Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Oprava základu dane, neexistencia rizika daňových strát

Dátum: Rubrika: Aktuálne

V podnikateľskej praxi dochádza k prípadom, keď po uskutočnení zdaniteľného obchodu platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) nastane dôvod k zmene pôvodnej fakturovanej ceny a je potrebné vykonať opravu podľa § 25 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Takáto zmena má dopad na už priznanú DPH u dodávateľa a tiež u odberateľa na odpočítanú DPH. Opravy je potrebné uviesť v daňovom priznaní a tiež kontrolnom výkaze podanom za aktuálne zdaňovacie obdobie.

Iný typ opráv predstavujú opravy takých pochybení, keď nemalo dôjsť k uplatneniu DPH, napríklad z dôvodu, že nedošlo k zdaniteľnému plneniu (teda nevznikol vôbec základ dane ani DPH).
Dôvodom pre opravu základu dane a DPH od 1. januára 2021 môže byť aj nevymožiteľnosť pohľadávky podľa ustanovenia § 25a zákona o DPH - týmto sa v uvedenom príspevku nezaoberáme.
Dôvody opravy základu dane u dodávateľa
Zákon o DPH dôvody opravy základu dane uvádza v ustanovení § 25 ods. 1. Ide o prípady:
-
Úplného alebo čiastočného zrušenia dodávky tovaru alebo služby, alebo úplného alebo čiastočného vrátenia dodávky tovaru.
Sú to prípady, keď napr. dochádza k reklamácii tovaru, pretože nevyhovuje dohodnutým kvalitatívnym podmienkam.
-
Zníženia ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti.
Ide napríklad o poskytnutie rôznych zliav, bonusov, množstevných rabatov poskytnutých po vzniku daňovej povinnosti v závislosti od splnenia dohodnutých zmluvných podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim.
-
Zvýšenia ceny tovaru alebo služby,
napríklad, ak bolo dodané väčšie množstvo tovaru ako bolo fakturované.
V podstate ide o prípady, keď sú vyhotovené dobropisy alebo ťarchopisy, aj keď zákon o DPH tieto pojmy nepoužíva, používa pojem oprava základu dane a dane.
Podľa ustanovenia § 71 ods. 2 zákona o DPH sa všeobecne každý doklad, ktorý mení a dopĺňa pôvodnú faktúru, považuje za faktúru. Teda uvedené sa týka nielen opráv vykonaných na základe § 25 ods. 1 zákona o DPH, ale aj opráv rôznych chybných údajov vo faktúre.
Podľa § 74 ods. 3 písm. d) zákona o DPH opravné faktúry sa musia jednoznačne odvolávať na pôvodnú faktúru. Opravné faktúry musia obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.
Platiteľ nie je povinný opraviť základ dane a daň, ak zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi za predpokladu, že na takomto postupe sa obidve strany písomne dohodli, takýto postup umožňuje § 25 ods. 6 zákona o DPH.
Zdaňovacie obdobie, v ktorom dodávateľ opravu základu dane uvedie
Určenie zdaňovacieho obdobia, v ktorom dodávateľ uvedie opravu základu dane a dane, t.j. rozdiel medzi pôvodným a opraveným základom dane a medzi pôvodnou a opravenou daňou, podľa § 25 ods. 3 zákona o DPH závisí od toho, či dodávateľ vyhotoví doklad o oprave, alebo ho nevyhotoví.
Ak dodávateľ vyhotoví doklad o oprave základu dane - opravu uvedie v zdaňovacom období, v ktorom tento doklad vyhotovil.
Ak dodávateľ nevyhotovuje doklad o oprave základu dane - opravu uvedie v zdaňovacom období, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane.
Týka sa to aj prípadov opravy základu dane voči nezdaniteľnej osobe alebo v prípade poskytnutia tzv. nepriamych zliav, ktoré sú poskytnuté inej osobe ako priamemu odberateľovi.
Opravy nesprávne uplatnenej DPH podaním dodatočného daňového priznania
Podľa ust. § 25 zákona o DPHnepostupuje platiteľ dane v
prípade nesprávne uplatnenie sadzby dane
, resp. oslobodenia od dane. V takom prípade je potrebné opravu vykonať
podaním dodatočného daňového priznania
k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom k dodaniu došlo.
Oprava odpočítanej dane u odberateľa
Ustanovenie § 53 zákona o DPH upravuje prípady, kedy má platiteľ - odberateľ povinnosť a kedy má právo opraviť odpočítanú DPH.
Povinnosť opraviť odpočítanú daň
Platiteľ DPH, ktorý si odpočítal daň a v ďalšom zdaňovacom období nastane dôvod na opravu základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, pričom táto oprava má za následok
zníženie základu dane a dane
, je povinný opraviť daň, ktorú si odpočítal.
Opravu odpočítanej dane vykoná platiteľ bez ohľadu na to, či dostal alebo nedostal od dodávateľa doklad o oprave - dobropis.
Ak platiteľ od svojho dodávateľa
dobropis dostal
, je povinný opravu vykonať v zdaňovacom období, v ktorom ho dostal.
Ak dobropis od dodávateľa platiteľ
nedostal do 30 dní
odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane a dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo uvedených 30 dní.
V prípade, ak sa oprava odpočítanej dane vzťahuje na prípady, keď:
-
platiteľ nadobudol tovar z iného členského štátu a vykonal samozdanenie a odpočítanie dane,
-
platiteľovi bol dodaný tovar s montážou, alebo služba, pri ktorých bol osobou povinnou platiť v Slovenskej republike daň (vykonal samozdanenie),
potom
súčasne
s
opravou odpočítanej dane podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH, opraví aj základ dane a daň podľa § 25 zákona o DPH.
Povinnosť opravy odpočítanej dane sa vzťahuje aj na prípady zaplatenia dane pri dovoze tovaru, ktorá bola dodatočne vrátená celá alebo čiastočne podľa colných predpisov. Oprava sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom colný orgán vrátil daň.
Právo opraviť odpočítanú daň
Platiteľ podľa § 53 ods. 2 zákona o DPH nemá povinnosť - ale len právo opraviť odpočítanú DPH, ak došlo k zvýšeniu základu dane a dane. Ak platiteľ svoje právo využije a zvýši pôvodne odpočítanú DPH, vykoná tak v zdaňovacom období, v ktorom doklad o oprave (zvýšení dane) od dodávateľa dostal.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály