Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby po 1.1.2023

Dátum: Rubrika: Z praxe

Článok 90 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení ustanovuje povinnosť zaviesť do vnútroštátneho práva mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny po dodaní tovaru alebo služby za podmienok, ktoré si tieto členské štáty stanovia.

Podľa ods. 2 cit. článku sa členské štáty môžu v prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia odchýliť od odseku 1. Judikatúra Súdneho dvora EÚ spresnila význam tohto ustanovenia v tom zmysle, že je založená na myšlienke, že nezaplatenie protihodnoty môže byť za určitých okolností a z dôvodu právnej situácie existujúcej v dotknutom členskom štáte ťažké overiť alebo môže byť len dočasným stavom, avšak vo svetle zásady neutrality ju nie je možné vykladať tak, že na jej základe je možné absolútne vylúčiť právo platiteľa dane znížiť základ dane v prípade, keď mu jeho odberateľ alebo tretia strana nezaplatili za dodanie tovaru alebo služby.
Možnosť odchýliť sa od vykonania opravy základu dane v prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia protihodnoty, ustanovenú článkom 90 ods. 2 smernice o DPH je tak možné chápať výlučne ako možnosť potláčať do odôvodneného momentu neistotu vlastnú konečnej povahe nezaplatenia protihodnoty za dodaný tovar alebo službu.
Zákon č. 516/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej iba "novela č. 516/2022 Z.z.") počnúc 1. januárom 2023 priniesol okrem iného aj zmeny v rámci problematiky opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby. Predmetom spomínanej novely č. 516/2022 Z.z. zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba "zákon o DPH") je okrem iného aj zavedenie povinnosti odberateľa vykonať opravu odpočítanej dane, ak v ustanovenom období po splatnosti neuhradí protihodnotu za dodanie tovaru alebo služby. Uvedené je plne v súlade s legislatívou Európskej únie, a zároveň sa ním sleduje aj zlepšenie platobnej disciplíny v obchodných vzťahoch. Na druhej strane, keďže táto povinnosť je z hľadiska mechanizmu DPH úzko previazaná s inštitútom opravy základu dane u dodávateľa tovaru alebo služby, počnúc 1. januárom 2023 sa do značnej miery zjednodušujú podmienky vzniku nevymožiteľnej pohľadávky na účely zákona o DPH, čo predstavuje základný predpoklad pre uplatnenie práva na opravu základu dane v prípadoch, keď tento nezískal protihodnotu za ním dodaný tovar alebo službu.
Platí teda, že
ak sa pohľadávka platiteľa dane za dodanie tovaru alebo služby stane nevymožiteľnou 
a platiteľ dane uplatní právo na zníženie základu dane, v súlade s článkom 185 ods. 2 druhým pododsekom smernice o DPH,
ukladá sa odberateľovi, ktorý za toto dodanie nezaplatil a uplatnil si právo na odpočítanie dane, povinnosť opraviť odpočítanú daň.
V rámci zákona o DPH je možnosť opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak dodávateľ (platiteľ DPH) nedostal za dodanie tovaru alebo služby úplne alebo čiastočne zaplatené a pohľadávka, ktorá mu z transakcie vznikla, sa stala nevymožiteľnou, obsiahnutá v rámci ustanovenia § 25a. Takáto možnosť sa týka dodaní tovarov a služieb v tuzemsku. Uvedené pravidlo vychádza zo smernice EÚ, ktorá zavádza povinnosť zaviesť do vnútroštátneho práva členských štátov mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny po dodaní tovaru alebo služby za podmienok, ktoré si tieto členské štáty ustanovia.
Ustanovenia § 25a ods. 3 až 6 zákona o DPH o oprave základu dane sa použijú aj na prípady, ak platiteľ dane dodá tovar a služby, pri ktorých sa osobitne ustanovuje základ dane (predaj služieb cestovného ruchu, dodanie použitých tovarov, starožitností, zberateľských predmetov a umeleckých diel) a zákazník, prípadne tretia osoba, mu za plnenie nezaplatí alebo zaplatí len čiastočne.
Vymedzenie "nevymožiteľnej" pohľadávky na účely DPH po 1. januári 2023
Podľa ustanovenia § 25a ods. 1 zákona o DPH platí, že základ dane pri dodaní tovaru alebo služby môže platiteľ, ktorý je z tohto dodania povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH znížiť, ak mu po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľnou podľa § 25a ods. 2 zákona o DPH. Tento inštitút sa môže aplikovať len pri dodaniach tovaru a služieb v tuzemsku, v cene ktorých bola platiteľom dane uplatnená daň.
Kedy a v akom rozsahu sa na účely zákona o DPH pohľadávka stáva nevymožiteľnou, ustanovuje § 25a ods. 2 zákona o DPH. Nie je vylúčený súbeh skutočností, ktoré smerujú k vzniku nevymožiteľnej pohľadávky, avšak pohľadávka sa stáva nevymožiteľnou na základe skutočnosti, ktorá nastane skôr, napr., ak počas exekučného konania dôjde k smrti dlžníka, pohľadávka sa môže stať nevymožiteľnou aj skôr, ako uplynie 150 dní od splatnosti pohľadávky.
Podmienky nevymožiteľných pohľadávok boli podľa právnej úpravy platnej do 31.12.2022 nastavené mimoriadne prísne, nakoľko tento právny nástroj má výrazný vplyv aj na štátny rozpočet. Zavedenie včasnej povinnosti odberateľa podľa § 53b zákona o DPH pritom dávalo priestor na zľavenie prísnosti, pokiaľ ide o stanovenie podmienok pre to, aby sa pohľadávka na účely zákona o DPH považovala za nevymožiteľnú pohľadávku.
V ustanovení § 25a ods. 2 zákona o DPH sa od 1. januára 2023 vypustila skutočnosť, že nevymožiteľnou pohľadávkou sa stáva taká pohľadávka, ktorá je vymáhaná v exekučnom konaní, pretože sa stane nadbytočnou vzhľadom na novú úpravu, ktorá je obsahom nového znenia § 25a ods. 2 písm. a) zákona o DPH. Pôvodné písmeno f) v rámci § 25a ods. 2 zákona o DPH sa vypustilo a písmeno g) sa od 1. januára 2023 označuje ako písmeno f).
S účinnosťou od 1. januára 2023 sa tak na spomínané účely pohľadávka z dodania tovaru alebo služby stáva nevymožiteľnou pohľadávkou v nasledujúcich prípadoch:
-
Pohľadávka, u ktorej uplynulo 150 dní od splatnosti.
-
Odberateľ sa nachádza v konkurznom konaní.
-
Odberateľ (dlžník) sa nachádza v oddlžení.
-
Odberateľ (dlžník), ktorý je právnickou osobou, zanikol bez právneho nástupcu.
-
Odberateľ (dlžník) zomrel.
-
Bolo zverejnené uznesenie o skončení reštrukturalizácie.
Pohľadávka, u ktorej uplynulo 150 dní od splatnosti
V § 25a ods. 2 zákona o DPH sa nové znenie písmena a) upravilo tak, že nevymožiteľnou pohľadávkou sa stane taká, od splatnosti ktorej uplynulo 150 dní, pričom podľa prechodného ustanovenia § 85km ods. 2 zákona o DPH je zrejmé, že moment uplynutia 150 dní od splatnosti musí nastať po 31. decembra 2022. Splatnosť záväzku je lehota určená zmluvnými stranami na splnenie peňažného záväzku dlžníka. Spomínané ustanovenie sa však nedotýka úpravy dĺžky lehoty splatnosti pohľ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály