Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Pracovný čas a jeho evidencia

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Rubrika: Poistné, odvody a mzdy

Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Za vykonanú prácu majú zamestnanci právo na mzdu. V zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) je jedna výnimka, keď zamestnanec prácu nevykonáva a tento čas sa považuje za odpracovaný čas, za ktorý mu patrí peňažné plnenie. Je to deň sviatku, ktorý pripadne na obvyklý pracovný deň zamestnanca, t. j. na deň, kedy má zamestnanec pracovať.

Uvedené vyplýva z § 122 ods. 3 Zákonníka práce, kde sa ustanovuje, že ak zamestnanecnepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, považuje sa tento deň za odpracovaný a zamestnancovi za tento deň patrí:

  • náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok,
  • mzda, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, pričom v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že sa mu namiesto mzdy poskytne náhrada mzdy.

Vymedzenie pojmu pracovný čas

Na účely určenia rozsahu a rozvrhnutia pracovného času používa Zákonník práce ako základnú časovú jednotku týždenný pracovný čas. Podľa § 85 ods. 3 Zákonníka práce týždeň predstavuje sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.
Dĺžku pracovného času, ktorú zamestnanec môže "najviac" odpracovať, predstavuje tzv.
zákonný pracovný čas
. Ide pritom o čistý pracovný čas, do rozsahu ktorého nie sú zahrnuté prestávky v práci určené na jedenie a odpočinok. Najvyšší rozsah týždenného pracovného času určuje Zákonník práce. V rámci príslušného týždňa môže zamestnanec odpracovať najviac 40 hodín týždenne (maximálna dĺžka týždenného pracovného času) a najviac 12 hodín denne (maximálna dĺžka denného pracovného času).
Príklad č. 1:
V pracovnej zmluve má zamestnanec ustanovený pracovný čas v dĺžke 40 hodín týždenne. Koľko hodín v skutočnosti strávi zamestnanec v zamestnaní týždenne?
V súlade s § 91 ods. 5 Zákonníka práce sa prestávky na odpočinok a jedenie nezapočítavajú do pracovného času. Uvedené neplatí len v prípade, ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom. To znamená, že zamestnanec v zadanom príklade má povinnosť odpracovať 40 hodín týždenne a každý deň má nárok na polhodinovú prestávku na obed, ktorá sa nepovažuje za pracovný čas zamestnanca. V zamestnaní tak bude zamestnanec celkom 42,5 hodiny týždenne.
* * *
Pre maximálnu dĺžku zákonného týždenného pracovného času platia pre vybrané skupiny zamestnancov, príp. typy prevádzok nasledovné výnimky:
-
zamestnanec, ktorý má rozvrhnutý pracovný čas tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v dvoch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac
38 a 3/4 hodiny týždenne,
-
zamestnanec, ktorý má rozvrhnutý pracovný čas tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke, má pracovný čas najviac
37 a 1/2 hodiny týždenne,
-
mladistvý zamestnanec mladší ako 16 rokov má pracovný čas najviac
30 hodín týždenne
, a to aj v prípade, že pracuje pre viacerých zamestnávateľov,
-
mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov má pracovný čas najviac
37 a 1/2 hodiny týždenne
, a to aj v prípade, že pracuje pre viacerých zamestnávateľov,
-
zamestnanec, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity, má pracovný čas najviac
33 a 1/2 hodiny týždenne
.
Zákonník práce nevymedzuje najnižší rozsah zákonného pracovného času. O jeho nižšom rozsahu možno kolektívne vyjednávať alebo ho ustanoviť v pracovnom poriadku zamestnávateľa.
Zamestnanec má povinnosť v príslušnom týždni na základe rozvrhnutia pracovného času odpracovať určený týždenný pracovný čas. Ide o pracovný čas, ktorý má konkrétny zamestnanec odpracovať v konkrétnom pracovnom týždni po rozvrhnutí ustanoveného pracovného času. Zamestnanec teda vykonáva prácu podľa pracovného harmonogramu (v praxi sa používa aj pojem zmenový harmonogram alebo pracovný kalendár), ktorý obsahuje informácie o rozložení pracovných zmien zamestnanca v konkrétnych týždňoch, v akom čase má zamestnanec povinnosť nastúpiť na pracovnú zmenu a aký počet pracovaných hodín je zamestnanec povinný v rámci mesiaca odpracovať, t.j. aký je jeho mesačný fond pracovného času.
Zamestnávateľ má povinnosť sledovať počet hodín odpracovaných zamestnancom, pretože
priemerný týždenný pracovný
čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín. Hodiny práce nadčas tak vstupujú do celkového počtu zamestnancom odpracovaných hodín. V prípade zdravotníckeho zamestnanca môže priemerný týždenný pracovný čas prekročiť 48 hodín týždenne v priemere za obdobie najviac 4 po sebe nasledujúcich mesiacov, ale len v prípade, ak zamestnanec s takýmto rozsahom súhlasí (nesmie pritom za sledované obdobie prekročiť 56 hodín týždenne).
Limit 48 hodín
sa vzťahuje len na zamestnancov v pracovnom pomere a nevzťahuje sa na zamestnancov, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Do rozsahu 48 hodín týždenne sa nezapočítava pracovný čas na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a ani dohody o brigádnickej práci študentov, ktoré má zamestnávateľ uzavreté so zamestnancom v pracovnom pomere.
Príklad č. 2:
Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy. Jeho pracovný čas je 40 hodín týždenne. S tým istým zamestnávateľom uzavrel zamestnanec v októbri 2022 dohodu o pracovnej činnosti v rozsahu 10 hodín týždenne. Celkový pracovný čas zamestnanca je u zamestnávateľa bol 50 hodín týždenne. Je to v súlade so Zákonníkom práce?
Zákonný pracovný čas je podľa § 85 ods. 5 Zákonníka práce ustanovený na 40 hodín týždenne. Podľa § 85a ods. 1 Zákonníka práce je maximálny prípustný priemerný pracovný čas 48 hodín týždenne; toto obmedzenie sa vzťahuje len na zamestnanca, ktorý je u zamestnávateľa zamestnaný v pracovnom pomere. Preto sa v mesiaci október 2022 do rozsahu 48 hodín týždenne pracovný čas 10 hodín týždenne (ktorý zamestnanec odpracoval na základe uzavretej dohody o pracovnej činnosti), nezapočítava. Zamestnávateľ tak postupoval v súlade so Zákonníkom práce.
* * *
Vymedzenie doby odpo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály