Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Oceňovanie majetku a záväzkov pri uzavieraní účtovných kníh

Dátum: Rubrika: Problémy z praxe

Pre veľkú väčšinu účtovných jednotiek predstavuje koniec kalendárneho roka zároveň aj koniec účtovného obdobia, ktorý je v kontexte ustanovení § 16 ods. 4 písm. b) a § 16 ods. 6 písm. a) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej iba "zákon o účtovníctve") dňom, ku ktorému sa povinne uzatvárajú účtovné knihy. K tomuto dňu sa viaže aj problematika správneho oceňovania majetku a záväzkov účtovnej jednotky, a to podľa ustanovení § 24 ods.1 písm. b), § 26 a § 27 zákona o účtovníctve.
Dlhodobý majetok
Potrebné je predovšetkým uviesť, že dlhodobý majetok sa oceňuje v súlade s § 25 zákona o účtovníctve nasledovne:
-
obstarávacou cenou pri jeho odplatnom nadobudnutí,
-
vlastnými nákladmi pri jeho vytvorení vlastnou činnosťou,
-
reálnou hodnotou pri jeho bezodplatnom nadobudnutí,
-
reálnou hodnotou pri jeho preradení z osobného vlastníctva do podnikania,
-
reálnou hodnotou v prípade majetku novozisteného pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachyteného,
-
reálnou hodnotou v prípade majetku obstaraného verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce podľa § 4 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
-
reálnou hodnotou v prípade majetku nadobudnutého kúpou podniku alebo jeho časti,
-
reálnou hodnotou v prípade majetku nadobudnutého vkladom podniku alebo jeho časti a majetku nadobudnutého zámenou,
-
reálnou hodnotou majetok prevzatý nástupníckou účtovnou jednotkou od obchodnej spoločnosti alebo družstva zanikajúcich bez likvidácie.
Na uvedené účely sa pritom rozumie:
-
Obstarávacou cenou
cena, za ktorú sa dlhodobý majetok skutočne obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.
-
Reálnou hodnotou:
a)
trhová cena,
b)
hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na aktívnom trhu, ak nie je cena podľa písmena a) známa,
c)
hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na inom ako aktívnom trhu, ak nie sú na aktívnom trhu informácie, ktoré by bolo možné použiť v oceňovacom modeli podľa písmena b), alebo
d)
posudok znalca, ak pre oceňovanú položku majetku nie je možné zistiť jeho reálnu hodnotu podľa písmen a) až c), alebo pre oceňovanú položku majetku nie je dostupný oceňovací model odhadujúci s postačujúcou spoľahlivosťou cenu majetku, za ktorú by sa v danom čase predal, alebo jeho použitie by vyžadovalo od účtovnej jednotky vynaloženie neprimeraného úsilia alebo nákladov v pomere s prínosom jeho použitia pre kvalitu zobrazenia finančnej pozície účtovnej jednotky v účtovnej závierke.
-
Vlastnými nákladmi
priame náklady vynaložené na výrobu majetku alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na jeho výrobu alebo na inú činnosť.
Príklad č. 1:
Spoločnosť bezodplatne nadobudla traktor. Akým spôsobom má určiť jeho ocenenie na účtovné účely?
Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý majetok sa na účtovné účely oceňuje podľa § 25 ods. 1 písm. d) bodu 1 zákona o účtovníctve tzv. reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve. V danom prípade je určujúca v prvom rade tzv. trhová cena, ktorou treba rozumieť najpočetnejšiu cenu ponuky alebo, ak táto nie je reprezentatívna, medián cien ponúk na inom aktívnom trhu v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 zákona o účtovníctve. Ak náklady na dopravu kúpeného majetku z miesta jeho uloženia na účely obchodovania na aktívnom trhu na miesto jeho použitia u kupujúceho nie sú zanedbateľné, prirátajú sa k trhovej cene. Ak by nebolo možné určiť reálnu hodnotu traktora podľa doteraz uvedeného postupu, potom sa vychádza z posudku znalca.
Oceňovanie dlhodobého majetku pri uzavieraní účtovných kníh
Účtovná jednotka je podľa § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Ďalej platí, že ocenenie majetku je potrebné upraviť prostredníctvom opravných položiek, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty. Vo všeobecnosti možno teda konštatovať, že je nevyhnutné zohľadniť predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú dlhodobého majetku a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Uvedené zníženie hodnoty sa musí zohľadniť vždy, bez ohľadu na to, či výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie je zisk alebo strata. Zatiaľ čo opravné položky sa vytvárajú pri prechodnom znížení hodnoty dlhodobého majetku, odpisy dlhodobého majetku vyjadrujú trvalé zníženie jeho hodnoty.
Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek sú predmetom ustanovenia § 18 opatrenia MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len "Postupy účtovania v PÚ"). Vychádzajúc z odseku 4 platí, že opravná položka k odpisovanému dlhodobému majetku opravná položka k odpisovanému dlhodobému majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním sa tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve, pričom ocenením v účtovníctve sa na tieto účely rozumie ocenenie po zohľadnení oprávok a už vytvorenej opravnej položky. Opravná položka k neodpisovanému dlhodobému majetku sa tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie, ako jeho ocenenie v účtovníctve. Ocenením neodpisovaného dlhodobého majetku v účtovníctve sa rozumie ocenenie po zohľadnení už vytvorenej opravnej položky. Ak predpokladaná predajná cena dlhodobého majetku po odpočítaní nákladov na predaj je vyššia ako predpokladaná hodnota ďalšieho využitia tohto majetku účtovnou jednotkou, pri tvorbe opravnej položky sa zohľadňuje predpokladaná predajná cena znížená o náklady na predaj.
Príklad č. 2:
Ako zaúčtovať opravnú položku k odpisovanému dlhodobému hmotnému majetku konkrétne k budove so stavom k 31. 12. bežného roka, ak:
-
obstarávacia cena budovy bola vo výške 96 000 €,
-
doba odpisovania bola stanovená na 20 rokov,
-
doterajšie oprávky za 3 roky sú vo výške 14 400 €?
Výpočet účtovných odpisov podľa účtovného odpisového plánu:
96 000 €/20 rokov = 4 800 € = ročný odpis x 3 roky = 14 400 €.
Zúčtovanie opravnej položky k 31. 12. bežného účtovné
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály