Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Čo musíte evidovať v daňovej evidencii v roku 2021

Dátum: Autor/i: Ing. Jarmila Strählová Rubrika: Jednoduché účtovníctvo

Podnikajúca fyzická osoba, ktorá má príjmy podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa môže pri vyčíslení základu dane a výpočte dane z príjmov rozhodnúť pre jeden z možných spôsobov uplatnenia daňových výdavkov. Buď využije ustanovenie § 6 ods. 10 ZDP a uplatní si paušálne výdavky, alebo si uplatní skutočne vynaložené daňové výdavky. Podnikateľ, ktorý sa rozhodne pre skutočne vynaložené daňové výdavky, môže postupovať aj tak, že nebude viesť účtovníctvo a využije jednoduchší spôsob vedenia evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP, teda bude viesť daňovú evidenciu.

  • Daňová evidencia
Daňová evidencia je určená pre všetky podnikajúce fyzické osoby (ďalej podnikateľ), ktoré dosahujú príjmy podľa § 6 ods. 1 až 4 ZDP, ak:
-
neúčtujú v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej JÚ),
-
neúčtujú v sústave podvojného účtovníctva (ďalej PÚ),
-
nepreukazujú výdavky podľa § 6 ods. 10 ZDP (paušálne výdavky stanovené percentom z úhrnnú zdaniteľných príjmov).
Vedenie daňovej evidencie je pre podnikateľov určitým zjednodušením oproti vedeniu účtovníctva. ZDP stanovuje iba obsah daňovej evidencie, nestanovuje presnú formu a spôsob vedenia. Je len na rozhodnutí samotného podnikateľa, akým spôsobom bude príjmy, daňové výdavky a majetok evidovať. Podnikateľ vždy musí vedieť preukázať správcovi dane stav svojho majetku a záväzkov.
Čo musíte v daňovej evidencii evidovať
Podľa ustanovenia § 6 ods. 11 ZDP, ak podnikateľ uplatňuje pri príjmoch uvedených v odsekoch 1 až 4 preukázateľne vynaložené daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o:
a)
príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
b)
daňových výdavkov v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane výdavkov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
c)
hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
d)
zásobách a pohľadávkach,
e)
záväzkoch.
V daňovej evidencii podnikateľ eviduje všetok majetok a záväzky, ktoré ovplyvňujú základ dane z príjmov fyzických osôb (ďalej FO). Vždy ide o "firemný majetok", ktorý je nevyhnutný pri výkone podnikateľskej činnosti a o záväzky, ktoré podnikateľ získal z vlastných alebo z cudzích zdrojov (úvery, pôžičky, dotácie, príspevky a podobne). Ako výdavky eviduje, podľa § 6 ods. 11 písm. b) ZDP, len daňové výdavky, na rozdiel od JÚ, kde účtuje o všetkých výdavkoch v člení na výdavky daňové, ktoré ovplyvňujú základ dane a výdavky nedaňové, ktoré neovplyvňujú základ dane.
Jednotlivé zložky obchodného majetku by mal podnikateľ evidovať v daňovej evidencii takto:
-
Peňažné prostriedky v evidencii o príjmoch a v evidencii o daňových výdavkoch, ktoré bude viesť postupne v časovom slede. Jednotlivé prijaté a vydané doklady musia podľa § 6 ods. 11 ZDP spĺňať náležitosti účtovných dokladov podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve"),
-
hmotný a nehmotný majetok v evidencii hmotného a nehmotného majetku, poprípade v knihe hmotného a nehmotného majetku,
-
zásoby v evidencii zásob, poprípade na karte zásob, na skladovej karte zásob,
-
pohľadávky v evidencii pohľadávok, napríklad v knihe pohľadávok,
-
záväzky v evidencii záväzkov, napríklad v knihe záväzkov.
Podnikateľ, ktorý vedie daňovú evidenciu, aj keď nie je účtovnou jednotkou lebo neúčtuje v sústave JÚ a ani v sústave PÚ, môže využiť niektoré tlačivá a evidencie, ktoré vedú podnikatelia účtujúci napríklad v sústave JÚ. Takýmito evidenciami sú napríklad Kniha dlhodobého majetku, Evidencia zásob, Skladová karta zásob, Kniha pohľadávok, Kniha záväzkov.
Príklad č. 1:
Podnikateľ, ktorý podniká ako FO na základe živnostenského oprávnenia, zvažuje, ako bude postupovať pri stanovení základu dane a výpočte dane z príjmov FO za rok 2021. Účtovníctvo nechce viesť, lebo sa mu to zdá veľmi náročne a zložité a počas roka túto povinnosť zanedbal. Uvažuje o paušálnych výdavkoch alebo o skutočne vynaložených výdavkoch, ktoré zistí z daňovej evidencie. Predpokladajme, že v roku 2021 mal zdaniteľné príjmy celkom 25 500 € a daňové výdavky 19 900 €, z toho skutočne zaplatené odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne 3 360 €.
Podnikateľ sa rozhodol, že vypočíta základ dane jedným aj druhým spôsobom a podľa výsledku sa rozhodne, ako bude pri stanovení základu dane postupovať. Vyberie si ten spôsob, ktorý je pre neho najvýhodnejší, t.j. ten, kde dosiahne nižší základ dane a tým aj nižšiu daň z príjmov FO.
Výpočet základu dane pri uplatnení paušálnych výdavkov:
-
Príjmy = 25 500 €
-
Výdavky = 60 % z príjmov (maximálne do výšky 20 000 €) + odvody do zdravotnej a Sociálne poisťovne
-
Výdavky = 15 300 + 3 360 = 18 660 €
-
Základ dane = 25 500 - 18 660 = 6 840 €
Výpočet základu dane pri uplatnení skutočne vynaložených daňových výdavkov:
-
Príjmy = 25 500 €
-
Výdavky = 19 900 €
-
Základ dane = 25 500 - 19 900 = 5 600 €
Podnikateľ sa rozhodol, že pri stanovení základu dane za rok 2021 uplatní preukázateľné daňové výdavky, ktoré zistí z daňovej evidencie vedenej podľa § 6 ods. 11 ZDP. Keby sa podnikateľ rozhodol pre paušálne výdavky, má povinnosť, podľa § 6 ods. 10 ZDP počas uplatňovania paušálnych výdavkov viesť evidenciu v rozsahu evidencie podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d), t.j. evidenciu o príjmoch a evidenciu o zásobách a pohľadávkach.
* * *
Evidencia o príjmoch
Evidenciu o príjmoch vedie podnikateľ podľa § 6 ods. 11 písm. a) ZDP, v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov.
Príjmy
Príjmom je, podľa § 2 písm. c) ZDP, peňažné aj nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia. Za nepeňažné plnenie FO, ktorá vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi, ktorý je FO.
V evidencii o príjmoch by mal podnikateľ evidovať všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov FO, t.j. okrem peňažných príjmov aj nepeňažné príjmy a príjmy dosiahnuté zámenou. Podnikateľ eviduje všetky príjmy, ktoré ovplyvňujú základ dane, t.j. príjem peňažných prostriedkov v hotovosti alebo na bankový účet, napríklad úhrada faktúry, tržby z pokladnice, čiastkové úhrady faktúr alebo iné čiastkové úhrady (čiastková úhrada za odpredaj zásob alebo iného majetku na základe kúpnej zmluvy). Predmetom daňovej evidencie je aj nepeňažné plnenie, t.j. že do evidencie podnikateľ zaeviduje aj zápočet pohľadávok a záväzkov. Ak ma príjmy, ktoré dosiahol zámenou, tiež ich zaeviduje do evidencie o príjmoch. Ak má príjmy v cudzej mene, má povinnosť prepočítať cudziu menu na eurá a príjem evidovať v eurách.
Evidencia o príjmoch
ZDP nestanovuje, čo všetko má daňová evidencia obsahovať. Odporúčam, aby evidencia o príjmoch obsahovala minimálne tieto údaje:
-
poradové číslo riadku,
-
dátum uskutočnenia hospodárskej operácie,
-
označenie dokladu,
-
text, v ktorom bude špecifikovaná evidovaná hospodárska operácia,
-
prehľad o príjmoch,
-
celkové súčty na konci každej strany,
-
počiatočné súčty (prenosy) na začiatku každej ďalšej strany.
Zápisy je potrebné evidovať v časovom slede tak, aby každej hospodárskej operácii bol vymedzený jeden riadok. Na konci zdaňovacieho obdobia podnikateľ zistí konečné súčty príjmov. Zdaniteľné príjmy (príjmy ovplyvňujúce základ dane) použije pri výpočte základu dane.
Príklad č. 2:
Podnikateľ, ktorý začal v roku 2021 podnikať ako FO, má príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP, t.j. príjmy zo živnosti. Podnikateľ chce pri stanovení základu dane preukazovať skutočne vynaložené daňové výdavky. Vedenie účtovníctva je pre neho zložité, finančné prostriedky na externého účtovníka momentálne nemá, preto sa rozhodol, že bude viesť daňovú evidenciu. Predpokladajme, že podnikateľ začal činnosť vykonávať až v decembri 2021 a mal tieto príjmy:
a)
v hotovosti (do pokladnice):
-
vklad do podnikania 1 000 €,
-
príjem za úhradu faktúry (za dodanie tovaru) 880 €,
-
tržby z maloobchodu 1 960 €, zistené z denných uzávierok pokladnice,
b)
na bankový účet:
-
vklad do podnikania 100 €,
-
čiastková úhrada faktúry za predaj tovaru 460 €,
-
príjem 1 000 €, ktorý je prevodom peňažných prostriedkov z pokladnice na bankový účet.
Podľa § 6 ods. 11 písm. a) ZDP bude podnikateľ príjmy evidovať v evidencii o príjmoch v časovom slede. Pri vedení daňovej evidencie nemusí rozlišovať, či príjem je prijatý do pokladnice alebo na bankový účet. Príjmy rozlišuje na príjmy, ktoré ovplyvňujú základ dane a príjmy, ktoré ho neovplyvňujú.
Evidencia o príjmoch, rok 2021 (v €) 
P. č. Číslo dokladu Dátum Text Príjmy ovplyvňujúce základ dane Príjmy neovplyvňujúce základ dane
01. P 1 01. 12. Osobný vklad   1 000
02. BU 1 02. 12. Osobný vklad na BÚ   100
03. P 2 15. 12. Úhrada FA 01 880  
04. BU 2 20. 12. Úhrada FA 02 460  
05. BU 3 21. 12. Prevod z pokladne   1 000
06. P 3 30. 12. Tržby z ERP 1 960  
07.     Príjmy celkom 3 300 100
* * *
Evidencia o daňových výdavkoch
Evidenciu o daňových výdavkoch vedie podnikateľ podľa § 6 ods. 11 písm. b) ZDP. Všetky doklady, ktoré eviduje, musia spĺňať náležitosti účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve.
V evidencii o daňových výdavkoch eviduje len daňové výdavky, t.j. výdavky, ktoré ovplyvňujú základ dane.
Daňový výdavok
Podľa § 2 písm. i) ZDP daňovým výdavkom je výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, ktorý je zaevidovaný v evidencii daňovníka vedenej podľa § 6 ods. 11 ZDP. Využívanie majetku, ktoré má charakter osobnej spotreby a s tým súvisiacich výdavkov, sa považuje za daňový výdavok len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.
Pri zvažovaní, či výdavok, ktorý podnikateľ vynaložil je daňovým výdavkom podľa ustanovení ZDP alebo nie je, musí vychádzať aj z ustanovenia § 19 ZDP. Do evidencie zaeviduje daňové výdavky v súlade s § 19 ZDP a okrem skutočne zaplatených daňových výdavkov v peňažnej forme (napríklad úhradu za tovar, materiál, služby a podobne) zaeviduje aj nepeňažné výdavky, ako sú napríklad odpisy hmotného alebo nehmotného majetku.
Evidencia o daňových výdavkoch
Evidencia o daňových výdavkoch by mala obsahovala rovnaké údaje, aké má evidencia o príjmoch. Zápisy by mal podnikateľ uskutočniť chronologicky tak, aby každej hospodárskej operácií bol vymedzený jeden riadok. Na konci zdaňovacieho obdobia zistí konečné súčty daňových výdavkov, ktoré použije pri výpočte základu dane. Na rozdiel od sústavy JÚ v evidencii o daňových výdavkoch podnikateľ daňové výdavky nečlení.
Príklad č. 3:
Podnikateľ, ktorý začal podnikať v roku 2021, má príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP (príjmy zo živnosti), sa rozhodol, že bude viesť daňovú evidenciu. Predpokladajme, že v roku 2021 má tieto výdavky:
a)
výdavky v hotovosti (z pokladnice):
-
úhrada faktúry za nákup materiálu, kancelárske potreby 180 €,
-
výdavok za prenájom priestorov na základe zmluvy o prenájme, 550 €,
-
výdavok za nákup čistiacich potrieb v hodnote 50 €,
b)
výdavky na bankovom účte:
-
úhrada faktúry za nákup tovaru 966 €,
-
výber peňažných prostriedkov z pokladnice pre osobnú potrebu podnikateľa 100 €,
-
bankové poplatky 7 €.
Pri vedení evidencie o daňových výdavkoch bude podnikateľ postupovať podľa § 6 ods. 11 písm. b) ZDP a výdavky evidovať v časovom slede. V evidencii bude evidovať len daňové výdavky, t.j. výber peňažných prostriedkov z bankového účtu pre osobnú spotrebu v evidencii neeviduje, pretože to nie je daňový výdavok, ktorý ovplyvňuje základ dane.
Evidencie o daňových výdavkoch, rok 2021 (v €) 
P. č. Číslo dokladu Dátum Text Daňové výdavky (výdavky ovplyvňujúce ZD)
01. V 1 04. 12. Nákup materiálu 180
02. V 2 05. 12. Nájomné 550
03. V 3 10. 12. Nákup čistiacich potrieb 50
04. BU 1 11. 12. Úhrada FA za tovar 966
05. BU 2 31. 12. Bankové poplatky 7
06.     Výdavky celkom 1 753
* * *
Evidencia o hmotnom a nehmotnom majetku
Podnikateľ, ktorý má v obchodnom majetku zaradení hmotný a nehmotný majetok, vedie evidenciu o hmotnom a nehmotnom majetku podľa § 6 ods. 11 písm. c) ZDP.
Hmotný majetok
Hmotný majetok je definovaný v § 22 ods. 2 ZDP. Hmotným majetkom sú:
-
samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 € a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
-
budovy a iné stavby okrem prevádzkových banských diel a drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva,
-
pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
-
zvieratá uvedené v prílohe ZDP,
-
iný majetok.
Nehmotným majetkom
Nehmotný majetok je podľa § 22 ods. 7 ZDP, dlhodobý nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 € a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok vrátane dlhodobého nehmotného majetku zaúčtovaného právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie vyčleneného z goodwillu alebo záporného goodwillu (podľa zákona o účtovníctve), len pri uplatnení reálnych hodnôt podľa § 17c. Nehmotným majetkom sú napríklad práva priemyselného vlastníctva, autorské práva alebo práva príbuzné autorskému právu vrátane počítačových programov a databáz, projekty, výrobné a technologické postupy, utajované informácie, lesné hospodárske plány, technicky a hospodársky využiteľné znalosti a podobne.
Charakteristickým znakom pre hmotný a nehmotný majetok je, že je obstaraný na dlhšiu dobu a že sa nespotrebuje naraz, ale postupne. Postupné opotrebenie majetku je vyjadrené odpismi. Spôsob výpočtu daňových odpisov hmotného majetku je uvedený v § 26 až § 28 ZDP. Pri výpočte odpisov nehmotného majetku sa vychádza z odpisového plánu stanoveného podľa zákona o účtovníctve a z príslušných postupov účtovania. Podnikateľ, ktorý vedie daňovú evidenciu, nie je účtovnou jednotkou, t.j., že nemá povinnosť počítať a evidovať účtovné odpisy.
Evidencia o hmotnom a nehmotnom majetku
Podnikateľom môže viesť evidenciu o hmotnom a nehmotnom majetku rovnako, ako je vedená v JÚ alebo v PÚ s tým rozdielom, že nepočíta účtovné odpisy a nemá povinnosť zostavovať odpisový plán. Na karte hmotného a nehmotného majetku by mal uvádzať minimálne tieto údaje:
-
názov alebo popis hmotného a nehmotného majetku,
-
číselné označenie majetku,
-
ocenenie majetku,
-
dátum obstarania a dátum zaradenia do užívania,
-
údaje o daňovom odpisovaní majetku, t.j. odpisovaní podľa ZDP (odpisová skupina, doba odpisovania, spôsob odpisovania),
-
obstarávacia cena,
-
vstupná cena,
-
odpis ročný pri rovnomernom odpisovaní alebo koeficient pre zrýchlené odpisovanie pri zrýchlenom odpisovaní,
-
vypočítaný odpis ročný a zostatková cena,
-
dátum a spôsob vyradenia.
Podnikateľ si môže evidenciu rozšíriť aj o ďalšie údaje, ktoré považuje za nutné, napríklad, ak bol hmotný majetok obstaraný z dotácie, uvedie túto skutočnosť na karte, ak je na majetku vecné bremeno alebo iný záväzok, uvedie aj túto skutočnosť na karte majetku.
Ak využíva hmotný majetok a nehmotný majetok, ktorý je vylúčený z odpisovania podľa § 23 ZDP, napríklad pozemok, majetok by mal evidovať tak, ako odpisovaný majetok, ale nebude počítať odpisy. Podnikateľ v daňovej evidencii eviduje len hmotný a nehmotný majetok, ktorý využíva pri dosahovaní príjmov podľa § 6 ods. 1 až 4 ZDP. Ak sa rozhodne majetok evidovať v daňovej evidencii, potom sa stáva obchodným majetkom a môže si uplatňovať všetky výdavky súvisiace s využívaním tohto majetku, a to nielen odpisy, ale aj výdavky na opravu a udržovanie, poistenie a podobne.
Príklad č. 4:
Podnikateľ, ktorý podniká ako FO (grafik) a vedie daňovú evidenciu, kúpil 10.1.2021 počítač s tlačiarňou a programovým vybavením za 3 300 €. Počítač s vybavením zaradil do obchodného majetku a bude ho využívať v podnikaní.
Podnikateľ nebude obstaranie počítača s vybavením evidovať v čase obstarania v evidencii o daňových výdavkov. Počítač je, podľa § 22 ods. 2 písm. a) ZDP hmotným majetkom, ktorý sa odpisuje. Do daňových výdavkov zaeviduje daňový ročný odpis. Ročný odpis zaeviduje do evidencie o daňových výdavkoch 31.12.2021. Obstaranie počítača, ročný odpis a daňovú zostatkovú cenu zaeviduje do evidencie hmotného majetku, ktorej súčasťou je aj karta majetku.
Evidencia hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2021 
P. č. Dátum obstarania Názov majetku Ročný odpis
v €
Ročný odpis
v €
Zostatková cena
v €
01. 10. 11. 2016 Osobný automobil 15 600   0 0
02. 10. 1. 2021 Počítač s príslušenstvom  3 300 825 2 475
  31. 12. 2021   18 900 825 2 475
Karta hmotného majetku 
HM č. 2: Počítač s príslušenstvom Odpisová skupina 1
Obstarávacia cena: 3 300 € Doba odpisovania: 4 roky
Vstupná cena: 3 300 € Spôsob odpisovanie: rovnomerný
Do používania zaradený: 10. 1. 2021 Vyradený:  
______________________________
Poznámky:
V roku 2021 daňovník viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP.
______________________________
Rok Vstupná cena v € Ročný odpis Výpočet ročného odpisu v € Zostatková cena v €
2021 3 300 1/4 3 300 / 4 = 825 3 300 – 825 = 2 475
Podľa § 26 ods. 1 ZDP zaradil podnikateľ počítač a príslušenstvo do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Ročný odpis vypočítal podľa § 27 ods. 1 ZDP.
Časť evidencie o daňových výdavkoch, rok 2021 (v €) 
P. č. Číslo dokladu Dátum Text Daňové výdavky
101. ID 05 31. 12. Odpisy hmotného majetku 825
Legenda: ID - interný doklad.
* * *
Evidencia o zásobách
Evidenciu o zásobách vedie podnikateľ podľa § 6 ods. 11 písm. d) ZDP.
Zásoby
Charakteristika a klasifikácia zásob je definovanú v účtovných predpisoch. Zásoby sú krátkodobým majetkom. Základné členenie zásob je podľa ich nadobudnutia na zásoby nakupované a zásoby vyrobené vo vlastnej réžii. Zásoby sa najčastejšie členia na materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a tovar.
Evidencia o zásobách
K evidovaniu zásob sa používajú najčastejšie sladové karty zásob, ktoré môže podnikateľ, ktorý účtoval v JÚ alebo PÚ a viedol ich, využívať aj naďalej. Ak vedie evidenciu zásob v "Knihe zásob" eviduje zásoby podľa jednotlivých druhov alebo ich skupín. Zásoby eviduje v merných jednotkách (meter, kilogram, kus, liter a podobne) a v peňažných jednotkách (v eurách), hneď po ich obstaraní. Zásoby, ktoré boli poskytnuté alebo prijaté ako dar sa v evidencii zásob osobitne označia.
Podnikateľ by mal zvážiť mieru podrobnosti evidencie o zásobách podľa potrieb a charakteru svojej činnosti. Príliš podrobná evidencia, zvlášť u malých podnikateľov - živnostníkov je niekedy na škodu, lebo znamená vyššie výdavky s vedením evidencie a stratu času, ktorý by mohol podnikateľ využiť v podnikaní efektívnejšie.
Evidencia zásob by mala obsahovať minimálne tieto údaje:
-
názov alebo popis daného majetku (zásoby),
-
dátum obstarania,
-
obstarávaciu cenu (nákupnú cenu) za jednotkové množstvo, u platiteľov
-
počet jednotiek daného majetku (množstvo uvedené v kusoch, litroch, metroch a podobne),
-
dátum a spôsob vyradenia.

 

Príklad č. 5:
Podnikateľ podniká ako živnostník v obchodnej činnosti a vedie daňovú evidenciu. Prevádzkuje malú predajňu so zmiešaným tovarom a jeho hlavnou činnosťou je nákup a predaj tovaru. Tovar, ktorý v roku 2021 kúpil eviduje podľa § 6 ods. 11 písm. d) ZDP v evidencii o zásobách. Vzor evidencie o zásobách, ktorý vedie, je ďalej uvedený.
Vzor evidencie o zásobách
Obchodné meno a sídlo: Peter P., Pekná ulica č. 5, 010 05 Žilina
Názov: Tričko MACKO 
Dátum obstarania Označenie dokladu Cena za jednotku v € Príjem v ks Výdaj v ks Zostatok v ks Zostatok v €
20. 9. 2021 P 001 15,00 20   20 300,00
5. 10. 2021 V 001 15,00   10 10 150,00
20. 10. 2021 V 002 15,00    5  5  75,00
* * *
Evidencia o pohľadávkach
Pojem pohľadávka nie je definovaný všeobecne záväzným a ani osobitným predpisom. Pohľadávky z ekonomického hľadiska sú určitou formou poskytnutia obchodného úveru partnerovi ako prejav ich vzájomných obchodných vzťahov. Predávajúci tým, že nevyžaduje platbu okamžite, financuje kupujúceho, pretože mu poskytol dodávku bez okamžitej platby alebo iného plnenia.
Podnikateľ by ma v evidencii o pohľadávkach evidovať pohľadávky z obchodného styku, t.j. pohľadávky o vydaných faktúrach odberateľom, pohľadávky z poskytnutých záloh, napríklad poskytnutá záloha na pracovnú cestu podnikateľa, záloha zaplatená dodávateľovi, pohľadávky z poskytnutých úverov a pôžičiek, napríklad poskytnutá pôžička obchodnému partnerovi, pohľadávky dane z príjmov, pohľadávky nepriamych daní, pohľadávky voči príslušnej zdravotnej a Sociálne poisťovni a ostatné pohľadávky. Je len na rozhodnuté podnikateľa, ako bude pohľadávky členiť a evidovať.
Evidencia o pohľadávkach
Pohľadávky sa evidujú v knihe pohľadávok ku dňu vzniku. Pohľadávky vyjadrené v cudzej mene sa evidujú v evidencii pohľadávok v cudzej mene a aj v eurách. Pri odpise pohľadávky sa zaeviduje zánik pohľadávky. Výška odpísanej pohľadávky sa musí zaevidovať aj do evidencie o príjmoch ako zdaniteľný príjem (príjem ovplyvňujúci základ dane).
Evidencia o pohľadávkach má slúžiť pre potreby podnikateľa, t.j. mal by sa z nej dozvedieť, v akej výške má pohľadávky, voči komu a ktoré sú a v akej výške po lehote splatnosti. Z riadne vedenej evidencii o pohľadávkach podnikateľ vždy zistí, kto mu dlží a koľko mu dlží. Vzor daňovej evidencie o pohľadávkach je ďalej uvedený.
Vzor evidencie o pohľadávkach, rok 2021 (v €) 
P. č. Dátum Doklad Text Suma v € Splatná Úhrada v € Úhrada Poznámka
01. 30. 9. 2021/01 JJK, s. r. o. 1 500 15. 10. 1 500 20. 10. BÚ č. 10
02. 10. 10. 2021/02 J. J., a. s. 660 20. 10. 660 20. 10. BÚ č. 10
03. 11. 10. 2021/03 Juraj a syn, s. r. o. 990 11. 11. 990    
Evidencia o záväzkov
Záväzok vzniká u podnikateľa najčastejšie zo zmluvných vzťahov za prijaté dodávky tovarov, prác, služieb. Môže vzniknúť aj z neplnenia zmlúv, v dôsledku škôd spôsobených iným subjektom, z neoprávneného majetkového prospechu a podobne. Medzi záväzky patrí aj prijatý preddavok (záloha) na budúcu dodávku, bankové úvery, pôžičky, finančné výpomoci a z nich plynúce úroky, záväzky z titulu priamych a aj nepriamych daní (dane z príjmov,
Podnikateľ, ktorý vedie daňovú evidenciu, eviduje záväzky z obchodných vzťahov, t.j. o prijatých faktúrach od dodávateľov, o prijatých preddavkoch (zálohových platieb), napríklad prijatá záloha na služby, ktoré podnikateľ v budúcnosti má uskutočniť pre klienta, z prijatých úverov a pôžičiek, napríklad prijatý bankový úver, ktorý musí podnikateľ splatiť, záväzky voči daňovému úradu z dane z príjmov, z nepriamych daní, napríklad
Evidencia o záväzkoch
Z evidencie o záväzkoch by malo byť jasné, aké záväzky podnikateľ má, v akej sú výške, voči komu a kedy sú splatné. Vzor daňovej evidencie o záväzkoch je ďalej uvedený.
Vzor evidencie o záväzkoch, rok 2021 (v €) 
P. č. Dátum Doklad Text Suma v € Splatná Úhrada v € Úhrada Poznámka
01. 30. 9. Z 001 JJS, s. r. o. 770 15. 10. 770 20. 10. BÚ č. 10
02. 15. 10. Z 002 JJS s. r. o. 660 30. 10. 660 02. 11. BÚ č. 11
03. 29. 10. Z 003 JJS s. r. o. 1 010 30. 11.      
Spôsob vedenia daňovej evidencie
Podnikateľ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 6 ods. 11 ZDP, t.j. uplatňuje pri príjmoch uvedených v § 6 ods. 1 až 4 ZDPpreukázateľne vynaložené daňové výdavky, môže viesť daňovú evidenciu počas celého zdaňovacieho obdobia. Nemôže postupovať tak, že časť zdaňovacieho obdobia bude účtovať napríklad v sústave JÚ a časť zdaňovacieho obdobia bude viesť daňovú evidenciu. Ak sa podnikateľ rozhodne pre vedenie daňovej evidencie, musí ju viesť
počas celého zdaňovacieho obdobia
. V priebehu zdaňovacieho obdobia
nemôže
meniť spôsob vedenia evidencie.
Daňovú evidenciu môže spracovať:
-
Ručne formou tabuliek,
pričom k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia údaje v jednotlivých stĺpcoch spočíta a prenesie do daňového priznania dane z príjmov FO. Tabuľkovou formou môže evidovať aj zásoby, pohľadávky a záväzky.
-
Účtovným softvérom,
ktorý neslúži len na vedenie JÚ ale aj na vedenie daňovej evidencie. Koncoročné údaje z evidencie príjmov a z evidencie daňových výdavkov prenesie do daňového priznania dane z príjmov FO.
Podnikateľ, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, vyznačí túto skutočnosť v príslušnom riadku daňového priznania k dani z príjmov FO.
Doklad
Na rozdiel od JÚ, v ktorom väčšina podnikateľov, ktorí vedú alebo budú viesť daňovú evidenciu doposiaľ účtuje alebo účtovala, daňová evidencia nevymedzuje povinné náležitosti dokladu. Ustanovenie § 6 ods. 11 písm. a) a písm. b) ZDP však uvádza, že prijaté a vydané doklady majú spĺňať náležitosti účtovných dokladov podľa ustanovení zákona o účtovníctve. Náležitosti účtovného dokladu sú definované v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Účtovný doklad, ktorý je preukázateľným účtovným záznamom, musí obsahovať:
-
slovné a číselné označenie dokladu (napríklad príjmový doklad č. 1),
-
obsah hospodárskej operácie (napríklad nákup tovaru) a označenie jeho účastníkov,
-
peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
-
dátum uskutočnenia hospodárskej operácie,
-
dátum vyhotovenia dokladu, ak nie je zhodný s dátumom uskutočnenia hospodárskej operácie,
-
podpis oprávnenej osoby.

Uchovávanie daňovej evidencie

Podľa § 6 ods. 12 ZDP je podnikateľ povinný daňovú evidenciu uchovávať po dobu, v ktorej zanikne právo daň vyrubiť alebo dodatočne vyrubiť podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Daňová evidencia a DPH

Ak je podnikateľ, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej DPH), má povinnosť na účely DPH viesť evidenciu o DPH podľa ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“).

Príklad č. 6:

Podnikateľ, ktorý dosahuje príjmy zo živnosti, je celý rok 2021 registrovaný ako platiteľ DPH. Na daňové účely preukazuje skutočne vynaložené daňové výdavky. Môže podnikateľ v roku 2021 viesť daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP alebo musí účtovať v sústave JÚ?

Ustanovenie § 6 ods. 11 ZDP umožňuje podnikateľovi, ktorý je platiteľom DPH, viesť daňovú evidenciu. Podnikateľ však musí, okrem daňovej evidencie, ktorú má povinnosť viesť podľa § 6 ods. 11 písm. a) až e) ZDP, viesť aj evidenciu o DPH, lebo ako platiteľ DPH je povinný dodržiavať aj ustanovenia zákona o DPH.

Záver

Hlavnou výhodou vedenia daňovej evidencie v porovnaní s vedením účtovníctva je nižšia administratívna náročnosť a menšie požiadavky na technické zabezpečenie. Podnikateľ, ktorý sa rozhodne pre vedenie daňovej evidencie nie je účtovnou jednotkou podľa ustanovení zákona o účtovníctve, to znamená, že nemusí viesť účtovníctvo, robiť inventarizáciu majetku a záväzkov, zostavovať účtovnú závierku a účtovné výkazy, uzatvárať a otvárať účtovné knihy, zostavovať účtovný plán odpisov a podobne.

Podnikateľ sa nemusí pri vedení daňovej evidencie riadiť ustanoveniami zákona o účtovníctve a opatrením MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v z. n. p., to znamená, že napríklad nemusí evidovať každý výdavok, ktorý vynaložil, lebo v daňovej evidencii eviduje len daňové výdavky. Ak by účtoval v sústave JÚ, musel by zaúčtovať každý vynaložený výdavok, aj keď je to výdavok, ktorý neovplyvňuje základ dane.

Daňová evidencia je určená hlavne pre menších podnikateľov, ktorí nemajú za zdaňovacie obdobie veľký počet dokladov a nepotrebujú vedieť potrebnejšie evidenciu o daňových výdavkoch.

 
 
 
 
 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály