Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Určovanie a oprava základu DPH v zahraničných obchodných vzťahoch

Dátum: Rubrika: Z praxe

Vychádzajúc zo všeobecnej úpravy určovania základu dane pri dani z pridanej hodnoty (DPH) je pri dodaní tovaru a služby ním všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa – príjemcu plnenia alebo od inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Takúto základnú definíciu základu dane ustanovuje § 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“).

Pojem protihodnota
Protihodnotou za plnenie sa rozumie odplata, ktorá nemusí byť vždy platená v peniazoch, ale môže ísť aj o platenie inou formou, napr. v naturáliách, ktorú je možné vyjadriť v peniazoch. Protihodnota, ktorú dodávateľ má prijať alebo prijal za dodaný tovar alebo službu, ktoré podliehajú zdaneniu, obsahuje aj sumu dane a pri určení základu dane, z ktorého sa daň vypočítava, sa protihodnota zníži o sumu dane. DPH sa vypočíta podľa vzorca, kde v čitateli je cena vrátane DPH vynásobená príslušnou sadzbou dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej sadzby dane.
DPH = (cena vrátane DPH x príslušná sadzba dane) / (100 + príslušná sadzba dane)
 
Ak je však osobitne dohodnutá cena bez DPH a dodanie podlieha zdaneniu, základom dane je cena bez DPH a DPH sa vypočíta podľa vzorca, v čitateli ktorého je cena bez DPH vynásobená príslušnou sadzbou dane a v menovateli číslo 100.
DPH = (cena bez DPH x príslušná sadzba dane) / 100
 
Ak požadovaná odplata má byť bez DPH, napr. v prípade, že ide o oslobodenú transakciu, základ dane sa rovná dohodnutej protihodnote. Ak podmienky pre oslobodenie od dane nie sú splnené a dodanie má podliehať zdaneniu, základom dane je odplata, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať, znížená o daň. DPH sa v takomto prípade vypočíta podľa vzorca, kde v čitateli je odplata, ktorá je vrátane DPH, vynásobená príslušnou sadzbou dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej sadzby dane.
DPH = odplata vrátane DPH x príslušná sadzba dane / 100 + príslušná sadzba dane
 
Pokiaľ ide o dodanie tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku, pri ktorých má povinnosť platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 zákona o DPH, základom dane je dohodnutá protihodnota. Protihodnota neobsahuje DPH z dôvodu, že dodávateľ nie je povinný uplatniť a odviesť daň. Daň do štátneho rozpočtu odvádza príjemca plnenia, odberateľ. V danom prípade sa DPH vypočíta podľa vzorca, v čitateli ktorého je protihodnota vynásobená príslušnou sadzbou dane a v menovateli číslo 100.
DPH = protihodnota x príslušná sadzba dane / 100
 
Podľa súdnej judikatúry je pojem "protihodnota" súčasťou ustanovení práva únie, ktoré pri určení jeho zmyslu a rozsahu neodkazuje na právo členských štátov. Z uvedeného vyplýva, že v súlade s čl. 73smernice Rady 2006/112/ESo spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej "smernica 2006/112/ES"), výklad tohto pojmu v jeho všeobecnosti nemožno ponechať na úvahu každého členského štátu. Táto protihodnota je teda subjektívnou hodnotou, keďže základ dane za poskytnutie služby tvorí skutočne prijaté protiplnenie, a nie hodnota stanovená na základe objektívnych kritérií. Zdaniteľnej osobe vzniká daňová povinnosť vo výške vyplývajúcej zo základu dane, ktorý existuje v okamihu dodávky.
Za protihodnotu sa môže tiež považovať aj akýkoľvek tovar alebo služba, ktorých hodnotu je možné vyjadriť v peniazoch, čo vyplýva z definície základu dane. Zmluvy o výmene, v ktorých je protihodnota v zásade vyjadrená v naturáliách a plnenia, pri ktorých je protihodnota vyjadrená v peniazoch, z ekonomického a obchodného hľadiska predstavujú teda dve rovnocenné situácie. Podľa ustálenej súdnej judikatúry môže protihodnota za poskytnutie služieb alebo tovarov spočívať v dodaní tovaru alebo služby a na základe tohto predstavovať základ dane podľa § 22 ods. 1 zákona o DPH, ak existuje priama a bezprostredná súvislosť medzi poskytnutými plneniami, a ak sa dá vzájomné plnenie vyjadriť v peniazoch.
Článok 73smernice 2006/112/ESa ani zákon o DPH nevyžadujú, aby sa na účely dodania tovaru alebo služby za protihodnotu získala protihodnota za toto dodanie priamo od osoby, ktorej sú určené. Zaplatenie protihodnoty za kupujúceho môže vykonať pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby aj tretia osoba.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály