Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021

Dátum: Autor/i: Ing. Eva Gášpárová Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo je povinná zostaviť aj účtovnú závierku, čo vyplýva z § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Účtovnú závierku zostavuje vždy, keď uzavrie účtovné knihy. Ak účtovné knihy uzavrie k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje účtovnú závierku ako riadnu, v ostatných prípadoch zostavuje účtovnú závierku mimoriadnu. Priebežná účtovná závierka sa zostavuje v prípadoch, ak to vyžaduje osobitný predpis.

Podľa § 17 ods. 8 zákona o účtovníctveje účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom je zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"), ktorý v § 49 ods. 2 ustanovuje, že daňovník podáva daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný podľa § 49 ods. 11 ZDP zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok podľa zákona o účtovníctve. Ak sa daňovníkovi na základe podaného oznámenia podľa § 49 ods. 3 ZDP predlží lehota na podanie daňového priznania, predlžuje sa aj termín na vyhotovenie účtovnej závierky.

Pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky za rok 2021 podnikatelia účtujúci v sústave podvojného účtovníctva popri zákone o účtovníctve postupujú podľa:
-
opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len "Postupy účtovania v PÚ"),
-
opatrenia MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v z. n. p.,
-
opatrenia MF SR č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v z. n. p.,
-
opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v z. n. p.
Veľkostná skupina účtovnej jednotky a špecifiká účtovania
Účtovné jednotky, ktorými sú obchodné spoločnosti, družstvá, pozemkové spoločenstvá, podnikajúce fyzické osoby zapísané v obchodnom registri a účtujúce v sústave podvojného účtovníctva sa povinne triedia do veľkostných skupín na mikro, malé a veľké účtovné jednotky v súlade s § 2 ods. 5 až 8 zákona o účtovníctve. Zákon o účtovníctve a Postupy účtovania v PÚ platia pre všetky tri veľkostné skupiny účtovných jednotiek. Z Postupov účtovania v PÚ vyplývajú špecifiká pre:
-
mikro účtovné jednotky
, ktoré:
-
neúčtujú o odloženej dani (§ 10 ods. 4),
-
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neúčtujú o ocenení cenných papierov a podielov reálnou hodnotou a metódou vlastného imania, ale cenné papiere a podiely ostanú ocenené obstarávacou cenou (§ 14 ods. 19),
-
pri prechode na mikro účtovnú jednotku k prvému dňu účtovného obdobia vysporiadavajú zostatok na účte
414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
, a účtovanie zmeny reálnej hodnoty do nákladov alebo výnosov z dôvodu ocenenia cenných papierov a podielov reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania (§ 14 ods. 20),
-
neúčtujú deriváty v ocenení reálnou hodnotou (§ 16 ods. 32),
-
pri prechode na mikro účtovnú jednotku k prvému dňu účtovného obdobia vysporiadavajú zostatok na účte
414
z dôvodu ocenenia derivátov reálnou hodnotou, a zostatok na derivátových účtoch
373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií, 376 - Nakúpené opcie
a
377 - Predané opcie
(§ 16 ods. 33),
-
na účte
355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
účtujú aj účtovné prípady medzi účtovnými jednotkami, ktoré sú v obsahovej náplni účtu
351 - Pohľadávky v rámci podielovej účasti
(§ 53 ods. 4),
-
na účte
365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
účtujú aj účtovné prípady medzi účtovnými jednotkami, ktoré sú v obsahovej náplni účtu
361 - Záväzky v rámci podielovej účasti
(§ 54 ods. 3),
-
na účtoch časového rozlíšenia neúčtujú nevýznamné a stále sa opakujúce účtovné prípady, ktoré sa týkajú účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovanie dotácií a emisných kvót (§ 56 ods. 14),
-
dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti, ktoré sú náplňou účtu
471 - Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovým jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti
účtujú na účte
479 - Ostatné dlhodobé záväzky
(§ 61 ods. 3),
-
veľké účtovné jednotky
, ktoré:
-
na osobitnom analytickom účte k syntetickému účtu
066 - Pôžičky v rámci podielovej účasti
účtujú pôžičky voči prepojenej účtovnej jednotke (§ 14 ods. 23),
-
na osobitných analytických účtoch účtujú pohľadávky z obchodného styku a záväzky z obchodného styku voči prepojenej účtovnej jednotke a voči účtovnej jednotke s podielovou účasťou (§ 48 ods. 2).
Činnosti pred uzavretím účtovných kníh
Pred uzavretím účtovných kníh musí každá účtovná jednotka vykonať:
a)
Inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
- inventarizáciou sa overuje či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Povinnosť vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ukladá všetkým účtovným jednotkám § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve. Spôsob vykonania, základné pravidlá a termíny jej vykonania, účtovné záznamy dokladujúce jej vykonanie a výsledky ustanovujú § 29 a § 30 zákona o účtovníctve. Skutočné stavy majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov zistené inventúrou sa zaznamenávajú v inventúrnych súpisoch, ktoré musia obsahovať údaje vymedzené v § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve. Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovná so stavom v účtovníctve a výsledky porovnania a priebeh inventarizácie sa uvedú v inventarizačnom zápise, ktorý musí obsahovať údaje vymedzené v § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve.
b)
Kontrolu bilančnej kontinuity vedenia účtovníctva v priebehu účtovného obdobia
- účtovníctvo počas celého účtovného obdobia musí byť vedené v súlade zo zákonom o účtovníctve a Postupov účtovania v PÚ a tiež vnútorných predpisov účtovnej jednotky. Zásada bilančnej kontinuity vyplýva z § 16 ods. 12 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa musí dodržať zásada, že konečné zostatky účtov, ktoré sa vykazujú v súvahe k poslednému dňu účtovného obdobia, musia byť zhodné so začiatočnými stavmi týchto účtov k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia, čo platí aj pre podsúvahové účty.
c)
Kontrolu zúčtovania výsledku hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie
na účte
431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
, na ktorom sa účtuje rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty v súlade s § 7 ods. 4 Postupov účtovania v PÚ a podľa pravidiel ustanovených Obchodným zákonníkom, prípadne iným predpisom na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky. Ak účtovná jednotka počas bežného účtovného obdobia nevysporiadala výsledok hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, musí v rámci závierkových účtovných prípadov preúčtovať nerozdelený zisk na účet
428 - Nerozdelený zisk minulých rokov
, resp. neuhradenú stratu na účet
429 - Neuhradená strata minulých rokov.
d)
Doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia
- na zabezpečenie úplnosti účtovníctva bežného účtovného obdobia v súlade s § 8 zákona o účtovníctve musí účtovná jednotka zaúčtovať všetky účtovné prípady v období, s ktorým vecne a časovo súvisia tak, aby sa v účtovnej závierke vykázali pravdivé údaje o majetku, záväzkoch, vlastnom imaní, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia. Ide predovšetkým o zaúčtovanie všetkých účtovných dokladov vystavených po skončení účtovného obdobia, ktoré vecne súvisia s bežným účtovným obdobím, doúčtovanie povinnej tvorby sociálneho fondu v súlade zo zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v z. n. p., ročné vysporiadanie dane z pridanej hodnoty, povinnosť ktorého ukladá zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.
e)
Kontrolu účtov, ktoré nesmú vykazovať zostatok
:
-
431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní
,
-
111 - Obstaranie materiálu
(aktívny zostatok, ktorý predstavuje vyfakturovaný ale neprevzatý materiál na sklad sa preúčtuje na ťarchu účtu
119 - Materiál na ceste
a pasívny zostatok, ktorý predstavuje nevyfakturovaný ale prevzatý materiál na sklad sa preúčtuje v prospech účtu
326 - Nevyfakturované dodávky
alebo účtu
323 - Krátkodobé rezervy
),
-
131 - Obstaranie tovaru
(aktívny zostatok sa preúčtuje na ťarchu účtu
139 - Tovar na ceste
a pasívny zostatok v prospech účtu
326 - Nevyfakturované dodávky
alebo účtu
323 - Krátkodobé rezervy
),
-
395 - Vnútorné zúčtovania
, na ktorom sa účtujú vzťahy medzi jednotlivými vnútornými organizačnými útvarmi účtovnej jednotky.
Účtovanie závierkových a upravujúcich závierkových účtovných prípadov
Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
podľa § 2a Postupov účtovania v PÚ je účtovanie skutočností:
-
predmete účtovníctva podľa § 2 ods. 2 zákona o účtovníctve, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, tzv.
závierkové účtovné prípady,
-
predmete účtovníctva podľa § 2 ods. 2 zákona o účtovníctvetýkajúcich sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky, tzv.
upravujúce závierkové účtovné prípady
,
-
z dôvodu otvorenia účtovných kníh
podľa § 16 ods. 10 zákona o účtovníctve do dňa schválenia účtovnej závierky.
Zákon o účtovníctve ustanovuje účtovným jednotkám ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:
-
v § 24 ods. 1 písm. b) oceniť majetok a záväzky spôsobom podľa § 27, t.j. reálnou hodnotou,
-
v § 24 ods. 2 písm. b) majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítať na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
-
v § 26 ods. 1 oceniť zásoby v čistej realizačnej hodnote, ak budúce ekonomické úžitky zásob sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve, pričom čistou realizačnou hodnotou sa rozumie predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom,
-
v § 26 ods. 2 v účtovnej závierke uviesť sumu záväzkov vo vyššom ocenení, ak suma záväzkov je vyššia ako ich výška v účtovníctve,
-
v § 26 ods. 3 upraviť ocenenie majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.
Medzi závierkové účtovné prípady podľa Postupov účtovania v PÚ patria:
-
účtovanie o časovom rozlíšení podľa § 5,
-
účtovanie o inventarizačných rozdieloch podľa § 11 a 21 ods. 2,
-
účtovanie o zmene reálnej hodnoty cenných papierov a podielov podľa § 14,
-
tvorba opravných položiek podľa § 18,
-
účtovanie zvýšenia záväzkov, zníženia záväzkov podľa § 18 ods. 15,
-
tvorba rezerv podľa § 19,
-
účtovanie kurzových rozdielov podľa § 24 ods. 4,
-
účtovanie pohľadávky v prípade, ak nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka podľa § 48 ods. 3,
-
účtovanie o nevyfakturovaných dodávkach podľa § 50 ods. 6,
-
účtovanie dlhodobých záväzkov a pohľadávok na analytické účty podľa zostatkovej doby splatnosti podľa § 4 ods. 1 písm. c).
Medzi upravujúce závierkové účtovné prípady podľa Postupov účtovania v PÚ paria:
-
úprava alebo tvorba opravných položiek podľa § 18 ods. 9,
-
úprava alebo tvorba rezerv podľa § 19 ods. 6,
-
úprava alebo zaúčtovanie pohľadávok bez dokladu podľa § 48 ods. 3,
-
úprava alebo zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok podľa § 50 ods. 6.
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, bez ohľadu na to, kedy vznikajú výdavky a príjmy vzťahujúce sa na tieto náklady a výnosy. Nesúlad, ktorý vzniká medzi nákladom a výdavkom a medzi výnosom a príjmom sa rieši časovým rozlíšením nákladov a výnosov na účtoch účtovej skupiny
38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
v súlade s § 56 Postupov účtovania v PÚ. Ide o pohľadávkové a záväzkové účty, ktoré sa v ďalšom účtovnom období zrušia, pretože sa preúčtujú do skutočných nákladov a výnosov.
V mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účtoch časového rozlíšenia účtovať nevýznamné a stále sa opakujúce účtovné prípady, ktoré sa týkajú účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami. Vo veľkých a v malých účtovných jednotkách sa náklady a výnosy časovo rozlišujú, nie je však potrebné časovo rozlišovať nevýznamné a stále sa opakujúce účtovné prípady týkajúce sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia. Postup pri časovom rozlíšení by mala mať účtovná jednotka ustanovený v internej smernici.
Príklad č. 1:
Spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2021 uzatvorila nájomnú zmluvu na prenájom skladových priestorov s platením nájomného každoročne v máji za obdobie od mája bežného roka do apríla nasledujúceho roka. Ak je spoločnosť zatriedená ako mikro účtovná jednotka a suma nájomného je pre ňu nevýznamná, nájomné zaplatené v máji 2021 nemusí časovo rozlišovať a celú sumu nájomného zaúčtuje do nákladov v máji 2021. Ak je spoločnosť zatriedená ako malá alebo veľká účtovná jednotka, nájomné musí časovo rozlišovať.
Druh časového rozlíšenia Účet Bežné obdobie Budúce obdobie
Náklady Náklady budúcich období 381, 382 výdavok náklad
Výdavky budúcich období 383 náklad výdavok
Výnosy Výnosy budúcich období 384 príjem výnos
Príjmy budúcich období 385 výnos príjem
Podľa § 56 ods. 6 Postupov účtovania v PÚ
časovo sa nerozlišujú
náklady na prípravu a zábeh výkonov, náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením spoločností a so zmenou ich právnej formy, náklady na získanie vlastného imania, napr. upisovanie nových akcií a iné zvyšovanie vlastného imania a s tým súvisiace náklady (notárske a súdne poplatky, provízie maklérom), náklady na školenia a semináre, náklady na marketingové a iné štúdie, náklady na prieskum trhu, náklady na získanie noriem a certifikátov, náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo jeho časti, náklady na rozšírenie výroby, náklady na reklamu a propagáciu, pokuty, penále, manká a škody a účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli. Ak sú tieto služby platené vopred, časovo sa rozlišujú.
Na účte
381 - Náklady budúcich období
sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, konkrétne účtov účtovej triedy
5 - Náklady
. Účtujú sa tu vopred zaplatené náklady, pri ktorých vecné plnenie nastane až v budúcom účtovnom období, ale ich úhrada sa vyžaduje pred týmto obdobím, čiže vopred. Ak výdavok sčasti súvisí s nákladom bežného účtovného obdobia a sčasti s nákladom budúceho účtovného obdobia, časovo sa rozlišuje len príslušná časť súvisiaca s nasledujúcim účtovným obdobím. V prospech účtu
381
sa v nasledujúcom účtovnom období účtuje zúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov, s ktorým časovo rozlíšené náklady súvisia.
Na účte
382 - Komplexné náklady budúcich období
sa účtujú náklady budúcich období, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému účelu, napr. vopred platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzercie. V bežnom účtovnom období sa vznik nákladov v súvislosti so zabezpečením určitého účelu účtuje na príslušné nákladové účty a tvorba komplexných nákladov budúcich období na daný účel sa zaúčtuje naraz prostredníctvom účtu
655 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
. V nasledujúcom účtovnom období sa podiel komplexných nákladov, ktoré sa vzťahujú na toto účtovné obdobie zúčtuje do nákladov prostredníctvom účtu
555 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období.
Na účte
383 - Výdavky budúcich období
sa účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v budúcom období, t.j. náklady, ktoré súvisia s bežných účtovným obdobím, ale výdavok spojený s nimi ešte nenastal. Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa vykoná na ťarchu účtu
383
pri uskutočnení výdavku.
Na účte
384 - Výnosy budúcich období
sa účtujú príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov budúcich období. Ide o výnosy, resp. pohľadávky bežného účtovného obdobia, ktoré vecne patria do výnosov budúcich období. Na účte
384
sa účtuje aj v prípadoch:
-
spätného lízingu podľa § 30a ods. 14 Postupov účtovania v PÚ,
-
nároku na dotáciu na obstaranie dlhodobého majetku podľa § 52a Postupov účtovania v PÚ,
-
novo zisteného dlhodobého majetku pri inventarizácii podľa § 21 ods. 2 Postupov účtovania v PÚ.
Na účte
385 - Príjmy budúcich období
sa účtujú časovo rozlíšené výnosy, ktoré časovo a vecne patria do bežného účtovného obdobia a týkajú sa príjmov v budúcich obdobiach. Ide o prípady, keď v bežnom účtovnom období boli realizované výkony a vo vzťahu k nim vznikli adekvátne náklady. Zúčtovanie príjmov budúcich období sa vykoná pri prijatí peňažných prostriedkov.
Inventarizačné rozdiely
Inventarizačné rozdiely sa podľa § 30 ods. 7 zákona o účtovníctve zaúčtujú do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter, a to:
-
manko
, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom, alebo
schodok,
ak zistený skutočný stav peňažných prostriedkov a cenín je nižší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom,
-
prebytok,
ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom.
Za inventarizačné rozdiely
sa nepovažujú
:
-
úbytok materiálu, tovaru a zásob vlastnej výroby do výšky noriem prirodzených úbytkov, v prípade, ak účtovná jednotka má vypracované normy prirodzených úbytkov zásob formou vnútorného predpisu,
-
škody na majetku bez ohľadu na pôvodcu zavinenia vzniku škody, zákon o účtovníctve v § 26 ods. 6 škodu na majetku definuje ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo stratu majetku, mankom je však inventarizáciou zistené odcudzenie alebo strata majetku,
-
rozdiely vyplývajúce z úpravy ocenenia majetku a záväzkov, ktoré sa účtujú prostredníctvom opravných položiek, rezerv alebo úpravou ocenenia na reálnu hodnotu.
Vzniknuté manká a prebytky nie je možné pri účtovaní vzájomne započítať. Kompenzáciu zakazuje § 7 ods. 5 zákona o účtovníctve. O všetkých inventarizačných rozdieloch je potrebné účtovať samostatne.
Inventarizačné rozdiely sa
účtujú
podľa § 11 Postupov účtovania v PÚ na príslušné účty nákladov alebo výnosov, okrem:
-
chýbajúcich cenných papierov, kedy sa vykáže iba úbytok na analytickom účte cenných papierov,
-
schodku peňažnej hotovosti, ktorý sa účtuje ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe.
Manká na dlhodobom majetku, nakupovaných zásobám a zásobách vlastnej výroby sa účtujú na účte
549 - Manká a škody
na dlhodobom majetku.
Prebytok:
-
nakupovaných zásob sa účtuje:
-
ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri vyskladnení, v prospech účtov účtovej skupiny
50 - Spotrebované nákupy
,
-
ak sa nepreukáže chybné účtovanie, v prospech účtu
648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
,
-
zásob vlastnej výroby, vrátane zvierat, sa účtuje na príslušné účty zmeny stavu vnútroorganizačných zásob,
-
neodpisovaného dlhodobého majetku sa účtuje v prospech účtu
648
,
-
odpisovaného dlhodobého majetku sa podľa § 21 ods. 2 Postupov účtovania v PÚúčtuje v prospech účtu
384 - Výnosy budúcich období
, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov.
Príklad č. 2:
Účtovná jednotka pri inventarizácii k 31.12.2021 zistila, že v účtovníctve nemá evidované meracie zariadenie. Ide o novo zistený dlhodobý hmotný majetok, ktorý ocenila reálnou hodnotou vo výške 2 160 €, zaradila do účtovníctva s predpokladanou dobou používania 3 roky a stanovila mesačné účtovné odpisy vo výške 60 € od januára 2022.
Účtovný prípad – rok 2021 Suma v € MD D
Prebytok – zaradenie v reálnej hodnote 2 160,00 022 384
Účtovný prípad – rok 2022 až 2024      
Ročné účtovné odpisy 720,00 551 082
Zúčtovanie odpisov – časového rozlíšenia výnosov 720,00 384 648
Zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa podľa § 27 ods. 1 zákona o účtovníctve cenné papiere a podiely na základnom imaní oceňujú reálnou hodnotou, okrem cenných papierov držaných do splatnosti, cenných papierov emitovaných účtovnou jednotkou a podielov na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou alebo v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť.
Účtovanie zmeny reálnej hodnoty cenných papierov v
účtovníctve malej a veľkej účtovnej jednotky (v účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa o zmene reálnej hodnoty cenných papierov a podielov v súlade s § 14 ods. 19 Postupov účtovania v PÚ neúčtuje):
-
zmena reálnej hodnoty majetkových cenných papierov určených na obchodovanie sa podľa § 14 ods. 8 Postupov účtovania v PÚúčtuje:
-
zníženie hodnoty v prospech účtu krátkodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu
564 - Náklady na precenenie cenných papierov
,
-
zvýšenie hodnoty na ťarchu účtu finančného majetku so súvzťažným zápisov v prospech účtu
664 - Výnosy z precenenia cenných papierov
,
-
zmena reálnej hodnoty dlhových cenných papierov určených na obchodovanie sa podľa § 14 ods. 9 Postupov účtovania v PÚúčtuje:
-
zníženie menovitej hodnoty na ťarchu účtu
566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok
so súvzťažným zápisom v prospech účtu finančného majetku,
-
zvýšenie menovitej hodnoty v prospech účtu
666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku
so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu finančného majetku,
-
zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní inej účtovnej jednotky a nie sú cenným papierom alebo podielom v dcérskej účtovnej jednotke alebo v účtovnej jednotke s podielovou účasťou sa podľa § 14 ods. 11 Postupov účtovania v PÚúčtuje na ťarchu účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu
414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(zníženie hodnoty sa účtuje prostredníctvom tvorby opravnej položky).
Akcie a podiely v dcérskej účtovnej jednotke alebo v účtovnej jednotke s podielovou účasťou
môžu byť podľa § 27 ods. 9 zákona o účtovníctve ocenené metódou vlastneného imania. Ak účtovná jednotka túto metódu použije, je povinná použiť ju na ocenenie všetkých takýchto podielov.
Pri oceňovaní metódou vlastného imania sa v súlade s § 14 ods. 18 Postupov účtovania v PÚ postupuje tak, že podiel na základnom imaní, ktorý je pri obstaraní ocenený obstarávacou cenou, sa pri oceňovaní ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka upravuje na hodnotu zodpovedajúcu miere účasti účtovnej jednotky na vlastnom imaní spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podiel na základnom imaní.
Zmena hodnoty takýchto akcií a podielov pri oceňovaní metódou vlastného imania sa podľa § 14 ods. 12 písm. a) Postupov účtovania v PÚúčtuje v malej a veľkej účtovnej jednotke na ťarchu alebo v prospech samostatného analytického účtu príslušného finančného majetku so súvzťažným zápisom na účet
414
.
Príklad č. 3:
Účtovná jednotka, zatriedená ako veľká účtovná jednotka, vlastní 51 % podiel v dcérskej spoločnosti, zatriedenej ako malá účtovná jednotka, v hodnote 2 550 €, ktorý má zaúčtovaný na účte 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke. Dcérska spoločnosť v účtovnej závierke k 31.12.2021 vykáže (na riadku 80 Súvahy malej účtovnej jednotky) vlastné imanie 5 700 €, z ktorého 51 % predstavuje 2 907 €. Účtovná jednotka ocení svoj podiel metódou vlastného imania a zvýši hodnotu podielu o 357 €.
Účtovný prípad Suma v € MD D
Precenenie na reálnu hodnotu 357,00 061 414
Zmena hodnoty diskontných a dlhových cenných papierov je súčasťou úrokového výnosu a podľa § 14 ods. 13 Postupov účtovania v PÚsa o
úrokovom výnose
účtuje na ťarchu príslušného účtu cenných papierov a v prospech účtu účtovej skupiny
66 - Finančné výnosy
. O úrokovom výnose sa účtuje aj v mikro účtovných jednotkách.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
Povinnosť účtovania opravných položiek vyplýva z § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka upraviť aj ocenenie hodnoty majetku. Ocenenie majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa v súlade s § 26 ods. 4 zákona o účtovníctveupravuje opravnými položkami,
ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu
. Ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty majetku, opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška. Z uvedeného vyplýva, že opravné položky sa vytvárajú pri prechodnom znížení hodnoty majetku, ktoré nemá trvalý ale len dočasný charakter.
Opravné položky sa účtujú na základe výsledkov inventarizácie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtovná jednotka musí preukázať spôsob tvorby opravnej položky. Postup pri tvorbe opravných položiek by mala mať účtovná jednotka stanovený vo vnútornom predpise.
Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek sú upravené v § 18 Postupov účtovania v PÚ. Opravné položky sa tvoria
na základe zásady opatrnosti
, ak je opodstatnené predpokladať, že nastane zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Ocenením v účtovníctve sa rozumie ocenenie po zohľadnení zaúčtovaných odpisov a už v minulosti vytvorených opravných položiek. Opravné položky nemajú aktívny zostatok.
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku
(cenným papierom a podielom) ocenenému metódou vlastného imania sa v súlade s § 18 ods. 3 Postupov účtovania v PÚ:
-
tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako je hodnota tohto majetku ocenená metódou vlastného imania,
-
vo výške kladného rozdielu hodnoty majetku oceneného metódou vlastného imania a hodnoty predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov,
-
účtuje na ťarchu účtu
565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k finančnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu
096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
.
Opravná položka k odpisovanému dlhodobému majetku
sa v súlade s § 18 ods. 4 Postupov účtovania v PÚ:
-
tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve, pričom ocenením v účtovníctve sa rozumie ocenenie po zohľadnení oprávok a už vytvorenej opravnej položky,
-
vo výške:
-
kladného rozdielu účtovnej hodnoty majetku a hodnoty predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov
-
alebo kladného rozdielu účtovnej hodnoty majetku a predpokladanej predajnej ceny majetku po odpočítaní nákladov na predaj (za predpokladu, že predpokladaná predajná cena je vyššia ako hodnota predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov),
-
účtuje ako tvorba opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku, k dlhodobému hmotnému majetku, k obstarávanému dlhodobého nehmotnému majetku, k obstarávanému dlhodobému hmotnému majetku, k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný majetok, k poskytnutým preddavkom na dlhodobý hmotný majetok na ťarchu účtu
553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu opravných položiek v účtovej skupine
09 - Opravné položky k dlhodobému majetku.
Príklad č. 4:
Účtovná jednotka vlastní budovu, ktorú nevyužíva a ponúkla ju na predaj. Budovu eviduje v účtovníctve v zostatkovej cene 132 800 €. Predpokladaná predajná cena znížená o náklady spojené s predajom (napr. právne služby) je 120 000 €. Účtovná jednotka tvorí opravnú položku vo výške 12 800 €:
Účtovný prípad Suma v € MD D
Tvorba opravnej položky k budove 12 800,00 553 092
V nasledujúcom účtovnom období, ak budovu predá, napr. za 150 000 € a za právne služby zaplatí 900 €, pri predaji bude účtovať:
Účtovný prípad Suma v € MD D
Zúčtovanie opravnej položky k budove 12 800,00 092 082
Vyradenie budovy z účtovníctva 120 000,00 541 082
Náklady spojené s predajom – právne služby 900,00 518 321
Predaj budovy 150 000,00 311 641
Opravná položka k neodpisovanému dlhodobému majetku
sa v súlade s § 18 ods. 4 Postupov účtovania v PÚ:
-
tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve, pričom ocenením v účtovníctve sa rozumie ocenenie po zohľadnení už vytvorenej opravnej položky,
-
vo výške:
-
kladného rozdielu účtovnej hodnoty majetku a hodnoty predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov
-
alebo kladného rozdielu účtovnej hodnoty majetku a predpokladanej predajnej ceny majetku po odpočítaní nákladov na predaj (za predpokladu, že predpokladaná predajná cena je vyššia ako hodnota predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov),
-
účtuje na ťarchu účtu
553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
so súvzťažným zápisom v prospech účtu účtovej skupiny
092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku.
Opravná položka k zásobám
sa v súlade s § 18 ods. 5 Postupov účtovania v PÚ:
-
tvorí, ak je opodstatnené predpokladať, že budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve,
-
vo výške kladného rozdielu účtovnej hodnoty zásob a ich čistou realizačnou hodnotou, pričom čistou realizačnou hodnotou rozumieme predpokladanú predajnú cenu zníženú o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom,
-
účtuje:
-
tvorba opravnej položky k zásobám, okrem zásob vlastnej výroby, na ťarchu účtu
505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám
so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu opravných položiek k zásobám v účtovej skupiny
19 - Opravné položky k zásobám
,
-
tvorba opravnej položky k zásobám vlastnej výroby na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny
61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných
zásob so súvzťažným zápisom v prospech účtu opravných položiek v účtovej skupine
19
.
Tvorbu opravnej položky k zásobám ustanovuje aj § 23 ods. 1 Postupov účtovania v PÚ, podľa ktorého, ak sa pri inventarizácii zistí, že úžitková hodnota zásob nezodpovedá ich oceneniu v účtovníctve:
-
prírastky hodnoty sa neúčtujú,
-
úbytky hodnoty sú predmetom analýzy, ak zníženie hodnoty nie je definitívne, vytvára sa opravná položka.
Príklad č. 5:
Účtovná jednotka má na sklade 10 ks ťažko predajného tovaru účtovaného na účte 132 - Tovar na sklade a v predajniach v obstarávacej cene 400 €. Tovar predávala s 22 % obchodnou prirážkou v predajnej cene 488 € bez DPH. V súlade s vnútorným predpisom sa rozhodla predajnú cenu znížiť o 40 %, náklady spojené s predajom nepredpokladala. Opravnú položku vytvorila vo výške rozdielu medzi účtovnou hodnotou a predpokladanými príjmami z predaja tovaru:
Obstarávacia cena Obchodná prirážka Predajná cena Zľava Upravená
predajná cena
Tvorba
opravnej položky
10 x 400,00 =
4 000,00
22 % 10 x 488,00 =
4 880,00
40 % 10 x 292,80 =
2 928,00
10 x 107,20 =
1 072,00
Účtovný prípad Suma v € MD D
Tvorba opravnej položky k tovaru 1 072,00 505 196
Ak v nasledujúcom účtovnom období predá napr. 6 ks tovaru v zníženej predajnej cene 292,80 € bez DPH a dosiahne tržby z predaja zľavneného tovaru vo výške 1 756,80 €, za predpokladu, že ostatný nepredaný tovar má naďalej na sklade, bude účtovať:
Obstarávacia cena nepredaného tovaru Obchodná prirážka Predajná cena Zľava Upravená predajná cena Ostávajúca časť opravnej položky
6 x 400,00 =
2 400,00
22 % 6 x 488,00 =
2 928,00
40 % 6 x 292,80 =
1 756,80
4 x 107,20 =
428,80
Účtovný prípad Suma v € MD D
Predaj tovaru:      
●   hodnota tovaru 2 928,00 211 604
●   DPH 585,60 211 343
Vyradenie tovaru 2 928,00 504 132
Zúčtovanie opravnej položky k predanému tovaru 643,20 196 132
Opravná položka k finančnému majetku
sa v súlade s § 18 ods. 6 Postupov účtovania v PÚ:
-
tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve, pričom ocenením v účtovníctve sa rozumie ocenenie po zohľadnení už vytvorenej opravnej položky,
-
vo výške kladného rozdielu účtovnej hodnoty majetku a hodnoty predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku,
-
účtuje ako tvorba opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku, ku krátkodobému finančnému majetku, k obstarávanému finančnému majetku, k poskytnutým preddavkom na finančný majetok na ťarchu účtu
565 - Tvorba a zúčtovanie opravnej položky k finančnému majetku
so súvzťažným zápisom v prospech účtu opravných položiek k finančnému majetku v účtovej skupine
09 - Opravné položky k dlhodobému majetku
alebo
29 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.
Opravné položky sa nevytvárajú k cenným papierom a podielom, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou.
Opravná položka k pohľadávke
sa v súlade s § 18 ods. 7 Postupov účtovania v PÚ:
-
tvorí najmä:
-
k pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí,
-
k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej uznanie,
-
vo výške kladného rozdielu účtovnej hodnoty pohľadávky a hodnoty predpokladaného zaplatenia pohľadávky,
-
účtuje na ťarchu účtu
547 - Tvorba a zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke
so súvzťažným zápisom v prospech účtu
391 - Opravné položky k pohľadávkam
.
Príklad č. 6:
Účtovná jednotka eviduje pohľadávku voči odberateľovi, ktorľšwá bola splatná 15.2.2019, v menovitej hodnote 2 400 €, u ktorej existuje reálny predpoklad, že ju dlžník nezaplatení. Riziko odhadla na 50 % a vytvorila k rizikovej pohľadávke opravnú položku:
Menovitá hodnota Riziko Vytvorená opravná položka MD D
2 400,00 50 % 1 200,00 547 391
Ak v nasledujúcom účtovnom období odberateľ pohľadávku zaplatí v plnej výške účtovanie bude nasledovné:
Účtovný prípad Suma v € MD D
Inkaso pohľadávky 2 400,00 221 311
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke 1 200,00 391 547
Ak v nasledujúcom účtovnom období dôjde k odpisu pohľadávky, účtovanie bude nasledovné:
Účtovný prípad Suma v € MD D
Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia 1 200,00 391 311
Odpis vo výške rozdielu 1 200,00 546 311
Ak v nasledujúcom účtovnom období dôjde k postúpeniu pohľadávky, napr. za cenu 2 000 €, účtovanie bude nasledovné:
Účtovný prípad Suma v € MD D
Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia 1 200,00 391 311
Odpis postúpenej pohľadávky vo výške rozdielu 1 200,00 546 311
Výnos z postúpenej pohľadávky 2 000,00 315 646
Opravná položka k dlhodobej pohľadávke a pohľadávke, ktorou sú pôžičky
sa podľa § 18 ods. 8 Postupov účtovania v PÚ:
-
tvorí na úpravu hodnoty tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery,
-
vo výške kladného rozdielu menovitej hodnoty pohľadávky a jej súčasnej hodnoty,
-
účtuje na ťarchu účtu
547 - Tvorba a zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke
so súvzťažným zápisom v prospech účtu
391 - Opravné položky k pohľadávkam
.
Príklad č. 7:
Účtovná jednotka eviduje vo svojom účtovníctve dlhodobú pohľadávku v menovitej hodnote 20 000 €, ktorá podľa zmluvy bude uhradená po troch rokoch. V zmluve úrok dohodnutý nie je. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka upraví hodnotu pohľadávky na jej súčasnú hodnotu, pri predpokladanej úrokovej sadzbe 8 %. Súčasnú hodnotu vypočíta podľa vzorca:
 
 
 
Menovitú hodnotu pohľadávky 20 000 € upraví na súčasnú hodnotu 15 876,64 € zaúčtovaním opravnej položky:
Účtovný prípad Suma v € MD D
Úprava hodnoty pohľadávky 4 123,36 547 391
Zvýšenie alebo zníženie hodnoty záväzkov
V prípadoch, ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že ich hodnota je iná ako hodnota v účtovníctve, opravné položky sa nevytvárajú. Zvýšenie alebo zníženie hodnoty záväzkov sa v súlade s § 18 ods. 15 Postupov účtovania v PÚ účtuje priamo na účty záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov alebo v prospech príslušného účtu výnosov.
Ak záväzok nie je splatený vôbec alebo je splatený len čiastočne alebo je splatený po termíne splatnosti a pri inventarizácii sa zistí, že podľa zmluvy vzniká povinnosť platiť úroky z omeškania alebo penále hodnota neuhradeného záväzku sa zvýši zúčtovaním úroku.
Príklad č. 8:
Účtovná jednotka pri inventarizácii zistila, že pri neuhradenom záväzku voči dodávateľovi, ktorý bol splatný dňa 15.6.2021 vo výške 5 950 € jej podľa zmluvy vzniká povinnosť platenia úrokov z omeškania vo výške 0,8 % za každý deň omeškania. Hodnotu záväzku zvýši zaúčtovaním úroku z omeškania za obdobie od 16. 6. vrátane do 31. 12. (199 dní) vo výške 5 950 x 0,8 %/365 x 199 = 25,95 €.
Účtovný prípad Suma v € MD D
Úrok z omeškania – zvýšenie hodnoty záväzku 25,95 544 321
Ak záväzok nie je možné inventarizovať napr. z dôvodu zániku veriteľa nastáva situácia, že hodnota záväzku v účtovníctve je vyššia ako hodnota záväzku v skutočnosti, preto sa hodnota záväzku zníži zúčtovaním v prospech účtu výnosov.
Tvorba a použitie rezerv
Podľa § 26 ods. 5 zákona o účtovníctve
rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou.
Povinnosť tvorby rezerv vyplýva z § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Rezervy plnia špecifické funkcie, ktorými sa zabezpečuje správne vykázanie hospodárskeho výsledku. Rezervy sú podľa § 19 ods. 6 Postupov účtovania v PÚ predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a opodstatnenosť. Zostatky rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia.
Zásady pre tvorbu a použitie rezerv ustanovuje § 19 Postupov účtovania v PÚ, ktorý zároveň v § 19 ods. 7 ustanovuje, aké rezervy sa môžu vytvárať. Rezervy sa tvoria na základe opatrnosti na riziká a straty. Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt. Záväzok s určitým časovým vymedzením a určitou výškou sa neúčtuje na účte rezerv, ale na príslušnom účte záväzku.
Spôsob tvorby a používania rezerv sa uvádza vo vnútornom predpise účtovnej jednotky. Rezerva sa môže použiť len na účel, na ktorý bola vytvorená.
Z časového hľadiska sa rezervy členia na:
-
krátkodobé rezervy
- ak dohodnutá doba zúčtovania alebo predpokladaná doba zúčtovania príslušného záväzku, v súvislosti s ktorým sa rezerva tvorí, je najviac jeden rok,
-
dlhodobé rezervy
- ak dohodnutá doba zúčtovania alebo predpokladaná doba zúčtovania záväzku, v súvislosti s ktorým sa rezerva tvorí, je dlhšia ako jeden.
Z vecného hľadiska sa rezervy členia na:
-
zákonné rezervy
- ich tvorba účtovaná ako náklad je daňovým výdavkom podľa § 20 ods. 9 ZDP,
-
ostatné rezervy
- ich tvorba nie je právne vymedzená, ale vyplýva z činnosti účtovnej jednotky.
Rezervy sa účtujú na účtoch:
-
323 - Krátkodobé rezervy
, kde sa účtujú rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, pričom je potrebné analyticky sledovať zákonné a ostatné krátkodobé rezervy,
-
451 - Rezervy zákonné
, kde sa účtujú dlhodobé rezervy, ktorých tvorba sa uzná za daňový výdavok podľa zákona o dani z príjmov,
-
459 - Ostatné rezervy
, kde sa účtujú ostatné dlhodobé rezervy.
Účtovanie tvorby a použitia rezerv podľa § 19 ods. 3, 8, 9 a 10 Postupov účtovania v PÚ je nasledovné:
-
tvorba rezervy súvisiacej s obstaraním majetku sa účtuje na ťarchu príslušného účtu majetku a použitie v prospech príslušného účtu záväzkov,
-
tvorba rezervy na náklady sa účtuje na vecne príslušný nákladovým účet, ku ktorému záväzok prislúcha, ak ide o rezervu, ktorá sa týka viacerých nákladových druhov alebo na tento nákladový druh nie je stanovený nákladový účet, rezerva sa tvorí na ťarchu účtu
548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť
alebo
568 - Ostatné náklady na finančnú činnosť
,
-
tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a na vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv,
-
tvorba rezervy na stratu zo zákazkovej výroby sa účtuje na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu
548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť
so súvzťažným zápisom v prospech účtu
316 - Čistá hodnota zákazky
,
-
použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov,
-
zrušenie nespotrebovanej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba.
Príklad č. 9:
Účtovná jednotka v závislosti od počtu dní nevyčerpanej dovolenky zamestnancov a ich priemerného hodinového zárobku pri 8 hodinovou pracovnom čase stanovila tvorbu rezervy na nevyčerpané dovolenky, vrátane povinného sociálneho a zdravotného poistenia, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ nasledovne:
Zamestnanec Počet dní nevyčerpanej dovolenky Priemerný hodinový zárobok Rezerva na nevyčerpanú dovolenku Rezerva na sociálne a zdravotné poistenie
35,2 %
................... 3 8,1205 194,89  68,60
................... 8 6,9255 443,23 156,00
................... 4 8,6500 276,80  97,40
Spolu     914,92 322,00
Účtovný prípad – rok 2021 Suma v € MD D
Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky 914,92 521 323
Tvorba rezervy na poistné z nevyčerpaných dovoleniek 322,00 524 323
Ak v nasledujúcom období zúčtuje a vyplatí zamestnancom náhradu mzdy za čerpanú dovolenku vo výške ich aktuálneho priemerného hodinového zárobku:
Zamestnanec Počet dní nevyčerpanej dovolenky Priemerný hodinový zárobok Rezerva na nevyčerpanú dovolenku Rezerva na sociálne a zdravotné poistenie
35,2 %
................... 3 8,1205 194,89 68,60
................... 8 7,0102 448,65 157,92
................... 4 8,6999 278,40  97,99
Spolu     921,94 324,51
Účtovný prípad – rok 2022 Suma v € MD D
Čerpanie rezervy na nevyčerpané dovolenky 914,92 323 331
Čerpanie rezervy na poistné z nevyčerpaných dovoleniek 322,00 323 336
Mzdové náklady – náhrady mzdy za čerpanú dovolenku   7,02 521 331
Poistné – z náhrady mzdy za čerpanú dovolenku   2,51 524 336
Príklad č. 10:
Zamestnávateľ uplatňuje konto pracovného času podľa § 87a Zákonníka práce a zamestnancom poskytuje mesačne základnú zložku mzdy, ktorá zodpovedá ustanovenému týždennému pracovnému času. Zamestnanec má ustanovený 40-hodinový týždenný pracovný čas, hodinovú mzdu 5 €. V decembri 2021 odpracoval 200 hodín, jeho mzda za ustanovený pracovný čas je 800 € a za skutočne odpracovaný čas je 1 000 €. Zamestnávateľ je povinný na mzdu za navyše odpracované hodiny (nad rámec mzdy) tvoriť rezervu v sume 200 € vrátane poistného, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ vo výške 35,2 % v sume 70,40 €.
Účtovný prípad – rok 2021 Suma v € MD D
Tvorba rezervy na mzdu za navyše odpracované hodiny 200,00 521 323
Tvorba rezervy na poistné  70,40 524 323
Účtovný prípad – rok 2022      
Čerpanie rezervy na mzdu za navyše odpracované hodiny 200,00 323 331
Čerpanie rezervy na poistné  70,40 323 336
Príklad č. 11:
Účtovná jednotka má s odberateľom zmluvne dohodnutý odber tovaru v objeme 24 000 kusov za rok v cene 120 € bez DPH za kus. V zmluve majú dohodnuté, že pri prekročení odberu do 20 % účtovná jednotka poskytne 3 % bonus z jednotkovej ceny, pri prekročení nad 20 % poskytne bonus vo výške 5 % z jednotkovej ceny. Zľavu bude účtovná jednotka dobropisovať po vzájomnom odsúhlasení v marci nasledujúceho roka. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vzájomné odsúhlasenie nie je vykonané, presná výška dobropisu nie je známa, preto účtovná jednotka tvorí rezervu na zľavu. Základom pre výpočet je v účtovníctve vykázaný ročný odber tovaru v počte 27 600 ks. Dohodnutý odber bol prekročený o 15 %, čím vznikne nárok na bonus vo výške 3 %, t.j. 120 x 27 600 x 3 % = 99 360 €. Po vzájomnom odsúhlasení a potvrdení reálneho odberu 27 600 ks v nasledujúcom roku vystaví účtovná jednotka dobropis.
Účtovný prípad – rok 2021 Suma v € MD D
Predaj výrobkov v priebehu roka:      
●   fakturovaná suma 3 974 400,00 311  
●   tržby za výrobky 3 312 000,00   604
●   DPH 662 400,00   343
Tvorba rezervy na zľavu 99 360,00 604 323
Účtovný prípad – rok 2022      
Poskytnutá zľava – použitie vytvorenej rezervy:      
●   dobropisovaná suma 1 192 232,00   325
●   hodnota zľavy 99 360,00 323  
●   DPH 19 872,00 343  
Kurzové rozdiely
Účtovná jednotka je povinná podľa § 4 ods. 7 zákona o účtovníctve viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny euro. Pohľadávky, záväzky, podiely, cenné papiere, deriváty, ceniny a peňažné prostriedky vyjadrené v cudzej mene musí účtovať v eurách aj v cudzej mene. Týka sa to aj opravných položiek, rezerv a technických rezerv, ak majetok a záväzky, ktorých sa týkajú, sú vyjadrené v cudzej mene.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene musí prepočítať na eurá:
-
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,
-
v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
-
v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému preberá majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej právnickej osoby.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavujú účtovná závierka
vznikajú kurzové rozdiely z ocenenia položiek majetku a záväzkov, ktoré účtovná jednotka podľa § 4 ods. 7 zákona o účtovníctve musí účtovať v eurách aj v cudzej mene, t.j. pri:
-
základnom imaní, pohľadávkach, záväzkoch, podieloch, cenných papieroch, derivátoch, ceninách a peňažných prostriedkoch,
-
opravných položkách, rezervách a technických rezervách (ak majetok a záväzky, ktorých sa týkajú sú vyjadrené v cudzej mene)
a účtujú sa na príslušných účtoch majetku a záväzkov, vrátane účtov časového rozlíšenia a opravných položiek a rezerv, so súvzťažným zápisom:
-
na ťarchu účtu
563 - Kurzové straty
,
-
alebo v prospech účtu
663 - Kurzové zisky
,
s výnimkou:
-
kurzových rozdielov z majetku a záväzkov podľa § 27 ods. 1 zákona o účtovníctve - pri majetku oceňovanom reálnou hodnotou a kurzové rozdiely sú súčasťou ich ocenenia reálnou hodnotou,
-
kurzových rozdielov pri podieloch na základnom imaní v obchodných spoločnostiach podľa § 27 ods. 9 zákona o účtovníctve - ocenených metódou vlastného imania a kurzové rozdiely sú súčasťou ich ocenenia metódou vlastného imania.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka kurzové rozdiely
nevznikajú
na účtoch, ktoré majú charakter preddavku a v účtovnej závierke sa vykážu v ich prvotnom ocenení.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
na účtoch záväzkov a pohľadávok
vznikajú kurzové rozdiely pri prepočte zostatkov na účtoch, ktoré vyplývajú z rozdielu prepočtu ocenenia záväzku a pohľadávky znejúcej na cudziu menu na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a prepočtu ocenenia týchto záväzkov a pohľadávok v cudzej mene na eurá pri ich vzniku.
Príklad č. 12:
Účtovná jednotka dňa 10. 12. prevzala tovar nakúpený v Českej republike v sume 65 320 CZK a záväzok ocenila referenčným výmenným kurzom zo dňa 9. 12. 25,599 CZK/EUR. Faktúru do konca účtovného obdobia neuhradila, preto vykoná prepočet referenčným výmenným kurzom zo dňa 31. 12. 25,501 CZK/EUR. Výpočet kurzového rozdielu: (65 320/25,599) - (65 320/25,501) = 2 551,66 - 2 561,47 = - 9,81, kurzová strata.
Dátum Účtovný prípad Kurz CZK EUR MD D
10. 12. 2021 Nákup tovaru 25,599 65 320,00 2 551,66 132 321A
31. 12. 2021 Kurzový rozdiel – strata 25,501   9,81 563 321A
Pri úhrade záväzku v nasledujúcom účtovnom období sa pre výpočet kurzového rozdielu použije zostatok vyčíslený ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nakoľko s týmto ocenením sa uzatvára a zároveň v nasledujúcom účtovnom období otvára účet záväzkov.
Príklad č. 13:
Účtovná jednotka dňa 30. 11. predala tovar do Českej republiky v sume 16 500 CZK a pohľadávku ocenila referenčným kurzom zo dňa 29. 11. 25,364 CZK/EUR. Odberateľ do konca účtovného obdobia pohľadávku neuhradil, preto účtovná jednotka vykoná prepočet referenčným kurzom zo dňa 31. 12. 25,501 CZK/EUR. Výpočet kurzového rozdielu: (16 500/25,364) - (16 500/25,501) = 650,53 - 647,03 = 3,50, kurzová strata.
Dátum Účtovný prípad Kurz CZK EUR MD D
30. 11. 2021 Predaj tovaru 25,364 16 500,00 650,53 311A 604
31. 12. 2021 Kurzový rozdiel – strata 25,501     3,50 563 311A
Pri inkase pohľadávky v nasledujúcom účtovnom období sa pre výpočet kurzového rozdielu použije zostatok vyčíslený ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nakoľko s týmto ocenením sa uzatvára a zároveň v nasledujúcom účtovnom období otvára účet pohľadávok.
Kurzové rozdiely zo stavu a pohybu peňažných prostriedkov sa v priebehu účtovného obdobia neúčtujú.
Zostatok peňažných prostriedkov
v hotovosti vedených vo valutovej pokladnici, na účtoch vedených v cudzej mene a tiež zostatok peňazí na ceste v cudzej mene sa k poslednému dňu účtovného obdobia prepočíta na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzový rozdiel vznikne ako rozdiel zostatku peňažných prostriedkov vykázaných v eurách a zostatku prepočítaného výmenným kurzom zo dňa, ku ktorému za zostavuje účtovná závierka.
Pohľadávky, ak nie je vystavený doklad pre dlžníka
Ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa podľa § 48 ods. 3 Postupov účtovania v PÚurčí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka sa zaúčtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte. Ide o účtovné prípady, ktoré sa uskutočnili, ale nie je vystavený doklad pre dlžníka. Výšku pohľadávky je preto potrebné určiť na základe zmluvy alebo iného dokladu a zaúčtovať ju na samostatnom analytickom účte pohľadávok v prospech účtu účtovej triedy
6 - Výnosy.
V praxi takého prípady vznikajú ojedinele, nakoľko účtovné doklady vystavuje ten, komu pohľadávka vzniká, t.j. dodávateľ. Uvedený postup je však potrebné uplatniť napríklad pri účtovaní:
-
Pohľadávok z dôvodu poistného plnenia, kde výšku poistného plnenia určí príslušná poisťovňa
- výšku poistného plnenia určuje poisťovňa, poistencovi vzniká pohľadávka. Účtovná jednotka o nároku na náhradu škody podľa § 55 ods. 9 Postupov účtovania v PÚúčtuje na ťarchu účtu
378 - Iné pohľadávky
so súvzťažným zápisom v prospech účtu
648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, 668 - Ostatné finančné výnosy
alebo
682 - Náhrady škody
. Ak sa poistná udalosť stala ku koncu účtovného obdobia a do dňa zostavenia účtovnej závierky nebola zo strany poisťovne vysporiadaná, účtovná jednotka musí o nároku na náhradu škody účtovať v dohadnej výške, napr. na základe výšky vzniknutej škody, dohodnutých poistných podmienok, výšky spoluúčasti, predbežných informácií z poisťovne a pod. Táto povinnosť jej vyplýva z § 2a Postupov účtovania v PÚ (účtovanie účtovných prípadov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka) a z § 48 ods. 3 Postupov účtovania v PÚ (ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad).
Príklad č. 14:
Zamestnanec účtovnej jednotky havaroval na služobnom motorovom vozidle, pričom vznikla totálna škoda. Obstarávacia cena vozidla bola 31 050 €, účtovná zostatková cena 15 525 €. Vozidlo bolo poistené, poisťovňa však poistné plnenie do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neposkytla. Účtovná jednotka preto nárok na náhradu škody zaúčtovala v predpokladanej výške 14 500 €.
Účtovný prípad Suma v € MD D
Škoda vo výške zostatkovej ceny 15 525,00 549 082
Vyradenie vozidla v obstarávacej cene 31 050,00 082 022
Predpis náhrady škody v predpokladanej výške 14 500,00 378 648
-
Pohľadávok z dôvodu nároku na vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ - o
nároku na vrátenie DPH z tovarov a služieb obstaraných v iných členských štátoch EÚ na účtuje na ťarchu účtu
378 - Iné pohľadávky
so súvzťažným zápisom v prospech účtu
648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
. Účtovná jednotka môže o uplatnení nároku na vrátenie DPH účtovať:
-
počas účtovného obdobia, v ktorom došlo k obstaraniu tovaru a služieb v iných členských štátoch EÚ, keď o nároku na vrátenie dane účtuje na základe účtovného dokladu - žiadosti o vrátenie DPH,
-
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, keď o nároku na vrátenie dane účtuje na samostatnom analytickom účte na základe interného účtovného dokladu v súlade s § 48 ods. 3 Postupov účtovania v PÚ vo výške v akej nárok na vrátenie dane vznikol ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.
Príklad č. 15:
Účtovná jednotka má nárok na vrátenie DPH zaplatenej v Českej republike z nákupu pohonných látok. V priebehu účtovného obdobia účtovala o DPH na samostatnom analytickom účte k účtu spotreby PHL. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka jej vznikol nárok na vrátenie českej DPH vo výške 19 785 CZK. Nárok prepočítala na eurá referenčným kurzom platným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 25,501 CZK/EUR a na základe interného účtovného dokladu zaúčtovala predpis nároku na vrátenia DPH:
Účtovný prípad Suma MD D
Nákup PHL v hotovosti v priebehu účtovného obdobia:      
●   hodnota bez DPH 98 925,00 CZK3 926,75 EUR  501  211
●   česká DPH 19 785,00 CZK785,15 EUR  501A  211
Nárok na vrátenie DPH ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 19 785,00 CZK775,85 EUR  378A  648
Ak účtovná jednotka nezaúčtuje nárok na vrátenie DPH počas účtovného obdobia ani v rámci závierkových účtovných prípadov, v nasledujúcom účtovnom období pri uplatnení nároku na vrátenie DPH bude postupovať podľa § 59 ods. 14 Postupov účtovania v PÚ a nárok na vrátenie účtovať ako opravu chýb minulých účtovných období.
Nevyfakturované dodávky
Za nevyfakturované dodávky sa považujú dodávky, ktoré boli k termínu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka splnené, ale účtovná jednotka k nim nedostala doklad, pričom v závislosti od doby splatnosti záväzku môže ísť o krátkodobé nevyfakturované dodávky účtované na účte
326 - Nevyfakturované dodávky
alebo dlhodobé nevyfakturované dodávky účtované na účte
476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky
.
Na účte
326 - Nevyfakturované dodávky
sa podľa § 50 ods. 6 Postupov účtovania v PÚúčtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zastavenia účtovnej závierky. Ak účtovná jednotka výšku záväzku poznať nebude, bude účtovať záväzok v odhadnej výške na účte
323 - Krátkodobé rezervy
.
Na účte
476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky
sa podľa § 61 ods. 10 Postupov účtovania v PÚúčtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, napríklad nevyfakturované dodávky, poskytnuté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná presnú výšku záväzku. Ak účtovná jednotka výšku dlhodobého záväzku poznať nebude, bude účtovať dlhodobý záväzok v odhadnej výške na účte
451 - Zákonné rezervy
alebo
na účte 459 - Ostatné dlhodobé rezervy
.
Nevyfakturované dodávky sa účtujú na ťarchu príslušného účtu majetku alebo príslušného účtu nákladu so súvzťažným zápisom v prospech účtu
326 - Nevyfakturované dodávky
alebo
476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky.
Zúčtovanie nevyfakturovaných dodávok na riadne záväzky sa v nasledujúcom účtovnom období účtuje na základe prijatého dokladu, faktúry na ťarchu účtu
326 - Nevyfakturované dodávky
alebo
476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky
a prospech účtu
321 - Dodávatelia
, prípadne
325 - Ostatné záväzky
. Zo zúčtovania žiadne rozdiely vzniknúť nemôžu.
Dlhodobé záväzky a pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti
Podľa § 4 ods. 1 písm. c) Postupov účtovania v PÚ je účtovná jednotka pri vytváraní analytických účtov k syntetickým účtom povinná zohľadniť aj členenie pohľadávok a záväzkov podľa:
-
dohodnutej doby splatnosti
- doby, do ktorej má byť záväzok alebo pohľadávka splatená alebo iným spôsobom vyrovnaná, ak je dohodnutá doba splatnosti do 1 roka ide o krátkodobý záväzok alebo krátkodobú pohľadávku, ak je dohodnutá doba splatnosti dlhšia ako 1 rok ide o dlhodobý záväzok alebo dlhodobú pohľadávku,
-
zostatkovej doby splatnosti
- doby odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa splatnosti záväzku alebo pohľadávky, ak je zostatková doba splatnosti do 1 roka ide o krátkodobý záväzok alebo krátkodobú pohľadávku, ak je zostatková doba splatnosti dlhšia ako 1 rok ide o dlhodobý záväzok alebo dlhodobú pohľadávku.
Zostatková doba splatnosti je rozhodujúca pre vykázanie záväzkov a pohľadávok v súvahe. V súvahe sa záväzky a pohľadávky vykazujú podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť pôvodne vykázaného dlhodobého záväzku a dlhodobej pohľadávky, ktoré sú splatné v nasledujúcom účtovnom období, ak splatnosť nie je dlhšia ako 1 rok do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v súvahe vykáže ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá pohľadávka.
Príklad č. 16:
Účtovná jednotka kúpila materiál dňa 25.9.2021 s dobou splatnosti 2 roky, do 24.9.2023 v sume 30 768 €. O vzniku záväzku účtovala sa analytickom účte 321110 - Dodávatelia - dlhodobý záväzok. V účtovnej závierke k 31.12.2021 tento záväzok vykáže ako dlhodobý záväzok, nakoľko zostatková doba splatnosti je dlhšia ako 1 rok. V roku 2022 bude musieť v rámci závierkových účtovných prípadov hodnotu záväzku preúčtovať na analytický účet 321220 - Dodávatelia - podľa zostatkovej doby splatnosti krátkodobý záväzok, nakoľko k 31.12.2022 bude zostatková doba splatnosti kratšia ako 1 rok a v účtovnej závierke k 31.12.2022 tejto záväzok vykázať ako krátkodobý záväzok.
Dátum Účtovný prípad Suma v € MD D
25. 9. 2021 Nákup materiálu – vznik záväzku:      
●   hodnota materiálu 25 640,00 111 321110
●   DPH  5 128,00 343 321110
31. 12. 2022 Preúčtovanie 30 768,00 321110 321220
24. 9. 2023 Úhrada záväzku 30 768,00 321220 221
Upravujúce závierkové účtovné prípady
Upravujúcim závierkovým účtovným prípadom podľa § 2a Postupov účtovania v PÚ je účtovanie skutočností, ktoré nastali ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtovná jednotka ich zistila až po tomto dni alebo do dňa zostavenia účtovnej závierky. Ide o účtovné prípady, ktoré upravujú výšku už zaúčtovaných položiek, a to z dôvodu, že do dňa zostavenia účtovnej závierky sa zistila informácia o presnejšom údaji sumy uvedených položiek.
Upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad pokles trhovej ceny cenných papierov v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.
V rámci upravujúcich závierkových účtovných prípadov sa účtuje úprava opravných položiek, rezerv, pohľadávok bez dokladu a nevyfakturovaných dodávok.
Príklad č. 17:
Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nepoznala presnú výšku zrealizovanej opravy výrobného zariadenia, preto v rámci závierkových účtovných prípadov účtovala tvorbu rezervy na účte 323 - Krátkodobé rezervy v predpokladanej výške 2 500 €. Do zostavenia účtovnej závierky prijala faktúru, preto v rámci upravujúcich závierkových účtovných prípadov zaúčtuje zrušenie rezervy a zároveň zaúčtuje nevyfakturovanú dodávku služby na účet 326 - Nevyfakturované dodávky v skutočnej výške 2 558,60 € (bez DPH).
Účtovný prípad Suma v € MD D
Zrušenie rezervy na nevyfakturované dodávky služieb 2 500,00 323 518
Zaúčtovanie nevyfakturovanej dodávky služieb 2 558,60 518 326
Príklad č. 18:
Účtovná jednotka sa vo februári 2022 dozvedela, že na jej odberateľa, voči ktorému eviduje pohľadávku vo výške 2 970 € bol v tomto mesiaci vyhlásený konkurz. K 31.12.2021 túto skutočnosť nepoznala a o opravnej položke k pohľadávke neúčtovala. Po získaní tejto informácie v rámci upravujúcich závierkových účtovných prípadov k 31.12.2021 zaúčtuje opravnú položku:
Účtovný prípad Suma v € MD D
Tvorba opravnej položky 2 970,00 547 391
Zistenie výsledku hospodárenia
Podľa § 9 Postupov účtovania v PÚvýsledkom hospodárenia môže byť zisk alebo strata.
Výsledok hospodárenia pred zdanením
sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy
6 - Výnosy
a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy
5 - Náklady
okrem účtov
591 - Splatná daň z príjmov, 592 - Odložená daň z príjmov, 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov
a účtov vnútroorganizačných výnosov a vnútroorganizačných nákladov.
Výsledok hospodárenia po zdanení
daňou z príjmov, t.j. účtovný výsledok hospodárenia sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy
6
a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy
5
.
Výsledok hospodárenia sa člení podľa toho, z akej činnosti vznikol, na výsledok hospodárenia z:
-
hospodárskej činnosti
, t.j. z prevádzkovej činnosti, ktorá súvisí s predmetom podnikania účtovnej jednotky, z činnosti vykonávanej na podporu prevádzkovej činnosti, ktorá súvisí s hospodárskou činnosťou okrem finančných činností, a zistí sa ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtových skupín
60
65
a nákladov účtovaných na účtoch účtových skupín
50
55
,
-
finančnej činnosti
, t.j. z činnosti, ktorá súvisí s finančnými operáciami, a zistí sa ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej skupiny
66
a nákladov účtovaných na účtoch účtovej skupiny
56
.
Splatná a odložená daň z príjmov
Účtovanie dane z príjmov upravuje § 10 Postupov účtovania v PÚ. Daň z príjmov je súčasťou nákladov účtovnej jednotky a účtuje sa na účtoch účtovej skupiny
59 - Dane z príjmov a prevodové účty
. Osobitne sa účtuje:
-
daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a zdaňovacie obdobie.
-
daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacích období.
Výška splatnej dane z príjmov sa určí mimo účtovníctva
, pričom sa vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve podľa § 9 ods. 2 Postupov účtovania v PÚ. Výsledok hospodárenia sa upraví na základ dane z príjmov prostredníctvom rôznych úprav, prepočtov a odpočtov spôsobom, ktorý vyplýva zo zákona o dani z príjmov, a ktoré sa v účtovníctve účtujú na analytických účtoch k syntetickým účtom. Povinnosť viesť analytickú evidenciu na účely správneho vyčíslenia základu dane ustanovuje § 4 Postupov účtovania v PÚ. Z takto zisteného základu dane z príjmov sa vypočíta splatná daň z príjmov. Suma splatnej dane vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve, ale v konečnom dôsledku závisí od platnej daňovej legislatívy. Splatná daň z príjmov je predmetom účtovníctva a zaúčtuje sa pred uzatváraním účtovných kníh. Splatná daň z príjmov sa účtuje na ťarchu účtu
591 - Splatná daň z príjmov
a v prospech účtu
341 - Daň z príjmov
a musí byť zhodná s daňou vykázanou v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby.
Výška splatnej dane z príjmov sa vypočíta
ako súčin základu dane a sadzby dane, t.j.:
splatná daň = základ dane x sadzba dane
Povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov nemajú všetky účtovné jednotky. Podľa § 10 ods. 4 Postupov účtovania v PÚo
odloženej dani z príjmov sú povinné účtovať účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom
a môžu o nej účtovať aj po zániku tejto povinností. Účtovné jednotky, ktoré nemajú povinnosť auditu môžu o odloženej dani účtovať podľa vlastného rozhodnutia, okrem mikro účtovnej jednotky, ktorá o odloženej dani neúčtuje.
Odložená daň sa podľa § 10 ods. 5 Postupov účtovania v PÚ účtuje pri:
-
dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
-
možnosti umorovať stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti - zákon o dani z príjmov umožňuje umorovanie straty v § 30 tým, že od základu dane možno odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná,
-
možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období - napríklad daňovníkom nezavinené škody, ktoré sú podľa § 19 ods. g) bodu 2 ZDP daňovo uznaným výdavkom v zdaňovacom období, v ktorom polícia potvrdí, že škodu spôsobil neznámy páchateľ, pričom účtovná jednotka je povinná škodu zaúčtovať pri vzniku resp. zistení škody.
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku alebo záväzkov a ich daňovou základňou môžu mať charakter:
-
zdaniteľných dočasných rozdielov
, ktoré vznikajú ak:
-
účtovná hodnota majetku je vyššia ako je jeho daňová základňa,
-
účtovná hodnota záväzku je nižšia ako je jeho daňová základňa
a vedú k odloženému daňovému záväzku,
-
odpočítateľných dočasných rozdielov
, ktoré vznikajú ak:
-
účtovná hodnota majetku je nižšia ako je jeho daňová základňa,
-
účtovná hodnota záväzku je vyššia ako je jeho daňová základňa,
-
existuje možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti,
-
existuje možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období
a vedú k odloženej daňovej pohľadávke.
Zmyslom odloženej dane je doplniť výšku splatnej dane v bežnom účtovnom období o daň (kladnú alebo zápornú), ktorá pripadá na celkovú sumu dočasných rozdielov, t.j. takých položiek, ktoré v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, dočasne zvyšujú alebo znižujú základ splatnej dane z príjmov a ktoré sa vysporiadajú v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach s opačným vplyvom na základ splatnej dane z príjmov.
O odloženom daňovom záväzku sa účtuje na ťarchu účtu
592 - Odložená daň z príjmov
so súvzťažným zápisom v prospech účtu
481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka
. O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje v prospech účtu
592 - Odložená daň z príjmov
so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu
481
. Pri účtovných prípadoch, ktoré sa neúčtujú ako náklad alebo výnos, ale priamo v prospech alebo na ťarchu účtu vlastného imania, aj odložená daň sa účtuje priamo na ťarchu alebo v prospech týchto účtov vlastného imania.
Výška odloženej dane z príjmov sa vypočíta
ako súčin dočasného rozdielu a budúcej sadzby dane, t.j.:
odložená daň = prechodný rozdiel x sadzba dane
Na účely výpočtu odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, ktorá sa predpokladá, že bude platiť v období, v ktorom bude odložená daňová pohľadávka vyrovnaná alebo odložený daňový záväzok bude uplatnený. Ak táto sadzba nie je známa, použije sa sadzba platná v nasledujúcom účtovnom období.
Príklad č. 19:
Účtovná jednotka (ktorá nie je mikro účtovou jednotkou) obstarala testovacie zariadenie v hodnote 38 160 € (bez DPH) a do používania ho zaradila 1.9.2021. Predpokladaná doba používania je 6 rokov, počas ktorej bude zariadenie účtovne odpisovať rovnomerne. Na daňové účely testovacie zariadenie zaradila do 1. odpisovej skupiny a bude ho odpisovať rovnomerne. Odpisový plán je nasledovný:
Rok Daňové odpisovanie Účtovné odpisovanie
Ročný odpis Zostatková cena Ročný odpis Zostatková cena
2021 3 180 34 980 2 120 36 040
2022 9 540 25 440 6 360 29 680
2023 9 540 15 900 6 360 23 320
2024 9 540  6 360 6 360 16 960
2025 6 360 0 6 360 10 600
2026     6 360 4 240
2027     4 240 0
Súčasťou výsledku hospodárenia sú každoročne účtovné odpisy. Daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP sú len odpisy vypočítané podľa § 22 až § 29 ZDP. Medzi účtovnými a daňovými odpismi každoročne vznikne rozdiel, ktorý pri zisťovaní základu dane z príjmov znižuje alebo zvyšuje výsledok hospodárenia. Rozdiely v účtovnej hodnote majetku oproti daňovému základu každoročne majú za následok vznik zdaniteľných dočasných rozdielov, pričom odložená daň sa každoročne zaúčtuje vo výške medziročného nárastu alebo poklesu odloženej dane. Výpočet a účtovanie odloženej dane:
Rok Účtovná hodnota Daňová základňa Dočasný rozdiel Odložená daň 21 % Zaúčtovaná hodnota Účtovný predpis
2021 36 040 34 980 1 060 222,60 222,60 592/481
2022 29 680 25 440 4 240 890,40 667,80 592/481
2023 23 320 15 900 7 420 1 558,20 667,80 592/481
2024 16 960 6 360 10 600 2 226,00 667,80 592/481
2025 10 600 0 10 600 2 226,00 0 592/481
2026 4 240   4 240 890,40 –1 335,60 592/481
2027 0   0 0 -890,40 592/481
Príklad č. 20:
Účtovná jednotka (ktorá nie je mikro účtovou jednotkou) k 31.12.2021 vykázala záväzok z dôvodu nezaplatenej zmluvnej pokuty vo výške 1 200 €. Súčasťou výsledku hospodárenia je aj hodnota nezaplatenej zmluvnej pokuty účtovaná na účte 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania. Nakoľko podľa § 17 ods. 19 písm. g) ZDP sa zmluvná pokuta zahŕňa do základu dane u dlžníka až po zaplatení, pri zisťovaní základu dane z príjmov je pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia. Nakoľko účtovná hodnota záväzku je vyššia ako daňová základňa, vzniká odpočítateľný dočasný rozdiel, ktorý bude v budúcom období daňovo uznaný. V roku 2022 účtovná jednotka zmluvnú pokutu zaplatí a pri zisťovaní základu dane bude hodnota zaplatenej pokuty odpočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia a odložená daňová pohľadávka zanikne.
Rok Účtovná hodnota Daňová základňa Dočasný rozdiel Odložená daň 21 % Zaúčtovaná hodnota Účtovný predpis
2021 1 200 0 1 200 252 252 481/592
2022 0 1 200 –1 200 –252 –252 481/592
Ak účtovnej jednotke zanikla povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov v dôsledku zániku povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom a o odloženej dani ďalej účtovať nebude alebo ak účtovná jednotka o odloženej dani účtovala na základe vlastného rozhodnutia a naďalej o odloženej dani z príjmov už účtovať nebude, odloženú daň z príjmov účtovanú na účte
481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka
odúčtuje v súlade s § 10 ods. 4 Postupov účtovania v PÚ opačným účtovným zápisom ako účtovala jej tvorbu, a to súvzťažným zápisom:
-
na účet
414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
,
-
na účet
428 - Nerozdelený zisk minulých rokov
alebo účet
429 - Neuhradená strata minulých rokov
, ak tvorbu účtovala na účte
592 - Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti
alebo na účte
594 - Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti.
Uzatvorenie účtovných kníh
Pri uzatváraní účtovných kníh sa podľa § 8 ods. 2 Postupov účtovania v PÚ:
-
zisťujú obraty strán Má dať a strán Dal jednotlivých účtov hlavnej knihy,
-
zisťujú konečné stavy výsledkových účtov a konečné stavy súvahových účtov,
-
zisťuje výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov, mimo účtovníctva sa zistí základ dane z príjmov a vyčíslená daň z príjmov sa zaúčtuje,
-
účtujú konečné stavy účtov nákladov v prospech týchto účtov a na ťarchu účtu
710 - Účet ziskov a strát
a konečné stavy účtov výnosov na ťarchu týchto účtov a v prospech účtu
710,
-
účtujú konečné zostatky účtov majetku v prospech týchto účtov a na ťarchu účtu
702 - Konečný účet súvahový
a konečné zostatky účtov záväzkov a vlastného imania na ťarchu týchto účtov a v prospech účtu
702,
-
zisťuje výsledok hospodárenia a účtuje sa, ak ide o účtovný zisk na ťarchu účtu
710
a v prospech účtu
702
, ak ide o účtovnú stratu v prospech účtu
710
a na ťarchu účtu
702
.
Účet
702
slúži na uzavretie jedného účtovného obdobia. Na strane MD má zaúčtované konečné stavy jednotlivých účtov aktív v členení podľa jednotlivých účtov a na strane D zostatky jednotlivých účtov pasív, a konečný stav výsledku hospodárenia.
Účet
710
slúži na zaúčtovanie konečných stavov nákladov a výnosov. Rozdiel strán MD a D je hospodársky výsledok, ktorý sa preúčtuje na konečný účet súvahový.
Zostavenie účtovnej závierky
Po zaúčtovaní výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie a uzatvorení účtovných kníh sa môže zostaviť
riadna účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia
. Účtovná závierka sa zostavuje podľa toho, do akej veľkostnej skupiny je účtovná jednotka zatriedená. Účtovnú závierku tvoria:
Účtovná jednotka – opatrenie MF SR Účtovná závierka
Mikro účtovná jednotkaMF/15464/2013-74

Tlačivo UZMUJv14:

  • Účtovná závierka Úč MÚJ
  • Súvaha Úč MÚJ 1-01
  • Výkaz ziskov a strát Úč MÚJ 2-01Poznámky Úč MÚJ 3-01
Malá účtovná jednotkaMF/23378/2014-74

Tlačivo UZPODv 14:

  • Účtovná závierka Úč POD
  • Súvaha Úč POD 1-01
  • Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01Poznámky Úč POD 3-01
Veľká účtovná jednotka a subjekty verejného záujmuMF/23377/2014-74

Tlačivo UZPODv 14:

  • Účtovná závierka Úč POD
  • Súvaha Úč POD 1-01
  • Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01Poznámky Úč POD 3-01
Vzory
tlačív účtovných závierok
vrátane súvahy a výkazu ziskov a strát sú prílohou jednotlivých opatrení na zostavenie účtovnej závierky.
Pre zostavenie súvahy platí:
-
obsahové vymedzenie položiek súvahy tvoria zostatky jednotlivých súvahových účtov podľa vytvoreného účtového rozvrhu, ktorý nadväzuje na rámcovú účtovú osnovu,
-
na strane aktív sa vykazujú položky aktív za bežné účtovné obdobie, v ktorých:
-
pre mikro účtovné jednotky sú, a
-
pre malé a veľké účtovné jednotky nie sú zahrnuté oprávky a opravné položky vytvorené k jednotlivým položkám aktív, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
-
na strane pasív sa vykazujú položky pasív za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
-
zostatky účtov, na ktorých sa účtujú pohľadávky aj záväzky (
316, 336, 341, 342, 343, 345, 346
a
347
) sa vykazujú podľa zostatku v aktívach alebo v pasívach,
-
pohľadávky a záväzky sa vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti,
-
číselné údaje sa vykazujú v celých eurách, suma aktív sa musí rovnať sume pasív, suma výsledku hospodárenia po zdanení sa musí rovnať sume výsledku hospodárenia po zdanení vo výkaze ziskov a strát.
Pre zostavenie výkazu ziskov a strát platí:
-
obsahové vymedzenie položiek tvoria zostatky jednotlivých výsledkových účtov podľa vytvoreného účtového rozvrhu, ktorý nadväzuje na rámcovú účtovú osnovu,
-
vykazujú sa náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
-
číselné údaje sa vykazujú v celých eurách, suma výsledku hospodárenia po zdanení sa musí rovnať sume výsledku hospodárenie v súvahe.
Na
poznámky k účtovnej závierke
neexistuje žiadna predtlač. Poznámky je potrebné vypracovať samostatne podľa požiadaviek na zostavenie poznámok uvedených v príslušnom opatrení a podľa podmienok konkrétnej účtovnej jednotky. V poznámkach sa na každej strane v ľavom hornom rohu uvedie označenie "Poznámky Úč MÚJ 3-01" pre malé účtovné jednotky alebo "Poznámky Úč PODV 3-01" pre malé a veľké účtovné jednotky, a v pravom hornom rohu sa uvedie identifikačné číslo organizácie (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ), ak ho má účtovná jednotka pridelené.
Úlohou poznámok je komentovať, spresniť a dopĺňať podstatné informácie súvahy a výkazu ziskov a strát. Údaje v poznámkach vychádzajú z účtovných písomností, obchodných listín ako aj interných smerníc účtovnej jednotky. Pri zostavovaní poznámok je vhodné vychádzať zo znenia príslušného opatrenia MF SR a poznámky spracovať do konzistentného logicky previazaného celku, pričom je dôležité dodržať povinný obsah a údaje, ktoré sú pre prezentáciu účtovnej jednotky významné. Je vhodné dodržať úplný rozsah a obsah poznámok podľa ich označenia v príslušnom opatrení MF SR a tam, kde nie je vecná náplň, uviesť záporné odpovede.
Poznámky mikro účtovnej jednotky obsahujú:
-
všeobecné údaje,
-
informácie o prijatých postupoch,
-
informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát.
Poznámky malej účtovnej jednotky obsahujú:
-
všeobecné informácie,
-
informácie o orgánoch spoločnosti,
-
informácie o prijatých postupoch,
-
informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát,
-
informácie o iných aktívach a iných pasívach,
-
udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
-
ostatné informácie.
Poznámky veľkej účtovnej jednotky a subjektu verejného záujmu obsahujú:
-
všeobecné informácie,
-
informácie o prijatých postupoch,
-
informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy,
-
informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát,
-
informácie o iných aktívach a iných pasívach,
-
udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
-
informácie o transakciách medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami,
-
ostatné informácie,
-
prehľad o pohybe vlastného imania,
-
prehľad peňažných tokov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály