúcich rokoch sa naďalej odpočítavajú podľa pravidiel platných do 31. 12. 2019.

Definícia daňovej straty
Daňová strata je definovaná v § 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") a treba ňou rozumieť
rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy
pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.
Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak [§ 2 písm. i) ZDP].
Zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený podľa zákona o dani z príjmov ani medzinárodnej zmluvy [§ 2 písm. h) ZDP].
Na zistenie daňovej straty, ktorú možno odpočítať od základu dane, platia ustanovenia § 17 až § 29 ZDP. Pri zisťovaní daňovej straty sa u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva vychádza z
výsledku hospodárenia pred zdanením
vykázaného v účtovnej závierke za príslušné účtovné obdobie, u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva sa vychádza z
rozdielu medzi príjmami a výdavkami.
Výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorým môže byť
zisk alebo strata,
sa v podvojnom účtovníctve zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy
6 - Výnosy
a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy
5 - Náklady
okrem účtov
591, 592, 595
a vnútroorganizačných nákladov a výnosov. Ak je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi záporný, ide o účtovnú stratu. V jednoduchom účtovníctve sa účtovná strata zistí ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami.
Príklad č. 1:
Ako sa zisťuje výsledok hospodárenia v podvojnom účtovníctve?
Výsledok hospodárenia je ocenený výsledný efekt činnosti účtovnej jednotky dosiahnutý v účtovnom období. V podvojnom účtovníctve sa zistí tak, že od výnosov sa odpočítajú náklady, pričom ním môže byť zisk alebo strata.
V podvojnom účtovníctve sa výsledok hospodárenia zisťuje na účte
710
, a to:
-
ako výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov - zistí sa ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch
účtovej triedy 6
a nákladov účtovej triedy 5 okrem účtov
591, 592, 595
a vnútroorganizačných nákladov a výnosov,
-
ako výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmov - účtovný výsledok hospodárenia, ktorý sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy
6
a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy
5
.
Základ dane z príjmov, resp. daňová strata sa v daňovom priznaní zisťuje z výsledku hospodárenia pred zdanením.
* * *
Daňovú stratu je potrebné odlíšiť od účtovnej straty. Skutočnosť, že daňovník vyčísli účtovnú stratu ešte neznamená, že bude mať aj daňovú stratu. Daňová strata za príslušné zdaňovacie obdobie sa zistí v daňovom priznaní, a to úpravou výsledku hospodárenia alebo rozdielu medzi príjmami a výdavkami, ktorým môže byť zisk alebo strata, o položky zvyšujúce alebo znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Podľa § 17 ods. 2 ZDP týmito položkami sú sumy, ktoré:
-
nemožno podľa zákona o dani z príjmov zahrnúť do daňových výdavkov alebo ktoré boli do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške,
-
nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sú zahrňované do základu dane,
-
sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sa nezahrnú do základu dane,
-
zvyšujú alebo znižujú výsledok hospodárenia v dôsledku zmeny účtovnej metódy pri použití medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.
Práve v dôsledku pripočítateľných a odpočítateľných položiek dochádza k tomu, že prípadná účtovná strata sa môže líšiť od daňovej straty.
Legislatívna úprava odpočtu daňových strát v roku 2022
Súčasné znenie § 30 ZDPúčinné od 1.1.2020 ponúka priaznivejšie pravidlá na odpočet daňovej straty oproti pravidlám platným do konca roka 2019. Podľa týchto nových pravidiel určených pre odpočet daňovej straty sa
predĺžila lehota na odpočet
, a to zo štyroch na naviac päť zdaňovacích období, zrušila sa
rovnomernosť odpočtu daňovej straty
platná podľa pravidiel platných do 31.12.2019, t.j. zaviedla sa možnosť odpočtu daňovej straty v ktoromkoľvek z piatich zdaňovacích období, ale sa tiež
zaviedol limit
, do výšky ktorého si daňovník môže daňovú stratu odpočítať.
Podľa prechodného ustanovenia § 52zza ods. 16 ZDP sa tieto nové pravidla uplatňujú na daňové straty vykázané počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré sa začína najskôr 1.1.2020. Daňové straty vykázané do 31.12.2019 sa naďalej odpočítajú podľa doterajších pravidiel, t.j. podľa § 30 ZDP platného do konca roka 2019.
Podmienky odpočtu daňovej straty vykázanej od roku 2020
Od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu vykázanú počnúc rokom 2020 takto:
-
počas najviac piatich
bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období,
-
v jednom zdaňovacom období najviac do výšky
50 % základu dane
,
-
lehota na odpočet straty začne plynúť počnúc zdaňovacím obdobím
bezprostredne nasledujúcim
po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová strata vykázaná.
Príklad č. 2:
Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím kalendárny rok vykázal v roku 2020 daňovú stratu 3 000 €, v roku 2021 základ dane vo výške 4 000 €, v roku 2022 daňovú stratu vo výške 5 000 € a v roku 2023 základ dane vo výške 3 000 €. Ako bude postupovať pri odpočte daňovej straty vykázanej v roku 2020 počas piatich zdaňovacích období?
Odpočet straty je takýto: 
Rok Základ dane 50 % zo základu dane Odpočet straty Zostávajúca časť na odpočet
Strata 2020 2022 2020 2022
2020 –3 000
2021 +4 000 2 000 2 000 1 000
2022 –5 000 1 000
2023 +3 000 1 500 1 000 1 500 3 500
Daňovú stratu z roku 2020 odpočítava daňovník v rokoch 2021 - 2025, a to v ktoromkoľvek zdaňovacom období maximálne do výšky 50 % základu dane:
-
v roku 2021 vykázal daňovník základ dane 4 000 €, preto mohol uplatniť odpočet straty vo výške 2 000 € (50 % zo základu dane 4 000 €), zostávajúca časť straty na odpočet je 1 000 €,
-
v roku 2022, ktorý je druhým rokom odpočtu, vykázal daňovník stratu, preto odpočet straty v tomto roku neuplatní, zostávajúca časť straty na odpočet je 1 000 €,
-
v roku 2023, ktorý je tretím rokom odpočtu, vykázal daňovník základ dane 3 000 €, preto od základu dane vo výške 50 % odpočíta zostávajúcu časť straty z roku 2020 v plnej sume 1 000 €. Zároveň daňovník uplatní aj časť daňovej straty vykázanej v roku 2022 maximálne do výšky 50 % základu dane, t.j. vo výške 1 500 €, resp., ak je daňovník v zdaňovacom období 2023 považovaný za mikrodaňovníka
(pozri ďalej)
, potom zo straty vykázanej v roku 2022 môže odpočítať sumu až do výšky základu dane, t.j. sumu 2 000 €.
Zo straty vykázanej v roku 2020 vo výške 3 000 € daňovník odpočíta v rokoch 2021 až 2023 celkovo 3 000 €.
* * *
Aj daňovník, u ktorého zdaňovacím obdobím
je hospodársky rok
, môže odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola vykázaná daňová strata do výšky 50 % základu dane v príslušnom zdaňovacom. Tento nový režim
sa prvýkrát
použije
pri odpočte daňovej straty
vykázanej v zdaňovacom období, ktoré
začalo v roku 2020 a skončí v roku 2021
.
Príklad č. 3:
Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím hospodársky rok (HR) vykázal v HR 2020/2021 daňovú stratu vo výške 6 900 €, v HR 2021/2022 základ dane vo výške 3 000 €, v HR 2022/2023 základ dane vo výške 4 000 €, v HR 2023/2024 vykázal stratu 1 500 €, v HR 2024/2025 vykázal základ dane vo výške 6 000 € a v HR 2025/2026 vykázal základ dane vo výške 2 000 €. Ako bude postupovať pri odpočte daňovej straty vykázanej v zdaňovacom období 2020/2021?
Odpočet straty je takýto: 
Rok Základ dane 50 % zo základu dane Odpočet straty Zostávajúca časť na odpočet
Strata 2020/2021 2023/2024 2020/2021 2023/2024
2020/2021 –6 900
2021/2022 +3 000 1 500 1 500 5 400
2022/2023 +4 000 2 000 2 000 3 400
2023/2024 –1 500 3 400
2024/2025 +6 000 3 000
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály