Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Uplatňovanie osobitnej úpravy DPH - režim OSS (One Stop Shop) v roku 2022

Dátum: Rubrika: Z praxe

Zdaniteľné osoby, ktoré v EÚ dodávajú tovar alebo služby pre konečných zákazníkov, si môžu zvoliť uplatňovanie osobitnej úpravy jednotného kontaktného miesta podľa § 68a až § 68c zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) a daň súvisiacu s týmito transakciami priznať a odviesť iba v jednom členskom štáte (tzv. členskom štáte identifikácie) alebo sa registrujú pre DPH v každom členskom štáte, v ktorom im vzniká daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby týmto zákazníkom.

Do 30.6.2021
mohli dodávatelia (z EÚ aj mimo EÚ) využívať zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta
MOSS
(Mini One Stop Shop), ak poskytovali
iba vybrané druhy služieb
(telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby -
tzv. digitálne služby
)
zákazníkom (nezdaniteľným osobám) usadeným na území EÚ
s miestom dodania v EÚ podľa § 16 ods. 14 zákona o DPH. Zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta zahŕňal
dve osobitné
úpravy, a to:
-
úpravu MOSS mimo EÚ (§ 68a zákona o DPH) a
-
úpravu MOSS pre EÚ (§ 68b zákona o DPH).
Od 1.7.2021
sa rozšírilo uplatňovanie osobitnej úpravy jednotného kontaktného miesta nielen na všetky cezhraničné služby poskytované nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ s miestom dodania na území EÚ podľa § 16 zákona o DPH, ale aj na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru, t.j. režim MOSS sa zmenil na režim OSS (One Stop Shop) a zaviedol sa režim IOSS (Import One Stop Shop). Rozšírený režim jednotného kontaktného miesta zahŕňa
tri osobitné úpravy
[§ 68 ods. 1 písm. a) až c) zákona o DPH], a to:
-
úpravu OSS mimo Únie
(§ 68a zákona o DPH),
-
úpravu OSS pre Úniu
(§ 68b zákona o DPH) a
-
úpravu IOSS pre dovoz
(§ 68c zákona o DPH).
Poznámka: Využívanie osobitných úprav jednotného kontaktného miesta OSS/IOSS je
dobrovoľné.
Ak sa však zdaniteľná osoba
rozhodne využívať osobitnú úpravu
, musí uplatňovať danú úpravu
na všetky dodania tovaru alebo poskytnutia služieb
, na ktoré sa táto úprava vzťahuje, a to
vo všetkých členských štátoch.
Cieľom osobitných úprav je odstránenie administratívnej záťaže súvisiacej s povinnosťou poskytovateľa služieb alebo dodávateľa tovarov registrovať sa v každom členskom štáte, v ktorom je miesto dodania týchto služieb alebo tovarov (t.j. v členskom štáte spotreby). Zdaniteľné osoby využívajúce niektorú z osobitných úprav daň priznajú a uhradia
prostredníctvom
jedného
daňového priznania
k
DPH OSS/IOS
podaného cez elektronický portál v členskom štáte
identifikácie,
kde sa identifikujú pre využívanie osobitnej úpravy OSS/IOSS, a to podľa sadzieb dane platných v členskom štáte spotreby. Členský štát identifikácie zašle údaje z daňového priznania a odvedie príslušnú výšku dane do jednotlivých členských štátov spotreby. V osobitných úpravách OSS/IOSS sa uplatňuje harmonizované európske
pravidlo obojstrannej elektronickej komunikácie.
Daňový úrad doručuje písomnosti týkajúce sa osobitných úprav OSS zdaniteľnej osobe elektronickými prostriedkami. Zdaniteľná osoba (vrátane sprostredkovateľa) je povinná doručovať všetky písomnosti týkajúce sa osobitnej úpravy daňovému úradu výlučne elektronickými prostriedkami, a to spôsobom, ktorý stanovuje zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Od 1.1.2022
došlo zákonom č. 408/2021 Z.z., ktorým sa v článku V. novelizuje aj zákon č. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. k niekoľkým
zmenám
v oblasti uplatňovania
osobitných úprav OSS/IOSS
na služby dodávané nezdaniteľnej osobe, na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru (§ 68 až § 68ca zákona o DPH), a to najmä:
-
Zavádza sa
jednotný elektronický spôsob
doručovania písomností zdaniteľným osobám uplatňujúcim osobitné úpravy podľa § 68a až § 68c zákona o DPH, bez ohľadu na to, či písomnosť doručuje daňový úrad alebo druhostupňový orgán. Písomnosti sa doručujú
na e-mailovú adresu
uvedenú zdaniteľnou osobou v
oznámení
- žiadosti o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy podanej zdaniteľnou osobou. Písomnosti sa považujú za doručené dňom odoslania e-mailovej správy z informačného systému finančnej správy do e-mailovej schránky zdaniteľnej osoby (§ 68 ods. 4 a § 68ca ods. 2 zákona o DPH).
-
Ak na základe oznámenia zdaniteľnej osoby alebo sprostredkovateľa, daňový úrad rozhodnutím povolí uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68a, § 68b alebo § 68c zákona o DPH,
proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie
(§ 68a ods. 2, § 68b ods. 2, § 68c ods. 4 až 6 zákona o DPH).
-
Spresňuje sa, že zrušením povolenia uplatňovať osobitnú úpravu podľa § 68b zákona o DPH
zaniká aj platnosť identifikačného čísla pre daň na účely uplatňovania tejto osobitnej úpravy
(§ 68b ods. 11 zákona o DPH).
-
Rozširujú sa povinnosti pre zdaniteľné osoby uplatňujúce osobitné úpravy podľa § 68a až § 68c zákona o DPH(alebo podľa obdobných ustanovení zákona platného v inom členskom štáte), ak je členským štátom spotreby Slovenská republika.
Zavádza sa osobitné tlačivo
(osobitné daňové priznanie) pre splnenie si
povinnosti podania daňových priznaní zdaniteľnými osobami, ktoré si svoje povinnosti nesplnili
riadne a včas v členskom štáte identifikácie v prípade, ak
je členským štátom spotreby Slovenská republika
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály