Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Daň z motorových vozidiel pri zmene sídla a použitie vlastného vozidla na podnikanie

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Jana Fülöpová

Ako má spoločnosť správne uvádzať v daňovom priznaní za rok 2021 automobily v prípade, keď v priebehu roka zmenila sídlo spoločnosti a tým aj evidenčné čísla automobilov? Má spoločnosť naďalej uvádzať vozidlá so starým evidenčným číslom až do zmeny tohto čísla a potom už používať nové evidenčné číslo? Alebo stačí uviesť vozidlo iba s novou značkou za celý rok? Ako správne uviesť používanie súkromného motorového vozidla na podnikateľské účely, ak zamestnanec použije motorové vozidlo počas niektorých mesiacov, napr. len vo februári 2021, marci 2021, máji 2021?

Vozidlo je v daňovom priznaní, okrem iného, identifikované na riadku 05 v III. oddiele uvedením evidenčného čísla. Vzhľadom na to, že daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa za ročné zdaňovacie obdobie podáva do 31. januára po jeho uplynutí, daňovník uvedie to evidenčné číslo, ktoré je pri podaní daňového priznania uvedené v dokladoch vozidla (osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II) a v poznámkach (VII. oddiele – poznámky) daňového priznania uvedie pôvodné evidenčné číslo.

Súčasťou daňového priznania je aj vozidlo používané zamestnancom na pracovnú cestu (so súhlasom zamestnávateľa), a to aj v prípade, ak nebolo používané počas celého roka, ale iba počas niektorých mesiacov kalendárneho roka. V prípade takéhoto vozidla daňovník [zamestnávateľ – podľa § 3 písm. e) zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“)] v daňovom priznaní v III. oddiele vyznačí všetky údaje týkajúce sa používaného vozidla, teda aj povinný údaj o vzniku daňovej povinnosti a zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 3 zákona o dani z motorových vozidiel. Vzhľadom na to, že vozidlo bolo používané na pracovnú cestu a nie nepretržite počas celého roka, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel (predmetu dane) konkrétne písmena e), t. j. došlo k použitiu vozidla na podnikanie daňovníkom zamestnávateľom a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k ukončeniu použitia vozidla týmto daňovníkom zamestnávateľom. Ak teda vznikla a zanikla daňová povinnosť v každom z uvedených kalendárnych mesiacov (2 / 2021, 3 / 2021 a 5 / 2021), vznik a zánik daňovej povinnosti daňovník neuvádza v riadku 02 (dátum vzniku daňovej povinnosti a dátum zániku dňovej povinnosti), ale v VII. oddiele – poznámky daňového priznania vypísaním konkrétnych dátumov opakovaných vznikov a zánikov daňovej povinnosti (vznik daňovej povinnosti 1. 2. 2021 – zánik daňovej povinnosti 28. 2. 2021, vznik daňovej povinnosti 1. 3. 2021 zánik daňovej povinnosti 31. 3. 2021 a vznik daňovej povinnosti 1. 5. 2021 – zánik daňovej povinnosti 31. 5. 2021). Pri výpočte dane (podľa zadania otázky ide o výpočet pomernej časti dane) daňovník – zamestnávateľ v nadväznosti na použitie predmetného vozidla počas uvedených kalendárnych mesiacov vpíše do riadku 19 písm. a) v III. oddiele daňového priznania číslicu „3“, ktorá predstavuje počet mesiacov, počas ktorých vozidlo podlieha dani a následne vypočíta pomernú časť dane.

Poznámka: Ak by však došlo k použitiu vozidla na pracovnej ceste v trvaní od 2 / 2021 do 3 / 2021, bez jej ukončenia v 2 / 2021, vznik daňovej povinnosti sa uvedie 1. 2. 2021, ale zánik daňovej povinnosti by bol uvedený 31. 3. 2021.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).