Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Daňový bonus na zaplatené úroky

Dátum: Rubrika: Daň z príjmov

Podľa ustanovenia § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o úveroch") sa na účely uplatňovania sumy daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 33a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba "ZDP") za úver na bývanie považuje len úver s lehotou splatnosti najmenej 5 rokov a najviac 30 rokov.
Úver musí byť zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, a poskytuje ho veriteľ podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona o úveroch (napr. banka, zahraničná banka, ktorá má povolenie NBS podľa osobitného predpisu a ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje alebo sľubuje poskytnúť úver na bývanie) okrem stavebnej sporiteľne (§ 2 ods. 2 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v z. n. p.) spotrebiteľovi na tieto účely:
-
nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti,
-
výstavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo
-
zmena dokončenej stavby [§ 139b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.] určenej na bývanie.
Tuzemskou nehnuteľnosťou určenou na bývanie sa na účely § 1 ods. 6 zákona o úveroch rozumie rodinný dom alebo byt podľa § 43b ods. 3 až 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.
Príklad č. 1:
Pán Karol si v roku 2022 uplatnil daňový bonus na zaplatené úroky v súlade s § 33a ZDP. V auguste 2023 banka pristúpila k predaju nehnuteľnosti prostredníctvom dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti, ktorou za hypotéku pán Karol ručil. Predajom tejto nehnuteľnosti v auguste 2023 bude úver na bývanie predčasne splatený.
Vzhľadom na to, že na účely uplatňovania sumy daňového bonusu na zaplatené úroky sa za úver na bývanie považuje len úver s lehotou splatnosti najmenej 5 rokov, čo predajom nehnuteľnosti pán Karol nedodržal, nevznikne mu nárok na daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2023. Nárok na už uplatnený daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2022 však nestráca.
* * *
Príklad č. 2:
Daňovník v roku 2023 uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie na dom s pozemkom. Vznikne mu nárok uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky z tohto úveru, ak je súčasťou zmluvy o úvere aj prislúchajúci pozemok?
Aj napriek tomu že, tuzemskou nehnuteľnosťou určenou na bývanie sa na uvedené účely rozumie rodinný dom alebo byt, daňovník nemá povinnosť určiť, aká časť kúpnej ceny pripadne na dom a aká na pozemok. Daňovník bude pri výpočte daňového bonusu na zaplatené úroky vychádzať z údajov uvedených v potvrdení z banky, ktoré mu na jeho žiadosť vystaví banka a v tomto potvrdení táto skutočnosť bude zohľadnená.
* * *
Potrebné je tiež poznamenať, že na účely uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ods. 2 ZDP platí, že za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto zmluvy, pričom ustanovenia § 1 ods. 6 a 7 zákona o úveroch tým nie sú dotknuté.
Podmienky nároku na daňový bonus
Vychádzajúc z ustanovenia § 33a ods. 1 ZDP vzniká daňovníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie (§ 1 ods. 7 zákona o úveroch), ktorou je byt alebo rodinný dom, za nasledujúcich predpokladov:
-
daňovník má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver,
-
priemerný mesačný príjem daňovníka vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a § 51e ZDP za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, je najviac vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa pritom vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály