Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Nové hodnotenie daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti po 1. januári 2022

Dátum: Autor/i: Ing. Klára Klabníková Rubrika: Správa daní

Inštitút index daňovej spoľahlivosti (ďalej aj „IDS“) bol doplnený do zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) jeho novelou č. 267/2017 Z. z s účinnosťou od 1. januára 2018. Tento inštitút bol a je jedným z opatrení na zvýšenie daňovej disciplíny daňových subjektov, za zavedenie ktorého sa už niekoľko rokov pred jeho účinnosťou viedla veľká rozprava na ministerstve financií, finančnom riaditeľstve a aj medzi podnikateľmi.

Zákonodarca už v čase jeho prvého zapracovania do daňového poriadku počítal aj s tým, že zavedenie nového inštitútu bude mať aj motivačný charakter pre daňové subjekty, ktoré dlhodobo preukazujú dobrú daňovú disciplínu.
Po takmer
štyroch rokoch jeho
uplatňovania môžeme konštatovať, že zavedenie nového inštitútu malo motivačný charakter pre daňové subjekty, ktoré dlhodobo preukazujú dobrú daňovú disciplínu a ich snaha je sa v prvom stupni daňovej spoľahlivosti aj udržať. Ale zároveň nastal
čas
pre zákonodarcu a finančné riaditeľstvo ďalej motivovať daňové subjekty, ktoré neboli zaradené do najvyššieho stupňa daňovej spoľahlivosti, a to práve legislatívnou
úpravou
tohto inštitútu, ktorá nastala od 1. januára 2022.
Podstatnými zmenami, ktoré prináša nové znenie § 53d s účinnosťou od 1. januára 2022 je jeho transparentnosť, t.j.:
-
dochádza k zverejneniu daňových subjektov s prideleným IDS na webovom sídle FR SR,
-
oznámenie o určení stupňa IDS obsahuje aj odôvodnenie, v ktorom sú uvedené dôvody určenia stupňa IDS,
-
popri hodnotení kritérií na určenie IDS podľa vyhlášky oznámenie obsahuje aj hodnotenie daňového subjektu podľa ekonomických ukazovateľov, ktorým je efektívna daňová sadzba.
Legislatívna úprava zavedenia indexu daňovej spoľahlivosti do zákona
Index daňovej spoľahlivosti upravujú nasledujúce ustanovenia daňového poriadku:
-
§ 2 písm. h) - Základné pojmy.
-
§ 53d - Index daňovej spoľahlivosti.
-
§ 165m ods. 1 a 3 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022 viažuce sa k zasielaniu oznámeniu o IDS podľa § 53d ods. 1 a zverejňovanie daňových subjektov s určeným stupňom IDS podľa § 52 ods. 18 daňového poriadku.
Komentár k ust. 2 - Základné pojmy
V základných pojmoch sa spresnilo znenie
§ 2 písm. h), ktorým je index daňovej spoľahlivosti.
Pod týmto pojmom sa rozumie hodnotenie daňového subjektu, ktorý má postavenie podnikateľa podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len "Obchodný zákonník") registrovaného pre daň z príjmov na základe kritérií, ktoré predstavujú plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku alebo osobitných zákonov, napr. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve"), a na základe jeho ekonomických ukazovateľov ako je napr. počet zamestnancov, výška dosiahnutého obratu, výška výsledku hospodárenia podľa účtovníctva.
Komentár k ust. § 53d - Index daňovej spoľahlivosti
Podľa nového znenia odsekov 1 a 2
prvé oznámenie o určení stupňa indexu daňovej spoľahlivosti daňový úrad zašle daňovému subjektu
najneskôr do konca mesiaca po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný na daň z príjmov.
Toto oznámenie obsahuje aj dôvody určenia stupňa IDS. V oznámení uvedie daňový úrad tiež informáciu, že finančná správa bude daňovému subjektu poskytovať benefity do doručenia nového oznámenia o IDS, pričom
nové prehodnotenie IDS sa bude vykonávať polročne
. Ak nedôjde týmto polročným prehodnotením daňovej disciplíny k zmene stupňa IDS, daňovému subjektu trvá naďalej priznaný stupeň IDS podľa predchádzajúceho oznámenia. Nové oznámenie o určení stupňa IDS bude daňový úrad zasielať len tým daňovým subjektom, u ktorých dôjde k zmene stupňa IDS. V oznámení daňový úrad uvedie, že IDS bol určený na základe vyhodnotenia ekonomických ukazovateľov prostredníctvom prepočtu efektívnej daňovej sadzby a na základe plnenia povinností voči finančnej správe v oblasti daní a cla a spotrebných daní.
______________________________
Dôležitá poznámka: Hodnotené budú daňové subjekty, ktoré sú podnikateľmi a títo podnikatelia sú registrovaní pre daň z príjmov
do 31. decembra 2019.
______________________________
Odsek 3
umožňuje daňovému subjektu proti oznámeniu o určení stupňa IDS podať opravný prostriedok, ktorým je námietka aj s odôvodením jej podania, a to do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o IDS. Zmeškanie lehoty na podanie námietky nemožno odpustiť. Rovnako ako odvolanie proti rozhodnutiu má odkladný účinok aj podanie námietky voči tomuto oznámeniu.
Odsek 4
ustanovuje pre ministerstvo financií vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý bude obsahovať kritériá na určenie IDS.
Týmto všeobecne záväzným právnym predpisom je vyhláška MF SR č. 544/2021 Z.z. o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti (ďalej len "vyhláška č. 544/2021 Z.z.").
Podrobnosti týkajúce sa nárokov, ekonomických ukazovateľov, zásad a spôsobu určenia IDS daňovému subjektu zverejňuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
Nové odseky 5 a 6 obsahujú bonusy pre vysoko spoľahlivé daňové subjekty a malusy (opak bonusu) pre nespoľahlivé daňové subjekty.
Ak pôjde na základe oznámeného IDS o vysoko spoľahlivý daňový subjekt, správca dane podľa
odseku 5
uplatní voči tomuto daňovému subjektu nasledujúce benefity:
-
správca dane vyhotoví čiastkový protokol v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak sú splnené zákonné podmienky podľa § 47a,
-
určí lehotu najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania.
Ak pôjde na základe oznámeného IDS o nespoľahlivý daňový subjekt, správca dane podľa odseku 6
určí lehotu osem dní na splnenie určenej povinnosti
v súvislosti s vykonávaním:
-
daňovej kontroly,
-
vyrubovacieho konania alebo
-
miestneho zisťovania,
pričom správca dane môže túto lehotu, na základe odôvodnenej žiadosti daňového subjektu, primerane predĺžiť.
Komentár k ust. § 52 ods. 18
Podľa lehoty uvedenej v § 52 ods. 18 daňového poriadku, finančné riaditeľstvo zverejňuje na svojom webovom sídle aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený IDS s identifikačnými údajmi uvedenými v tomto odseku ako je sídlo, DIČ, IČO, ak mu bolo pridelené a aj index daňovej spoľahlivosti.
Nadväzne na uvedené znenie § 165m ods. 1 sa spresňuje lehota zverejnenia prvého zoznamu daňových subjektov s prideleným IDS, podľa ktorého prvý termín zverejnenia tohto zoznamu podľa § 52 ods. 18 daňového poriadkubol
najneskôr do 30. júna 2022.
Komentár k ust. § 52 ods. 2
Podľa novelizovaného znenia § 53d ods. 1 daňového poriadku zašle daňový úrad daňovému subjektu oznámenie o určení IDS najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný pre daň z príjmov.
Komentár k ust. § 165m odseky 2 a 3
Podľa § 165m ods. 2, ktorým bolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch, zašle daňový úrad oznámenie o IDS podľa § 53d ods. 1v znení účinnom od 1. januára 2022
najneskôr do 28. februára 2022.
Podľa § 165m ods. 3
daňového poriadku zašle daňový úrad daňovým subjektom, ktoré boli registrované pre daň z príjmov do 31. decembra 2019, a ktorým nebolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch oznámenie o IDS podľa § 53d ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2022 najneskôr do 28. februára 2022.
Posunutie lehoty na zverejňovanie zoznamov daňových subjektov s prideleným IDS a zasielanie oznámení o pridelení IDS
Časová a technickú náročnosť prehodnotenia daňovej disciplíny veľkého počtu daňových subjektov, ktoré spĺňajú podmienku hodnotenia pre určenie IDS podľa § 53d ods. 1 daňového poriadku, podľa jednotlivých daňových zákonov a osobitných predpisov, zahrnutých v kritériách na určenie IDS vo vyhláške, si vyžiadala tieto lehoty posunúť.
V zákone č.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály