Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Novely daňového poriadku za rok 2022 s účinnosťou v roku 2022, 2023 a 2024

Dátum: Rubrika: Správa daní

V priebehu roka 2022 bolo schválených šesť noviel zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Novely daňového poriadku sú zverejnené v nasledujúcich zákonoch:
1.
V čl. II zákona č. 39/2022 Z.z.
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; touto novelou sa predlžuje lehota zverejnenia daňových subjektov s indexom daňovej spoľahlivosti (IDS) a lehoty na zaslanie oznámenia o určení indexu daňovej spoľahlivosti daňovým subjektov; lehota na zverejnenie daňových subjektov s IDS sa ďalšou novelou (č. 325/2022 Z.z.) daňového poriadku znova upravila - predĺžila.
2.
V čl. II zákona č. 250/2022 Z.z.
, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Legislatívna úprava daňového poriadku nadväzuje na legislatívne doplnenie zákona č. 442/2012 Z.z.o
nový kontrolný inštitút medzinárodnej povahy, ktorým je spoločná kontrola viacerých
členských štátov prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu, ako je u nás FR SR o vydanie vyrubovacieho rozkazu po doručení záverečnej správy zo spoločnej kontroly podľa osobitného predpisu. Legislatívna úprava predstavuje implementáciu smernice Rady (EÚ)
______________________________
Poznámka: Tento zákon nadobúda účinnosť 1.1.2023 okrem čl. I bodu 16 (inštitút spoločnej kontroly) a čl. II (novela daňového poriadku), ktoré nadobúdajú účinnosť 1.1.2024.
______________________________
3.
V čl. VII zákona č. 325/2022 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 305/2013 Z.z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela daňového poriadku nadväzuje na novelu zákona o e-Gov, ktorej účelom je zlepšiť celkové fungovanie e-Governmentu a súčasne prináša kvalitnejšie elektronické služby pre verejnosť pri komunikácií s orgánmi verejnej moci.
4.
V čl. III zákona č. 433/2022 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je novela daňového poriadku. Je vyvolanou novelou zákona o energetike, ktorý bol doplnený aj o samostatnú časť, ktorá upravuje odvod z nadmerných príjmov z nákupu a predaja elektriny a základné pojmy súvisiace s týmto odvodom.
5.
V čl. II zákona č. 496/2022 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. je aj novela daňového poriadku.
V novele daňového poriadku je premietnutá legislatívna úprava inštitútu sankcií, ktorá predstavuje pre daňové subjekty tzv. "druhú šancu" pri ukladaní pokút. Druhá šanca spočíva v tom, že správca dane pri prvom zistení porušenia pokutu neuloží, ale vyzve daňový subjekt na splnenie povinnosti a zároveň upozorní daňový subjekt, že pri ďalšom porušení už správca dane za správny delikt, ktorého sa daňový subjekt dopustí, pokutu uloží. Legislatívna úprava bola vykonaná aj pri lehote na vyrubenie úroku z omeškania, ktorý správca dane vyrubí do jedného roka od konca roka, v ktorom bola táto suma daňového nedoplatku uhradená. Ďalej sa skrátila lehota vrátenia vodičského preukazu v prípade, že bolo zastavené exekučné konanie, tiež v oblasti registrácie daňových subjektov z úradnej moci, čo sú zapísaní v obchodnom registri a v živnostenskom registri a v ostatných registroch. Zároveň je dôležité, že došlo k vypusteniu registrácie z úradnej moci podaním daňových priznaní z daňového poriadku. Novým prvkom, ktorý sa touto novelou dopĺňa do daňového poriadku je tzv. účinná ľútosť na účel zániku trestnosti pri daňových trestných činoch podľa zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v z. n. p. (ďalej len "Trestný zákon") v prípade, ak dôjde k zaplateniu dane aj po prekluzívnej lehote a tiež legislatívne úpravy ustanovení daňového poriadku, ktoré si vyžiadala ich aplikačná prax na základe návrhov zo strany podnikateľskej verejnosti a finančného riaditeľstva.
6.
V čl. III. zákona č. 519/2022 Z.z.
o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o príspevku").
Zákon reaguje na prijatie nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie zo dňa 6. októbra 2022. Zákon sa vzťahuje ku Kapitole III nariadenia, ktorá upravuje opatrenia týkajúce sa odvetvia ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. Podľa článku 14 ods. 3. nariadenia,
zákon ustanovuje povinnosť pre vybrané právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju
činnosť
v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií odvádzať (dočasný) solidárny príspevok.
Zákon upravuje výpočet solidárneho príspevku týchto právnických osôb, upravuje správu a použitie solidárneho príspevku. V nadväznosti na tento zákon sa v samostatných článkoch upravuje aj zákon o dani z príjmov a daňový poriadok v oblasti správy príspevku a základné pojmy súvislosti so zavedením tohto príspevku.

Novela daňového poriadku č. 39/2022 Z.z.

Touto novelou daňového poriadkudošlo k zmene jedného ustanovenia, a to § 165m odseky 1, 2 a 3 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2022.

Podľa pôvodného znenia finančné riaditeľstvo
podľa § 52 ods. 18 zverejniť
aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti najneskôr do
30.6.2022
s jeho identifikačnými údajmi a s prideleným indexom daňovej spoľahlivosti.
Podľa pôvodného znenia mal daňový úrad zaslať daňovým subjektom, ktoré boli registrované pre daň z príjmov do 31.12.2019, a ktorým nebolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch, oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti podľa nového znenia § 53d ods. 1, najneskôr
do 28.2.2022
.
Vzhľadom na
časovú a vecnú
náročnosť, ktoré si vyžiadalo vypracovanie kritérií uvedené vo vyhláške č. 544/2021 Z.z. o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti, na základe ktorých daňový úrad určuje daňovým subjektom stupeň indexu daňovej spoľahlivosti, a následne zasielanie oznámenie o určení indexu daňovej spoľahlivosti daňovým subjektom, nebolo možné stanovené termíny zo strany finančného riaditeľstva dodržať. Z dôvodu, aby nedošlo k porušeniu odseku 1 až 3nedodržaním uvedených lehôt zo strany finančného riaditeľstva, boli tieto lehoty zmenené - predĺžené nasledovne: bola lehota
z 30.6.2022 predĺžená do 30.9.2022
a lehoty boli
z 28.2.2022 zmenené - predĺžené do 30.6.2022.
Lehota o doručení oznámenia o určení indexu daňovej spoľahlivosti podľa odseku 2 a 3 bola zo strany daňových úradov dodržaná. Daňový subjekt, ktorý splnil podmienky podľa § 53d ods. 1 daňového poriadku doručil daňový úrad oznámenie o určení indexu daňovej spoľahlivosti do 30.6.2022.
Avšak lehota podľa , ktorá súvisí so zverejnením zoznamu daňových subjektov podľa § 52 ods. 18 daňového poriadku, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti, došlo opäť k jej predĺženiu. Dôvodom predĺženia lehoty boli zásadné pripomienky daňových subjektov podaním námietky podľa § 53d ods. 3 daňového poriadku proti oznámeniu o určení stupňa indexu daňovej spoľahlivosti, k spôsobu hodnotenia kritérií a aj k výberu niektorých kritérií uvedených vo vyhláške č. 544/2021 Z.z. Daňové subjekty tiež požadovali, aby sa do zoznamu daňových subjektov s určeným indexom daňovej spoľahlivosti uviedol daňový subjekt po vybavení námietky, po vydaní rozhodnutia o žalobe príslušným súdom, prípade až po zmene indexu daňovej spoľahlivosti, ktorý bude daňový úrad vykonávať po uplynutí hodnoteného obdobia, ktorým je kalendárny polrok podľa § 53d ods. 2 daňového poriadku.
Predĺžená lehota podľa odseku 1na zverejnenie zoznamu daňových subjektov, ktorým bol určený stupeň indexu daňovej spoľahlivosti, je uvedená v zákone
č. 325/2022 Z.z.
;
lehota uvedená v § 165m ods. 1 daňového poriadku z 30.9.2022
je naviazaná na zaslanie oznámenia o určení stupňa IDS do 31.1.2023.
FR SR zverejní daňový subjekt v zozname daňových subjektov podľa § 52 ods. 18 daňového poriadku na základe právoplatného oznámenia o IDS, ktoré bolo zaslané daňovému subjektu do 31.1.2023 podľa upravených kritérií pre I. polrok 2023.
Účinnosť novely daňového poriadku
Zákon má dve účinnosti. Novela daňového poriadku (čl. II zákona) nadobudla účinnosť 27.2.2022, ostatné novely zákonov nadobudli účinnosť 1.3.2022.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály