Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Prevod majetku z hľadiska dane z pridanej hodnoty

Dátum: Autor/i: Ing. Beáta Jarošová, PhD. Rubrika: Z praxe

Predaj alebo prevod majetku platiteľa dane z pridanej hodnoty (DPH) môže mať rôzne dôsledky. Predmetom tohto príspevku nie je predaj podniku alebo časti podniku, ani prevod akcií.

V prípade odplatného dodania hnuteľného majetku nemusí ísť vždy len o štandardný vznik daňovej povinnosti z titulu dodania majetku. Pri niektorých druhoch majetku môže vzniknúť v súvislosti s jeho predajom aj povinnosť opraviť už odpočítanú DPH z takéhoto majetku.
V prípade bezodplatného dodania (darovania) majetku platiteľa, alebo jeho preradenia do osobnej spotreby vzniká otázka, či a v akej výške má byť priznaná DPH.
Odplatnosť plnenia
Jednou z podmienok, aby dodanie tovaru alebo dodanie služby bolo predmetom dane z pridanej hodnoty, je odplatnosť plnenia. V zásade platí, že dohodnutá protihodnota medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za základ pre zdanenie daňou z pridanej hodnoty.
V praxi dochádza aj k prípadom, keď platiteľ dodá majetok (na účely DPH hovoríme o tovare),
na svoju osobnú spotrebu
, alebo na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne (t.j. bez protihodnoty), alebo ho dodá na iný účel ako na podnikanie. Zákon o DPH v ustanovení § 22 ods. 5 určuje, ako sa základ dane určí v týchto prípadoch.
Osobitný prístup k určeniu základu DPH je v prípadoch dodania tovaru osobám, ktoré majú
osobitný vzťah
k
platiteľovi
, ktorý dodáva tovar a ak protihodnota je nižšia ako trhová hodnota na voľnom trhu a príjemca plnenia nie je platiteľom, alebo je platiteľom, ktorý pri tomto tovare nemá právo na odpočítanie dane.
Osobitný prístup na účely DPH je pri
investičnom majetku
, ktorý je v zákone o DPH definovaný v § 54 ods. 2. Pri investičnom majetku je stanovené obdobie, počas ktorého je platiteľ povinný sledovať, či nedošlo k zmene pri jeho používaní - čo do rozsahu a pôvodného účelu jeho použitia. Doba sledovania je v závislosti od druhu majetku 5 alebo 20 rokov. Ak počas tejto doby dôjde k predaju investičného majetku, považuje sa to za zmenu účelu jeho použitia a platiteľ okrem toho, že z jeho predaja odvedie DPH, vykoná aj úpravu odpočítanej DPH (ide o daň odpočítanú pri jeho kúpe, resp. obstaraní). Táto úprava odpočítanej dane môže byť v prospech, alebo v neprospech predávajúceho.
Predmetom dane pri predaji hmotného majetku vloženého čiastočne do obchodného majetku, je len pomerná časť predaného majetku, a to v pomere, v akom bol majetok platiteľom vložený do obchodného majetku (C-415/98 L. Bakcsi).
Bezodplatné dodanie tovaru
Podľa § 8 ods. 3 zákona o DPH, za dodanie tovaru za protihodnotu sa považuje aj také dodanie tovaru, ktoré platiteľ dodá na svoju osobnú spotrebu alebo na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo na ďalší účel ako na podnikanie a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná. V týchto prípadoch je platiteľ povinný odviesť daň, platí to však za podmienky, že pri jeho kúpe alebo vytvorení vlastnou činnosťou, bola daň čiastočne alebo úplne odpočítateľná.
Ustanovenie § 8 ods. 3 zákona o DPH teda zabezpečuje, že rovnaké účinky ako dodanie tovaru za protihodnotu bude mať aj jeho bezodplatné dodanie.
Výnimkou je:
-
bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, ak jeho hodnota nepresiahne 17 eur bez dane za jeden kus (podľa
-
bezodplatné dodanie obchodných vzoriek.
Uvedené dva prípady bezodplatného dodania tovaru sa nepovažujú za dodanie tovaru za protihodnotu, a teda nie sú predmetom dane.
Bezodplatné dodania a pomerné odpočítanie DPH
Platiteľ dane, ktorý je povinný odviesť DPH z bezodplatného dodania tovaru podľa § 8 ods. 3, zohľadní pri výpočte dane prípadné skutočnosti, že si vstupnú daň odpočítaval v pomernej výške použitím koeficientu podľa § 50 alebo pri tovare, ktorý je podľa § 54 ods. 2 investičným majetkom, počas obdobia na úpravu odpočítanej dane vykonal jednu alebo viacero úprav odpočítanej dane.
Pojem súčasť tovaru - preradenie zhodnoteného hnuteľného majetku
Zákon o DPHa ani smernica o DPH (smernica
V prípade, keď platiteľ dane dodá tovar na svoju osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu svojich zamestnancov alebo bezodplatne dodá tovar na účely iné ako podnikateľské, pri ktorom nebola odpočítaná daň a na ktorom boli neskôr vykonané práce, v rámci ktorých bola daň odpočítaná, a výsledkom ktorých bolo začlenenie "súčasti tovaru" do tohto tovaru, potom takéto zhodnotenie, výsledkom ktorého je "súčasť tovaru", predstavuje dodanie tovaru za protihodnotu.
Zákon o DPHa ani smernica
V daných prípadoch sa Súdny dvor EÚ zaoberal otázkami, či preradenie zhodnotených automobilov predstavuje predmet dane, ak predmetom preradenia boli automobily, pri ktorých nebola daň odpočítaná; či náklady na zhodnotenie automobilov viedli vo všeobecnosti k nadobudnutiu "súčasti tovaru" a z akého základu dane má byť odvedená DPH.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály