Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) v kontexte aktuálneho legislatívneho rámca (2. časť)

Dátum: Rubrika: Medzinárodné zdaňovanie Zo seriálu: Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) v kontexte aktuálneho legislatívneho rámca

Pokračovanie príspevku ďalej vysvetľuje aktuálne zdaňovanie podielov na zisku (dividend) s ohľadom na aplikáciu medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia vrátane implementácie súvisiacich opatrení projektu OECD „BEPS“ proti erózii základu dane a presunu ziskov a príslušného primárneho a sekundárneho práva Európskeho spoločenstva v kontexte aktuálneho znenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Spôsob zdaňovania predmetných príjmov plynúcich daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou
V nadväznosti na predmetné úpravy bolo do ZDP doplnené nové ustanovenie § 51e, podľa ktorého príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a g), t.j.:
-
podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vrátane reverzného hybridného subjektu určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva vrátane reverzného hybridného subjektu,
-
príjem zo znížení základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva vrátane reverzného hybridného subjektu,
-
príjem zo zníženia rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej bol predtým zvýšený zo zisku po zdanení,
-
použitie nerozdeleného zisku po zdanení na splatenie príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov,
-
podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva vrátane reverzného hybridného subjektu,
-
vyrovnací podiel,
-
podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v písmene f) (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť),
-
podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
s výnimkou:
-
príjmov podľa § 3 ods. 1 písm. g) (podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou) oslobodených od dane podľa § 9) (ak v príslušnom zdaňovacom období aj nepresiahne 500 € od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou) a
-
príjmov, ktoré sú vyňaté z predmetu dane podľa § 12 ods. 7 písm. c) prvého bodu plynúce zo zdrojov v zahraničí od daňovníka, ktorý nie je daňovníkom nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) ZDP, v rozsahu v akom nie sú daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku, t.j.:
-
podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vrátane reverzného hybridného subjektu určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva vrátane reverzného hybridného subjektu,
-
príjem zo znížení základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva vrátane reverzného hybridného subjektu,
-
príjem zo zníženia rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej bol predtým zvýšený zo zisku po zdanení,
-
použitie nerozdeleného zisku po zdanení na splatenie prís
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály