Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Náklady zamestnávateľa na duálne vzdelávanie a odbornú prax

Dátum: Rubrika: Daň z príjmov

Výchovno-vzdelávací proces, ktorý sa člení na teoretické a praktické vyučovanie sa uskutočňuje systémom školského vzdelávania alebo systémom duálneho vzdelávania.

Odborné vzdelávanie a príprava žiaka strednej odbornej školy je predmetom úpravy zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odbornom vzdelávaní a príprave“), ktorý upravuje:

  • systém duálneho vzdelávania vrátane práv a povinností subjektov duálneho vzdelávania, ktorými sú žiak, škola a zamestnávateľ,
  • odborný výcvik a odbornú prax na pracovisku zamestnávateľa v systéme školského vzdelávania (mimo systému duálneho vzdelávania).
Praktické vyučovanie u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania
Systém duálneho vzdelávania je súčasťou odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa.
Duálne vzdelávanie je realizované na základe:
-
zmluvy o duálnom vzdelávaní
uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou podľa § 16 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť, a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania,
-
učebnej zmluvy
uzatvorenej medzi zamestnávateľom a žiakom podľa § 19 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania, a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek.
V systéme duálneho vzdelávania žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania. Pracovisko praktického vyučovania je organizačná súčasť zamestnávateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systému duálneho vzdelávania. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje aj priestor, ku ktorému má vlastnícke právo alebo užívacie právo organizácia, v ktorej sú združení viacerí zamestnávatelia, ktoré sa označuje ako spoločné pracovisko praktického vyučovania.
Na pracovisku praktického vyučovania žiak vykonáva:
-
odborný výcvik alebo odbornú prax pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora,
-
odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe,
-
odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.
Náklady na praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania u zamestnávateľa možno členiť na:
-
osobné náklady na inštruktora praktického vyučovania, hlavného inštruktora alebo na majstra odbornej výchovy, ktorý je zamestnancom zamestnávateľa,
-
prevádzkové náklady spojené s poskytovaním praktického vyučovania,
-
náklady na finančné zabezpečenie žiaka vo forme podnikového štipendia,
-
náklady na finančné zabezpečenie žiaka vo forme odmeny za produktívnu prácu,
-
náklady na hmotné zabezpečenie žiaka spojené so stravovaním žiaka,
-
náklady na hmotné zabezpečenie žiaka spojené s poskytovaním cestovných náhrad žiakovi za preukázané cestovné verejnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého bydliska do školského internátu, strednej odbornej školy a miesta konania praktického vyučovania a späť a zo školského internátu do strednej odbornej školy a miesta konania praktického vyučovania a späť,
-
náklady na hmotné zabezpečenie žiaka spojené s poskytovaním osobných ochranných pracovných prostriedkov pre žiaka,
-
náklady na hmotné zabezpečenie žiaka spojené s posúdením zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka,
-
náklady na finančné zabezpečenie praktického vyučovania v dielni školy, u iného zamestnávateľa alebo v spoločnom pracovisku praktického vyučovania,
-
osobné náklady na majstra odbornej výchovy, ktorý je zamestnancom spolupracujúcej školy a ktorý na základe rozhodnutia zamestnávateľa vykonáva praktické vyučovanie u zamestnávateľa,
-
na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov,
-
odpisy pri majetku, ktorý nie je priamo využívaný zamestnávateľom ako daňovníkom, ale slúži na poskytovanie praktického vyučovania žiakov na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní alebo slúži na činnosť strednej odbornej školy s označením podniková škola,
-
náklady spojené so samotným výkonom praktického vyučovania ako materiál, energie, služby, odpisy a pod.
Zamestnávateľ môže
ako daňové výdavky uplatniť všetky náklady spojené s poskytovaním praktického vyučovania
žiakov na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa v prípade, že poskytuje praktické vyučovanie na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní.
Podľa § 19 ods. 2 písm. c) 4. bod zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone sú náklady na:
-
odmenu za produktívnu prácu
podľa § 27 ods. 1 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave najviac do výšky 100 % z hodinovej minimálnej mzdy,
-
podnikové štipendium
podľa § 27 ods. 6 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave,
-
hmotné zabezpečenie žiaka
podľa § 26 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave,
-
poskytovanie praktického vyučovania,
-
prevádzku strednej odbornej školy
nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov podľa § 4, § 6 a § 6a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.
Podľa § 19 ods. 2 písm. n) bod 2. ZDP daňovým výdavkom sú aj odpisy majetku, ktorý nie je priamo využívaný daňovníkom, ale slúži na:
-
poskytovanie praktického vyučovania žiakov na základe zmluvy o posk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály