Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2023

Dátum: Rubrika: Daň z príjmov

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom
po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň
zaplatené na toto zdaňovacie obdobie
započítajú na úhradu dane
za toto zdaňovacie obdobie (§ 51c ods. 1 ZDP).
Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby je komplexne upravené v ustanovení § 42 ZDP.
Výška preddavkov na daň a lehoty ich platenia
Výška preddavkov na daň a lehoty ich platenia sa určujú podľa
dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa podľa § 42 ods. 6 ZDProzumie
daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu
uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití
sadzby dane podľa § 15
uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň,
znížená o úľavy
vyplývajúce z tohto zákona.
S účinnosťou od 1.1.2021 je pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) bod 1 podbod 1a. a 1b. ZDP sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu:
-
15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 49 790 €,
-
21 % pre ostatných daňovníkov, na ktorých sa nevzťahuje sadzba dane 15%.
Úhrn zdaniteľných príjmov daňovník uvádza v daňovom priznaní v riadku 560.
______________________________
Poznámka: K problematike vymedzenia zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15% sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) ZDP, bolo vypracované usmernenie č. 18/DZPaU/2021/MU publikované dňa 11.2.2021 na webovom sídle finančnej správy.
______________________________
Pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie na účely určenia výšky
preddavkov na daň platených v zdaňovacom období 2023
sa vychádza zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ktorý je uvedený v riadku 500 daňového priznania
za zdaňovacie obdobie roka 2022,
prenásobeného sadzbou dane 21%, resp. 15%. Suma vypočítanej dane zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky sa zníži o sumu uvedenú v riadku 610 (úľavu na dani), t.j.
(r. 500 x r. 550) - r. 610.
Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa uvedie v
riadku 1110
daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2022 (č. MF/016108/2022-721).
Ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
týkala len časti zdaňovacieho obdobia,
daňovník podľa § 42 ods. 5 ZDP v nasledujúcom zdaňovacom období platí preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie podľa § 42 ods. 1 a 2 ZDP, t.j. z daňovej povinnosti vykázanej v daňovom priznaní za toto kratšie zdaňovacie obdobie,
bez prepočtu daňovej povinnosti za celé zdaňovacie obdobie.
Príklad č. 1:
Spoločnosť vznikla podľa výpisu z obchodného registra 1.6.2022. Do 31.3.2023 podala daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré trvalo od 1.6.2022 do 31.12.2022.
V daňovom priznaní (riadok 1110) vykázala daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie [(r. 500 x 15%) - r. 610] vo výške 5 140,86 €. V roku 2023 spoločnosť bude platiť preddavky zo sumy dane 5 140,86 €.
* * *
Príklad č. 2:
Spoločnosť vznikla podľa výpisu z Obchodného registra dňa 16.11.2022. V podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie od 16.11.2022 do 31.12.2022 nevykázala daň (v riadku 400 uviedla daňovú stratu - 10 300 €).
Keďže spoločnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2022 vykázala daňovú stratu, v zdaňovacom období 2023 neplatí preddavky na daň.
* * *
V § 42 ods. 1 až 3 ZDP je upravené platenie preddavkov na daň a lehoty ich platenia (mesačne, štvrťročne) takto:
-
ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP
presiahla sumu 16 600 €,
daňovník je povinný
platiť mesačné preddavky
na daň, ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca;
-
ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP
presiahla sumu 5 000 € a nepresiahla sumu 16 600 €
, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.
Preddavky na daň sa podľa § 47 ZDP
zaokrúhľujú s presnosťou na dve desatinné miesta matematicky.
Príklad č. 3:
Spoločnosť má zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 1.2.2023 do 31.1.2024. Daňovníkovi v tomto zdaňovacom období vznikne povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. V akých lehotách sú splatné preddavky na daň?
Štvrťročné preddavky na daň u daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorý začne 1.2.2023 a skončí 31.1.2024, sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka, t.j. do 2.5.2023 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 30.4.2023), 31.7.2023, 31.10.2023 a 31.1.2024.
* * *
V súlade s § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok"),
ak pripadne deň splatnosti preddavku na daň na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok
, dňom jeho splatnosti je najbližší
nasledujúci pracovný deň.
______________________________
Poznámka: V roku 2023 sa posúva splatnosť preddavkov na daň za mesiac:
-
apríl 2023 na 2.5.2023 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 30.4.2023),
-
september 2023 na 2.10.2023 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 30.9.2023),
-
december 2023 na 2.1.2024 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.12.2023).
______________________________
Kedy daňovník neplatí preddavky na daň?
Ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň rozhodnutím podľa § 42 ods. 10 ZDP, preddavky na daň neplatí:
-
Daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
nepresiahla 5 000 €
[§ 42 ods. 3 písm. a) ZDP].
-
Daňovník v likvidácii alebo konkurze v
zdaňovacom období podľa § 41 ods. 4 a 6 ZDP, t.j. odo dňa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu až do dňa ukončenia týchto procesov [§ 42 ods. 3 písm. b) ZDP].
Upozornenie: Daňovník počas reštrukturalizácie platí preddavky na daň rovnako ako pred povolením reštrukturalizácie, čo súvisí so skutočnosťou, že podľa § 14 ods. 2 ZDP povolením reštrukturalizácie u daňovníka nedochádza k zmene zdaňovacieho obdobia, tzn. daňovník podáva daňové priznanie tak, ako keby k povoleniu reštrukturalizácie nedošlo (nevzniká samostatné zdaňovacie obdobie).
-
Daňovník podľa § 42 ods. 8 ZDP
, t.j. daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie.
Príklad č. 4:
Spoločnosť v roku 2023 platí mesačné preddavky.
Dňa 16.6.2023 vstúpi do likvidácie, preto preddavok splatný 30.6.2023 už nebude platiť. Takisto nebude platiť preddavky počas celého obdobia likvidácie.
* * *
Príklad č. 5:
Spoločnosť vznikla podľa výpisu z Obchodného registra 15.8.2022. To znamená, že prvýkrát podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo 15.8.2022 a skončilo 31.12.2022, a to v lehote do 31.3.2023, resp. do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania.
V súlade s § 42 ods. 3 písm. c) ZDP spoločnosť v zdaňovacom období roka 2023 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2022, t.j. do 31.3.2023, resp. do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania preddavky na daň neplatí. Preddavky za toto obdobie je však povinná vyrovnať do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty (pozri ďalej).
* * *
Platenie preddavkov na daň
ZDP v § 42 osobitne upravuje platenie preddavkov na daň:
-
do lehoty na podanie daňového priznania
, v ktorom bude uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie,
na základe poslednej známej daňovej povinnosti
a
-
po lehote na podanie daňového priznania na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
Podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDPdaňové priznanie sa podáva
do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, resp. v predĺženej lehote
na základe oznámenia podaného daňovníkom príslušnému správcovi dane najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť.
V roku 2023 má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2022,
do 31.3.2023
za predpokladu, že nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.
Platenie preddavkov do lehoty na podanie priznania
Do lehoty na podanie daňového priznania,
v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane na základe
poslednej známej daňovej povinnosti
(§ 42 ods. 7 ZDP). Ide o daň uvedenú v daňovom priznaní podanom
za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.
Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vrátane použitia sadzby dane podľa § 15 ZDP uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2022 musí byť podané najneskôr
31.3.2023
(za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). Do tejto lehoty (t.j. od 1.1.2023 do 31.3.2023) sa platia preddavky z
daňovej povinnosti vypočítanej z daňového priznania podaného za zdaňovacieho obdobie roka 2021
, pričom pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa základ dane znížený o daňovú stratu (riadok 500 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2021) prepočíta sadzbou dane uvedenou v tomto daňovom priznaní vo výške, ktorá závisí od dosiahnutých zdaniteľných príjmov uvedených v riadku 560 daňového priznania, a odpočítajú sa úľavy vyplývajúce zo ZDP, tzn.
daň na účely určenia výšky platenia preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2022 sa vypočíta:
-
ak daňovník v zdaňovacom období 2021 dosiahol zdaniteľné príjmy do 49 790 € vrátane (riadok 560 daňového priznania),
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály