Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

"Scudzený" nehnuteľný majetok

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Dana Slivková, PhD.

Česká spoločnosť SRO1 (CZ firma) v minulosti (v roku 2017) kúpila (na základe kúpnej zmluvy) rekreačný dom s pozemkami umiestnený na Slovensku. V roku 2018 bolo vykonané na nehnuteľnosti technické zhodnotenie. Pri kúpe nehnuteľnosti, ani pri technickom zhodnotení nebola nárokovaná naspäť daň z pridanej hodnoty (DPH).

Trhová cena nehnuteľnosti je teraz približne 400 000 €. Daňové odpisy boli zaúčtované v rokoch 2017 a 2018, následne boli daňové odpisy prerušené. SRO1 nie je obchodníkom s nehnuteľnosťami. SRO1 teraz chce využiť inštitút na základe českého obchodného zákonníka, ktorý sa nazýva „odštepenie“ podniku. Toto odštepenie bude mať taký následok, že (odštepená, resp. oddelená) časť spoločnosti SRO1 (ktorou bude táto nehnuteľnosť na Slovensku) by sa oddelila od SRO1 a zlúčila by sa s už existujúcou spoločnosťou SRO2 (takže novým vlastníkom nehnuteľnosti bude SRO2). Pôvodná spoločnosť SRO1 zostane zachovaná. Slovenský zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len Obchodný zákonník“) nepozná takýto pojem (pozná len rozdelenie, zlúčenie, splynutie).

Podľa ustanovenia slovenského § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka „Rozdelenie spoločnosti je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti (ďalej len „rozdelenie spoločnosti zlúčením“), alebo na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností.“ Pôvodná spoločnosť teda nemôže byť zachovaná v jej pôvodnej podobe. Ani SRO1, ani SRO2 nemá stálu prevádzkareň z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), ani z hľadiska zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. na Slovensku. Tiež nemajú umiestnenú organizačnú zložku na Slovensku. Podľa článku 13 („Príjmy zo scudzenia majetku“) ods. 1 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Českou republikou (uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 238/2003 Z. z.) a § 16 ods. 1 písm. f) ZDP zisky, ktoré poberá rezident Českej republiky zo scudzenia nehnuteľného majetku uvedeného v článku 6 tejto zmluvy a umiestneného v Slovenskej republike podliehajú zdaneniu v Slovenskej republike.

Otázkou je, či aj v tomto prípade sa má postupovať podľa Článku 13 zmluvy a podľa § 16 ods. 1 písm. f) ZDP, alebo uvedená transakcia (odštepenie nehnuteľnosti z SRO1 na SRO2) by nemala z hľadiska slovenského zákona o dani z príjmov žiadne dopady?

Pri riešení predloženého prípadu vychádzame z predpokladu, že uvedená spoločnosti SRO 1 a SRO 2 sú  považované za daňových rezidentov ČR (v SR majú štatút daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou) a na území SR im nevznikla stála prevádzkareň.

Podľa § 2 písm. h) ZDP zdaniteľným príjmom v SR je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa ZDP ani medzinárodnej zmluvy.

Podľa § 2 písm. g) ZDP predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území SR definovaný v ustanovení § 16 ZDP.

Podľa Článku 13 odsek 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku č. 238/2003 Z. z. (ďalej len „zmluva“) zisky, ktoré poberá rezident ČR zo scudzenia nehnuteľného majetku uvedeného v článku 6 a umiestneného v SR, sa môžu zdaniť v tomto druhom štáte.

Výraz „scudzenie“ má široký rozsah, zahŕňa napríklad príjmy z predaja, prevodu, výmeny, darovania, nadobudnutia majetku po smrti,  násilného (nepriateľského) prevzatia a pod., takže príjem z predmetnej transakcie „scudzenia“ uvedeného nehnuteľného majetku sa zdaňuje podľa podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 zmluvy. Podľa uvedených podmienok SR má právo na zdanenie predmetného príjmu.

V ustanovení § 16 ZDP sú uvedené podmienky pre vymedzenie zdroja príjmov na území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou tiež vo vzťahu k ziskom zo scudzenia majetku.

Podľa § 16 ods. 1 písm. f) ZDP sú príjmami zo zdrojov na území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou príjmy z prevodu nehnuteľnosti umiestnenej na území SR bez ohľadu na to, či predmetné príjmy  sú vyplácané od daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou umiestnenou na území SR alebo od iného daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou.

Takže, ak uvedený scudzovaný nehnuteľný majetok je umiestnený na území SR, SR má právo na zdanenie súvisiacich príjmov aj v prípade, ak scudziteľ a nadobúdateľ sú daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou.

 Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).