Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Postúpenie pohľadávok z účtovného hľadiska

Dátum: Autor/i: Ing. Monika Adamíková Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Postúpením pohľadávok veriteľ (postupca) môže rýchlym spôsobom získať voľné finančné prostriedky, môže znížiť objem pohľadávok a zvýšiť svoju konkurenčnú schopnosť tým, že ponúkne svojim odberateľom odloženú splatnosť.

V príspevku si priblížime účtovné hľadisko postúpenia pohľadávok v účtovníctve podnikateľov účtujúcich podľa:
-
opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len "Postupy účtovania v PÚ") a
-
opatrenia MF SR č. MF/27076/­2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Postupy účtovania v JÚ").
Postúpenie pohľadávky podľa Občianskeho zákonníka
Všeobecnú úpravu postúpenia pohľadávky ustanovuje § 524 až § 530 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len "Občiansky zákonník"). Veriteľ je oprávnený svoju pohľadávku postúpiť písomnou zmluvou inému, a to aj bez súhlasu dlžníka. Spolu s postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené.
To znamená, že postúpenie pohľadávky spočíva v tom, že na základe písomnej zmluvy, uzatvorenej medzi existujúcim veriteľom (postupcom) a treťou osobou (postupníkom), postúpi pôvodný veriteľ svoju pohľadávku voči dlžníkovi novému veriteľovi, a to väčšinou za odplatu. Často sa na odplatné postúpenie pohľadávky používa aj označenie "predaj pohľadávky". Jednou z podmienok platnosti zmluvy o postúpení pohľadávok je existencia pohľadávky, ktorá je predmetom postúpenia.
Vznik pohľadávky
V rámci záväzkových právnych vzťahov možno pohľadávku charakterizovať ako právo na plnenie, ktoré vzniká veriteľovi zo záväzkového vzťahu a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok (§ 488 Občianskeho zákonníka). Znamená to, že pohľadávka je právom veriteľa voči dlžníkovi na plnenie, pričom vzniká vtedy, keď dochádza k časovému posunu medzi dodávkou hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, poskytnutím služby alebo prevodom práva a úhradou za ne. Rozsah časového posunu pre vznik pohľadávky nie je rozhodujúci. Pri akomkoľvek časovom posune u veriteľa vzniká pohľadávka a u dlžníka záväzok. Pri bezprostrednej úhrade pohľadávka nevzniká. Bezprostrednou úhradou sa rozumie taký spôsob úhrady, keď k úhrade dochádza pri prevzatí veci, služby alebo práva bez akéhokoľvek časového odkladu.
Ustanovenia o postúpení pohľadávky sa primerane použijú aj v prípade:
-
ak vklad do spoločnosti alebo jeho časť spočíva v prevode pohľadávky, tzn. v prípade nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti, pričom nepeňažným vkladom je pohľadávka (§ 59 ods. 5 Obchodného zákonníka);
-
prechodu pohľadávok v prípade predaja podniku (§ 477 ods. 2 Obchodného zákonníka).
Účtovné hľadisko vzniku a postúpenia pohľadávky
Tak ako je uvedené skôr, predpokladom postúpenia pohľadávky je jej existencia, tzn.
pohľadávka musela v minulosti vzniknúť, aby mohla byť predmetom postúpenia.
Vznik pohľadávky z účtovného hľadiska
V účtovnej jednotke pohľadávka (tak ako je definovaná) vzniká v rámci rôznych vzťahov, ide o už spomínané obchodno-záväzkové vzťahy, ale aj pracovno-právne vzťahy, vzťahy medzi spoločníkmi, resp. akcionármi, vzťah s daňovými úradmi a pod. V tomto príspevku sa zameriame na pohľadávky vyplývajúce z obchodných vzťahov.
Z účtovného hľadiska sú pohľadávky súčasťou majetku účtovnej jednotky, t.j. aktív, ktoré sú výsledkom minulých udalostí a je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky prevažne formou finančných prostriedkov a dajú sa spoľahlivo oceniť. Okamih vzniku pohľadávok je definovaný prostredníctvom dňa uskutočnenia účtovného prípadu, a to v § 2 postupov účtovania či už v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve. Vo vzťahu k pohľadávkam je dňom uskutočnenia účtovného prípadu napríklad deň splnenia dodávky (vznik pohľadávky voči odberateľom), deň poskytnutia preddavku, deň zistenia škody na majetku (možný vznik pohľadávky voči hmotne zodpovednej osobe), deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva, a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.
Podkladom pre účtovanie o pohľadávkach
sú doklady preukazujúce ich vznik. Pri pohľadávkach z obchodného styku sú podkladom pre ich účtovanie najčastejšie vystavené, odoslané faktúry, obchodná zmluva, listiny preukazujúce splnenie dodávok, ako sú napríklad podpísané dodacie listy o prevzatých dodávkach tovaru, prevzatých výrobkoch či iných hmotných dodávkach, podpísané súpisy vykonaných prác, preberacie protokoly pri dodávkach služieb a pod. V špecifických prípadoch môže byť dokladom aj rozhodnutie súdu, protokol o škode a pod.
Pohľadávky sa pri vzniku oceňujú menovitou hodnotou [§ 25 ods. 1 písm. c) 2. bod zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. - ďalej len "zákon o účtovníctve"], pričom menovitou hodnotou je cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.
Postúpenie pohľadávky z účtovného hľadiska
Postúpenie pohľadávok sa považuje za jeden z dní uskutočnenia účtovného prípadu, pri ktorom je pohľadávka, ktorá je predmetom postúpenia, vyradená z majetku účtovníctva, zároveň však vzniká nová pohľadávka z postúpenia, ak je postúpenie dohodnuté za odplatu.
Podkladom pre účtovanie o postúpení pohľadávok
sú doklady preukazujúce postúpenie pohľadávok ako aj doklady súvisiace s postúpenými pohľadávkami - § 528 Občianskeho zákonníka ustanovuje, že postupca je povinný odovzdať postupníkovi všetky doklady a poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú postúpenej pohľadávky. Za doklady preukazujúce postúpenie pohľadávok sa považujú:
-
zmluva o postúpení pohľadávok podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorá obsahuje označenie účastníkov zmluvy (postupca - pôvodný veriteľ a postupník - nový veriteľ), jednoznačnú identifikáciu postupovaných pohľadávok (s odkazom na čísla faktúr), dohodnutú sumu za postúpenie atď.,
-
faktúry súvisiace s postúpenými pohľadávkami,
-
iné informácie súvisiace s postúpenými pohľadávkami.
Pohľadávky nadobudnuté postúpením, resp. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, sa oceňujú obstarávacou cenou [§ 25 ods. 1 písm. a) 4. bod zákona o účtovníctve], pričom obstarávacou cenou je cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály