Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2022 (2. časť)

Dátum: Autor/i: Ing. Marcela Rabatinová, PhD. Rubrika: Problémy z praxe Zo seriálu: Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2022

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou (ďalej len „FO“) si môže o nezdaniteľné časti základu dane (ďalej iba „NČZD“) uvedené v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) znížiť (čiastkový) základ dane zistený z aktívnych príjmov, t. j. z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP a z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/-la v roku 2022
Napriek tomu, že NČZD na daňovníka vzrástla od roku 2020 na 21-násobok platného životného minima,
NČZD na manželku/-la
zostala nezmenená
na úrovni 19,2-násobku platného životného minima
(tabuľka č. 5).
Tabuľka č. 5: Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na manželku /-la v rokoch 2018 - 2022 
Rok 2018 2019 2020 2021 2022
NČZDD 3 830,02 € 3 937,35 € 4 414,20 € 4 511,43 € 4 579,26 €
19,2-násobok platného ŽM 21-násobok platného ŽM
NČZDM 3 830,02 € 3 937,35 € 4 035,84 € 4 124,74 € 4 186,75 €
19,2-násobok platného ŽM
Legenda: NČZDD - nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. NČZDM - nezdaniteľná časť základu dane na manželku/-la.
Daňovník si môže uplatniť NČZD na vyživovanú manželku žijúcu s daňovníkom v spoločnej domácnosti
až po skončení zdaňovacieho obdobia
, a to
u svojho zamestnávateľa
prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
alebo sám prostredníctvom daňového priznania.
Túto NČZD nie je možné uplatňovať mesačne.
______________________________
Poznámka:
Daňovník si môže
po skončení zdaňovacieho obdobia
(kalendárneho roka) uplatniť NČZD na manželku vo výške 1/12
za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené súčasne všetky podmienky na jej uplatnenie.
Na účely uplatnenia tejto NČZD sa nevyžaduje podmienka rovnakého trvalého pobytu manželov, nie je ju však možné uplatniť v prípade družky/druha.
______________________________
Pri uplatňovaní NČZD na manželku
musí daňovník
(manžel)
posudzovať:
-
či ide o
manželku (nie družku)
, ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a
nemá vlastný príjem
, resp. jej vlastný príjem je nižší ako 19,2-násobok platného životného minima (t.j. NČZDM v plnej výške),
-
či mu vznikol nárok na uplatnenie
NČZDM, t.j. či
dosiahol základ dane z aktívnych príjmov
podľa § 5 ZDP alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (ak ho nedosiahol, nevzniká mu nárok na uplatnenie NČZDM),
-
na akú výšku
NČZDM
mu vznikol nárok
(plná výška alebo krátenie) v závislosti od dosiahnutého základu dane daňovníka (manžela) z aktívnych príjmov a vlastného príjmu manželky (prípadne od doby trvania manželstva v príslušnom zdaňovacom období, ak manželstvo bolo uzatvorené počas zdaňovacieho obdobia),
-
či súčasne
manželka
spĺňa
jednu zo 4 podmienok uvedenú v
§ 11 ods. 4 ZDP písm. a),
a to:
-
starala sa o vyživované maloleté dieťa
(podľa § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z.z.o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.)
do troch rokov veku dieťaťa,
alebo
do šiestich rokov veku dieťaťa s
dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo
do šiestich rokov veku dieťaťa
, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe)
žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti
, alebo
-
poberala peňažný príspevok na opatrovanie
, ktorý je vyplácaný podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej iba "zákon o peňažných príspevkoch), alebo
-
bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
podľa § 33 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej iba "zákon o službách zamestnanosti), alebo
-
považuje sa za občana so zdravotným postihnutím
podľa § 9 zákona o službách zamestnanosti(t.j. ide o občana uznaného za invalidného, ktorý pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou FO), resp. sa
za občana s ťažkým zdravotným postihnutím
podľa § 2 ods. 3 zákona o peňažných príspevkoch (za ťažké zdravotné postihnutie sa považuje zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %).
Tabuľka č. 6 - Nezdaniteľná časť základu dane na manželku za rok 2022 podľa § 11 ods. 3 ZDP1) 
1. Ak je základ dane daňovníka z aktívnych príjmov (ZDAP) ≤ 38 553,01 € (176,8 x ŽM)
Vlastný príjem manželky (VP) Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (NČZDM)
VP = 0 4 186,75 €19,2 x ŽMNárok na plnú výšku NČZDM.
VP < 4 186,75 €do 19,2-násobku ŽM 4 186,75 – vlastný príjem manželkyDochádza k postupnému znižovaniu NČZDM až na nulu.
VP ³ 4 186,75 €vyšší ako 19,2-násobok ŽM 0
2. Ak je základ dane daňovníka z aktívnych príjmov (ZDAP) > 38 553,01 € (176,8 x ŽM)
Vlastný príjem manželky (VP) Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (NČZDM)
VP = 0 (63,4 x ŽM) – (ZDAP / 4)13 825,00 (ZDAP / 4)
VP < 4 186,75 €do 19,2-násobku ŽM (63,4xŽM) – (ZDAP / 4) – vlastné príjmy manželky13 825,00 (ZDAP / 4) – vlastné príjmy manželky
VP ³ 4 186,75 €vyšší ako 19,2-násobok ŽM 0
Legenda: 1) Platné životné minimum (ŽM) k 1. 1. 2022 na účely výpočtu NČZDM za rok 2022 je 218,06 €. Ak by po dosadení do uvedených vzorcov vyšla NČZDM nižšia ako nula, NČZDM je rovná nule. NČZDM sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta matematicky.
Pre správne uplatnenie NČZD na manželku/-la je potrebné v správnej výške vyčísliť vlastný príjem manželky/-la. Za
vlastný príjem manželky/-la
sa podľa § 11 ods. 4 písm. b) ZDPpovažuje akýkoľvek
(hrubý) príjem manželky/-la znížený o zaplatené poistné a príspevky
, ktoré manželka/-el bola v príslušnom zdaňovacom období povinná platiť.
______________________________
Poznámka:
Do vlastného príjmu
manželky/-la
sa zahŕňajú všetky príjmy
podľa ZDPbez ohľadu na to, či sú od dane oslobodené alebo sa zdaňujú,
okrem príjmov uvedených v § 11 ods. 4 písm. b) ZDP
. Do vlastného príjmu manželky/-la sa
započítava
napr. aj podpora v nezamestnanosti, nemocenské dávky (napr. materské, tehotenské, nemocenské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka), úroky zo stavebného sporenia, úroky z úsporných vkladov, úrazové dávky (napr. jednorazové odškodnenie), výživné, dôchodky, prijaté náhrady škody a pod.
______________________________
Do vlastného príjmu
manželky/-la sa podľa § 11 ods. 4 písm. b) ZDP
nezapočítava:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály