Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách (2. časť)

Dátum: Autor/i: Ing. Eva Gášpárová Rubrika: Problémy z praxe Zo seriálu: Predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách

Druhá časť článku sa zaoberá postupom pri kúpe podniku alebo jeho časti z pohľadu kupujúceho.

Kúpa podniku alebo jeho časti u kupujúceho
Ku dňu účinnosti zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti kupujúci zápisnične preberie majetkové veci, práva a iné hodnoty tvoriace kupovaný podnik alebo jeho časť aj záväzky vzťahujúce sa ku kupovanému podniku. Jednotlivé zložky majetku a záväzkov zaúčtuje do svojho účtovníctva. Účtovnými dokladmi sú kúpna zmluva, zápisnica o prevzatí majetkových zložiek a záväzkov a vystavené interné doklady.
Do účtovníctva preberá kupujúci jednotlivé zložky majetku v reálnom ocenení. Reálne ocenenie môže byť rovnaké, nižšie alebo vyššie než v akej bol tento majetok evidovaný v účtovníctve predávajúceho. Zákon o účtovníctve v § 25 ods. 1 písm. e) bod 1. ukladá kupujúcemu povinnosť oceniť jednotlivé zložky majetku a záväzkov kupovaného podniku reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého reálnou hodnotou je:
-
trhová cena,
-
hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na aktívnom trhu, ak trhová cena nie je známa,
-
hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na inom ako aktívnom trhu, ak nie sú na aktívnom trhu informácie, ktoré by bolo možné použiť,
-
posudok znalca, ak pre oceňovanú položku majetku nie je možné zistiť jeho reálnu hodnotu trhovou cenou alebo oceňovacím modelom.
Kúpa podniku alebo jeho časti v jednoduchom účtovníctve
Povinnosť oceniť majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti u subjektu účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva je ustanovená aj v § 17 ods. 2 ZDP. Kupujúci:
-
pri odpisovaní dlhodobého majetku oceneného reálnou hodnotou postupuje podľa § 26 ZDP, t.j. majetok zaradí do príslušnej odpisovej skupiny a odpisuje ako v prvom roku odpisovania z reálnej hodnoty, ktorá sa považuje za vstupnú cenu,
-
opravnú položku k nadobudnutému majetku odpisuje v súlade s účtovníctvom,
-
pri pohľadávkach uplatní postup podľa § 17 ods. 12 písm. d) ZDP, t.j. základ dane zníži o sumu vo výške zaplatenej obstarávacej ceny pohľadávky v zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade dlžníkom,
-
záväzky zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom ich uhradí, ak ide o záväzky, ktoré by boli pred predajom podniku alebo jeho časti u predávajúceho daňovým výdavkom.
Ak kupujúci zaplatí za kupovaný podnik alebo jeho časť inú sumu ako je reálna hodnota podniku alebo jeho časti, rozdiel sa považuje za opravnú položku k nadobudnutému majetku. O opravnej položke k nadobudnutému majetku sa podľa § 16a Postupov účtovania v JÚ účtuje v knihe dlhodobého majetku ako:
-
aktívna opravná položka k nadobudnutému majetku, ak kúpna cena podniku alebo jeho časti je vyššia ako reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku,
-
pasívna opravná položka k nadobudnutému majetku, ak kúpna cena podniku alebo jeho časti je nižšia ako reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku.
Opravná položka k nadobudnutému majetku sa odpisuje rovnomerne počas siedmich rokov. V rámci uzávierkových účtovných operácií sa odpis:
-
aktívnej opravnej položky k nadobudnutému majetku účtuje ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členené ostatné výdavky,
-
pasívnej opravnej položky k nadobudnutému majetku účtuje ako príjem zahrňovaný do základu dane v členení ostatné príjmy.
Súčasťou účtovania pri kúpe podniku je účtovanie:
-
zaradenia dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku v knihe dlhodobého majetku v jeho reálnej hodnote,
-
prevzatie pohľadávok v knihe pohľadávok v reálnej hodnote,
-
prevzatie zásob v knihe zásob v reálnej hodnote,
-
prevzatie mzdových listov a inej evidencie v knihe záväzkov z pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály