Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Spoločnosť v kríze v nadväznosti na úpravu v zákone o účtovníctve a vlastné imanie obchodnej spoločnosti

Dátum: Rubrika: Podvojné účtovníctvo

S účinnosťou od 1. 1. 2022 bol do § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) doplnený nový odsek 6, ktorý ustanovuje, že účtovná jednotka je povinná dodržať podmienku zákazu vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje, ak je spoločnosť v kríze podľa § 67a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p (ďalej len „Obchodný zákonník“). Zároveň sa v tomto ustanovení zákona o účtovníctve vymedzuje vlastné imanie a záväzky na účely posúdenia, či je spoločnosť v kríze.

Spoločnosť v kríze podľa Obchodného zákonníka
V roku 2016 bol do Obchodného zákonníka zavedený pojem "spoločnosti v kríze". Za spoločnosť v kríze sa považovala spoločnosť, ktorá bola v úpadku alebo jej úpadok hrozil, pričom hroziaci úpadok bol v § 67a Obchodného zákonníka vymedzený pomerom vlastného imania a záväzkov, a to, ak pomer vlastného imania a záväzkov bol menej ako 8:100 (v roku 2016 a 2017 boli tieto pomery nižšie: v roku 2016 platil pomer 4:100 a v roku 2017 platil pomer 6:100) hrozil spoločnosti úpadok.
Od 17.7.2022 nadobudol účinnosť zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o riešení hroziaceho úpadku"), pričom v čl. IX sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o konkurze a reštrukturalizácii"), ktorý upravuje novú definíciu hroziaceho úpadku. V čl. II zákona o riešení hroziaceho úpadku bol v Obchodnom zákonníku upravený pojem spoločnosti v kríze. Za spoločnosť v kríze sa naďalej považujú spoločnosti:
a)
v úpadku,
b)
v stave hroziaceho úpadku, ktorý už nie je vymedzený v Obchodnom zákonníku pomerom vlastného imania a záväzkov, ale v zákone o konkurze a reštrukturalizácii,
c)
v ktorých je pomer vlastného imania a záväzkov menej ako 8:100.
Za spoločnosť v kríze sa považovala aj spoločnosť v čase od jej zrušenia do vstupu do likvidácie. Od 17.7.2022 nie je takáto spoločnosť priamo považovaná za spoločnosť v kríze, musí však dodržiavať povinnosti, ktoré zákon spoločnostiam v kríze ukladá.
Spoločnosťou v kríze podľa tohto zákona môže byť len spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba (§ 67i Obchodného zákonníka).
V prípade, keď je spoločnosť v kríze, nastupujú určité obmedzenia, najmä:
-
Zákaz vrátiť plnenie nahradzujúce vlastné zdroje (§ 67f Obchodného zákonníka a súvisiace ustanovenia). Tento zákaz je ustanovený aj v zákone o účtovníctve(
plneniam nahradzujúcim vlastné zdroje sa venujeme ďalej v článku
).
-
Nemožnosť použiť kapitálový fond z príspevkov akcionárov na prerozdelenie medzi akcionárov, a to ani v prípade, ak by sa spoločnosť v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov dostala do krízy (§ 217a ods. 2 Obchodného zákonníka).
-
Nemožnosť vykonať právo akcionára požadovať odkúpenie akcií spoločnosťou, a to aj v prípade, ak by sa spoločnosť v dôsledku odkúpenia akcií do krízy alebo úpadku dostala (§ 220o Obchodného zákonníka).
Plnenia nahradzujúce vlastné zdroje
definuje § 67c a nasl. Obchodného zákonníka. Úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá, poskytnuté spoločnosti v kríze, sa považuje za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje jej financovania podľa osobitného predpisu. To platí rovnako pre plnenie poskytnuté spoločnosti pred krízou, ktorého splatnosť bola počas krízy odložená, alebo predĺžená. Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje sa považuje plnenie, ktoré poskytne:
a)
  1. člen štatutárneho orgánu, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku, člen dozornej rady,
  2. ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
  3. tichý spoločník,
  4. osoba blízka osobám podľa písmen a), b) alebo c),
  5. osoba konajúca na účet osôb podľa písmen a), b) alebo c).
Podľa § 67d Obchodného zákonníka sa počas krízy plnenie považuje za nahradzujúce vlastné zdroje len vtedy, ak v čase jeho poskytnutia:
-
táto okolnosť vyplýva z poslednej zostavenej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky spoločnosti,
-
táto okolnosť by vyplynula z účtovnej závierky spoločnosti, ak by bola zostavená včas, alebo
-
ten, kto plnenie poskytol vedel alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol vedieť, že táto okolnosť by vyplynula z priebežnej účtovnej závierky spoločnosti, ak by bola zostavená.
V ďalšom texte si bližšie priblížime spoločnosť v kríze v nadväznosti na osobitné predpisy.
Spoločnosť (dlžník) v úpadku
Podľa § 3 zákona o konkurze a reštrukturalizáciije
dlžník v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený
. Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, predpokladá sa, že je v úpadku.
Právnická osoba je
platobne neschopná
, ak nie je schopná plniť 90 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi.
Predlžený
je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku (záporné vlastné imanie). Do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti (§ 408a Obchodného zákonníka), ani suma záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky.
Hroziaci úpadok
Podľa § 4 zákona o konkurze a reštrukturalizáciije
dlžník v hroziacom úpadku najmä, ak mu hrozí platobná neschopnosť
. Dlžníkovi hrozí platobná neschopnosť, ak s prihliadnutím na všetky okolnosti možno dôvodne predpokladať, že v priebehu 12 kalendárnych mesiacov nastane jeho platobná neschopnosť.
Dlžník je povinný predchádzať úpadku. Ak dlžníkovi hrozí úpadok, je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Ak dlžníkovi hrozí platobná neschopnosť, môže riešiť hroziaci úpadok najmä preventívnym konaním podľa zákona o riešení hroziaceho úpadku.
Pomer vlastného imania a záväzkov
Podľa § 67a ods. 2 Obchodného zákonníka je spoločnosť v kríze aj vtedy, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100. Pri zisťovaní tohto pomeru sa vychádza z účtovníctva.
Vlastné imanie a záväzky podľa zákona o účtovníctve
Na účely posúdenia, či je spoločnosť v kríze, sa rozumie:
-
vlastným imaním suma položky vlastné imanie vykázaná v súvahe účtovnej závierky alebo suma, ktorá by bola vykázaná, ak by účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku,
-
záväzkami suma položky záväzkov vykázaná v súvahe účtovnej jednotky alebo suma záväzkov, ktorá by bola vykázaná, ak by účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku; mikro účtovná jednotka od sumy záväzkov odpočíta sumu vykázanú na účtoch časového rozlíšenia nákladov a výnosov na strane pasív súvahy.
To znamená, že suma vlastného imania a záväzkov je vymedzená sumou položky vykázanou v súvahe.
Mikro účtovná jednotka má údaje v účtovnej závierke v súvahe vykázané na nasledovných riadkoch:
-
vlastné imanie na riadku 25,
-
záväzky na riadku 34, pričom je potrebné odpočítať sumu vykázanú na účtoch
383
a
384
.
Malá a veľká účtovná jednotka má údaje v účtovnej závierke v súvahe vykázané na nasledovných riadkoch:
-
vlastné imanie na riadku 80,
-
záväzky na riadku 101.
Príklad č. 1 - Spoločnosť v kríze na základe pomeru vlastného imania a záväzkov:
Spoločnosť s ručením obmedzeným (mikro účtovná jednotka) mala k 31.12.2021 dve zložky vlastného imania - základné imanie vo výške 5 000 € a výsledok hospodárenia - stratu vo výške 2 000 €.
Celková výška vlastného imania spoločnosti vykázaná na riadku 25 bola 3 000 €. Okrem toho mala k 31.12.2021 dva druhy záväzkov - bankový úver vo výške 60 000 € a záväzky voči dodávateľom vo výške 10 000 €. Celková výška záväzkov spoločnosti vykázaná na riadku 34 bola spolu 70 000 €. Pomer vlastného imania a záväzkov 3 000 €:70 000 € bol 0,043,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály