Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Vplyv členstva v skupine pre daň z pridanej hodnoty na vnútropodnikové transakcie

Dátum: Autor/i: Mgr. Filip Richter Rubrika: Aktuálne

Z ustanovenia čl. 11 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347 11. 12. 2006) v platnom znení (ďalej len „smernica o spoločnom systéme DPH“) pramení pre členské štáty možnosť, aby po porade s Výborom pre DPH považovali za jednu zdaniteľnú osobu osoby usadené na území toho istého členského štátu, ktoré sú síce právne nezávislé, ale súčasne vzájomne úzko prepojené finančnými, ekonomickými a organizačnými väzbami.

Uvedené ustanovenie teda formuluje základy tzv.
DPH skupiny 
(angl.
VAT Group
) a ich vytvárania. V minulosti sa na Súdnom dvore EÚ odohralo niekoľko prejudiciálnych konaní, dotýkajúcich sa práve problematiky a výkladu čl. 11 smernice o spoločnom systéme DPH, čo sa následne odzrkadlilo v povahe transakcií, uskutočňovaných DPH skupinou vo vzťahu k osobám, ktoré nie sú jej členmi.
Účelom tohto článku je predovšetkým zosumarizovanie niektorých pravidiel v oblasti DPH skupín a vo svetle rozhodnutí Súdneho dvora EÚ poukázať na vplyv DPH skupiny na vnútropodnikové transakcie.
Slovenská republika s cieľom zjednodušiť uplatňovanie zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") zaviedla ustanovenia o skupinovej registrácii (§ 4a a § 4b) zákonom č. 83/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. Pri pohľade na ustanovenia zákona o DPHtreba pod "DPH skupinou" rozumieť
dobrovoľné zoskupenie viacerých zdaniteľných osôb, ktoré sú navzájom prepojené určitými väzbami
. Zákon o DPH rozlišuje až tri druhy týchto prepojení, pričom ide o:
-
finančné prepojenie
= jedna alebo viac osôb je ovládaných ovládajúcou osobou s odkazom na ustanovenie § 66a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
-
ekonomické prepojenie
= hlavné činnosti osôb sú vzájomne závislé alebo majú spoločný ekonomický cieľ alebo z ktorých jedna osoba uskutočňuje celkom alebo sčasti činnosti v prospech jedného alebo viacerých členov skupiny, a
-
organizačné prepojenie
= na riadení alebo kontrole osôb sa podieľa aspoň jedna zhodná osoba.
Všetky tri druhy týchto prepojení musia byť splnené kumulatívne. Zlúčenie viacerých zdaniteľných osôb do jednej DPH skupiny je postavené výsostne na dobrovoľnej báze jednotlivých zdaniteľných osôb. DPH skupina však podlieha teritoriálnemu obmedzeniu, ktoré sa vzťahuje len na tuzemsko, teda územie Slovenskej republiky. To znamená, že členmi DPH skupiny podľa zákona o DPH môžu byť výlučne zdaniteľné osoby so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku. Uvedené pravidlo vyplýva priamo z prvej vety § 4a ods. 1 zákona o DPHa nepripúšťa sa akýkoľvek širší výklad tohto ustanovenia. Komentovaný prvok teritoriality DPH skupiny s ohľadom na čl. 11 smernice o spoločnom systéme DPH vyplýva aj priamo z judikatúry Súdneho dvora EÚ, cit.:
"samotné znenie uvedeného článku 11 obsahuje územné obmedzenie, takže členský štát ne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály