Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Novely zákona o miestnych daniach schválené a účinné v roku 2022

Dátum: Rubrika: Problémy z praxe

V poradí štvrtou novelou k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) v priebehu roka 2022 je zákon č. 335/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. s účinnosťou od 1. novembra 2022. Legislatívna úprava novely zákona sa týka legislatívnej úpravy v oblasti miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Zákon č. 335/2022 Z.z. z 5.10.2022 v Čl. I a II pojednáva len o novele k zákonu o miestnych daniach; jeho legislatívna úprava nadväzuje aj na plnenie programového vyhlásenia vlády SR v oblasti súvisiacej so zlepšovaním životného prostredia a odpadového hospodárstva. Túto legislatívnu úpravu súčasne platného znenia ustanovení o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok") si vyžiadala aj pomerne dlhoročná aplikácia príslušných ustanovení o poplatku bez toho, aby došlo k podstatnej legislatívnej úprave ustanovení o poplatku. Novela zákona o miestnych daniach v oblasti poplatku tiež bezprostredne nadväzuje na legislatívnu úpravu zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") s účinnosťou od 1.1.2023, čím došlo k zosúladeniu príslušných ustanovení týchto dvoch zákonov.
______________________________
Poznámka: Informácie k predchádzajúcim trom novelám zverejnené v Z.z. pod č. 92/2022 Z.z., č. 178/2022 Z.z. a č. 249/2022 Z.z. k zákonu o miestnych daniach boli už publikované.
______________________________
Spôsob určenia poplatku pred ich legislatívnou úpravou
Podľa zákona o miestnych daniach mohla obec do účinnosti legislatívnej úpravy poplatku, teda do konca roku 2022, určiť poplatok dvoma spôsobmi, a to:
a)
Paušálne (na osobu a deň) - § 78 ods. 1 až 3, v
tomto prípade ide o nezásluhový systém, kde poplatníci v obci platia rovnako bez ohľadu na množstvo vyprodukovaného a vytriedeného komunálneho odpadu, čo vytvára nespravodlivé podmienky poplatkovej povinnosti a nemotivuje pôvodcov komunálnych odpadov predchádzať jeho vzniku.
b)
Za množstvový zber - § 79 ods. 3,
poplatok za množstvový zber je síce spravodlivejší, ale jedným z parametrov výpočtu poplatku je objem zbernej nádoby, ktorý tiež nie je objektívnou veličinou z dôvodu, že sa nezohľadňuje skutočné naplnenie zbernej nádoby. Okrem toho, zber komunálneho odpadu prebieha v obciach rôznym spôsobom - okrem iného sa používajú obce napr. nálepkový systém, žetónový systém, komunitný zber v spoločných zberných nádobách a pod.; avšak súčasne platný zákon o miestnych daniach tieto systémy neupravuje, aj keď tieto spôsoby komunálneho zberu sú praktické zo strany obce aj pre občanov.
Cieľ legislatívnej úpravy v oblasti poplatkov
S cieľom zabezpečenia nápravy nedostatkov pri platení poplatku bolo potrebné vytvoriť legislatívny rámec pre určenie poplatku, ktorého zber prebieha vážením na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní každej zbernej nádoby. Táto legislatívna úprava nadväzuje na už prijatú legislatívnu úpravu v zákone o odpadoch, podľa ktorej sa od roku 2023 samospráva môže rozhodnúť, či bude pri zbere komunálneho odpadu tento odpad vážiť. Priebežné skúsenosti niektorých samospráv, ktoré pilotne už zabezpečili váženie komunálneho odpadu, poukazujú na dobré výsledky v podobe zníženia celkového vyprodukovaného odpadu v obci bez dôsledkov vytvárania čiernych skládok v obci, čo je tiež jeden z dôvodov legislatívnej úpravy platenia poplatku za zber váženého komunálneho odpadu. K možnosti zavedenia váženého množstvového zberu komunálneho odpadu sa viaže aj zavedenie vyrubenia preddavku na poplatok správcom poplatku a následným zúčtovaním preddavku so skutočnými nákladmi obce na zber a likvidáciu odpadu spolu s prípadnými nárokmi poplatníka na úľavy z poplatku, ktoré obec prijala vo všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN").
Pre obce, ktoré nezavedú vážený množstvový zber komunálneho odpadu
(v celej obci alebo jej časti, alebo pre určité skupiny poplatníkov),
sa pri vyrubení poplatku principiálne nič nemení.
Uvedená novela nezakladá žiadne nové povinnosti alebo plnenia pre obce, avšak uvedená novela zákona o miestnych daniach neupravuje nové povinnosti alebo plnenia, avšak nevýhody v podobe nízkej motivácie predchádzať vzniku komunálneho odpadu, nízkej motivácie separovať vytriediteľné zložky zmesového komunálneho odpadu sa v "pôvodných systémoch" spoplatnenia komunálneho odpadu, a z toho prameniace náklady obce na činnosti súvisiace so zberom a likvidáciou komunálneho odpadu naďalej ostávajú.
______________________________
Poznámka: Ide o novelu č. 460/2019 Z.z. a novelu č. 216/2021 Z.z.s účinnosťou od 1.1.2023 k 
zákonu o odpadoch; touto novelou zákona o odpadoch sa doplnil § 16 ods. 10 písm. a) a b), ktorý upravuje povinnosti pri vykonávaní zberu zmesového odpadu alebo triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci s účinnosťou od 1.1.2023.
Avšak táto
povinnosť
zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo
nie je automatická zo zákona, ale platí len v prípade, ak o to požiada obec,
v ktorej sa vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov. Ak obec o takéto vybavenie zberných vozidiel nepožiada, nebude potrebné túto povinnosť zabezpečiť. Zákon súčasne doplnil aj možnosť použiť iný preukázateľný spôsob váženia odpadov, ktorý ustanoví vyhláška MŽP SR.
Podľa § 16 ods. 10 zákona o odpadoch
ostáva povinnosť obce,
ohlasovať množstvá vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraných komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci, na území ktorej vznikli tieto odpady, do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol zber uskutočnený.
______________________________
V nadväznosti na ust. § 16 ods. 10 zákona o odpadocho spôsobe určenia poplatku za komunálny odpad
bude na rozhodnutí obce, či zavedie:
-
paušálny poplatok (sadzba poplatku na osobu a deň),
-
štandardný nevážený množstvový zber (ako súčin sadzby poplatku, veľkosti zbernej nádoby a frekvencie - počty odvozu zberných nádob),
-
vážený množstvový zber (poplatok vypočítaný podľa skutočného množstva odpadu vyjadreného v hmotnostných jednotkách),
-
prípadne ich kombinácia podľa lokality v obci alebo podľa typu poplatníkov.
Ustanovenia zákona o miestnych daniach, ktoré boli novelou legislatívne upravené a doplnené
Novela zákona o miestnych daniach sa upravuje a dopĺňa o tieto ustanovenia a nové odseky:
-
§ 78 odseky 1 písm. a), b) c) a d), nové odseky 2 a 3, 4 a 5 - Sadzba poplatku,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály