Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ľubica Vajčovcová

Počet článkov autora: 8


Odpočet daňových strát vykázaných v rokoch 2015 až 2018 u právnickej osoby

Jedným z mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 je v oblasti dane z príjmov aj špeciálny odpočet daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018. So...

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2011

Preddavok je povinná platba na daň, ktorú je povinný platiť daňovník dane z príjmov v priebehu zdaňovacieho obdobia, keď skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň započítavajú na úh...

Odpis pohľadávok v daňových výdavkoch u subjektov účtujúcich v podvojnom účtovníctve (2. časť)

Autorka sa v pokračovaní článku venuje okrem iného aj jednorazovému odpisu pohľadávky voči dlžníkovi, ktorý je v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní, odpisu pohľadávky, ak súd exekúciu alebo výkon rozhodnutia zastaví z dôvodu zániku práva ...

Manká a škody z pohľadu dane z príjmov a účtovníctva

Vznik manka alebo škody predstavuje pre daňovníka určitú majetkovú ujmu, resp. škodovú udalosť, s ktorou je potrebné dôsledne sa vysporiadať nielen z pohľadu majetkovo-právneho, ale aj z pohľadu účtovných a daňových predpisov. Manká a škody vznika...

Postúpenie pohľadávok v zákone o dani z príjmov u subjektov účtujúcich v podvojnom účtovníctve

Najčastejším dôvodom postúpenia pohľadávky je jej odplatný prevod. Ďalej môže k postúpeniu dôjsť napríklad za účelom splnenia dlhu alebo postúpenie pohľadávky za účelom splnenia úveru, či zabezpečenia záväzku. Z hľadiska daňovej uznateľnosti nákla...

Technické zhodnotenie hmotného majetku z hľadiska dane z príjmu

Na účely dane z príjmov je technické zhodnotenie v zákone o dani z príjmov definované ako výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie majetku prevyšujúce u jednotlivého majetku 1 700 € v úhrne za zdaňo...

Je divadelná činnosť občianskeho združenia podnikaním?

Je príjem z divadelných predstavení občianskeho združenia založeného s cieľom vzdelávania a výchovy v oblasti umeleckých činností podnikaním a teda zdaniteľným príjmom? Jedným z cieľov činnosti uvedeným v stanovách združenia je aj prevádzkovanie d...

Odpis pohľadávok v daňových výdavkoch u subjektov účtujúcich v podvojnom účtovníctve (1. časť)

Odpísanie pohľadávok je jedným zo spôsobov ich definitívneho vyradenia z obchodného majetku. Odpísanie pohľadávky nemožno stotožňovať s jej zánikom (aj odpísanú pohľadávku možno vymáhať). Zánik pohľadávky je len jedným z dôvodov jej odpísania z ma...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály