Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dobropis za spôsobenú škodu

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Spoločnosť sa zaoberá potlačou textilu. Zákazník jej dodal 6 ks tričiek, ktoré mala potlačiť podľa požiadaviek zákazníka. Pri potlači však došlo k znehodnoteniu tričiek, dodávateľ svoju chybu uznal. Službu potlače zákazníkovi nefakturoval. Následne však zákazník požaduje od dodávateľa náhradu za 6 ks tričiek, ktoré boli znehodnotené (zákazník žiada uhradiť nákupnú cenu tričiek). Ako má v tomto prípade dodávateľ postupovať? Má vystaviť dobropis (tričká neboli fakturované, takže nie je ho vystaviť k akej faktúre). Účtovať má cez interný doklad len na základe reklamácie? Má spoločnosť použiť účtovný zápis 548/325? Je to daňovo uznaný výdaj firmy? Je uvedený prípad predmetom DPH?
Škoda je podľa § 26 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") na účely účtovníctva definovaná ako
"neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku".
Obdobne to platí na účely dane z príjmov, lebo zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. škodu nedefinuje, ale sa odvoláva na zákon o účtovníctve. Aby sme teda z hľadiska účtovníctva mohli hovoriť o škode, musí ísť o škodu na majetku účtovnej jednotky.
S pojmom škoda sa však stretávame nielen v účtovníctve, ale aj v celkovej hospodárskej praxi. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. ani zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. pojem škoda nedefinujú. Zaoberajú sa zodpovednosťou za škodu, náhradou škody, premlčaním nároku na škodu a podobne.
Aj keď účtovnej jednotke vznikne škoda (napríklad podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka, prípadne zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce), v tom zmysle, že jej vznikne povinnosť na náhradu škody, nebudú sa dané prípady účtovať ako škoda. Takto je účtovanie upravené aj v opatrení MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. Uvedený prípad budete účtovať účtovným zápisom 548/325. Spôsob ako bude požadovať Váš partner náhradu škody je otázkou vzájomnej dohody. Z Vašej strany by som venoval pozornosť preukaznosti tejto skutočnosti na účely účtovníctva ako aj dane z príjmov.
Či budete požadovať náhradu škody od zodpovedného zamestnanca podľa Zákonníka práce je na Vašom rozhodnutí. Ak budete požadovať náhradu, účtovanie predpisu pohľadávky bude 335/648.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály