Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Pohľadávky veriteľov voči dlžníkom v reštrukturalizačnom konaní

Dátum: Autor/i: Ing. Anton Kolembus Rubrika: Problémy z praxe

V obchodných vzťahoch nastávajú situácie, keď príde k poklesu schopnosti podnikateľov plniť si svoje záväzky, dostávajú do situácie, že faktúry sú uhrádzané oneskorene, čo vyvoláva potrebu dodávateľov sledovať lehotu splatnosti faktúr.

Osobitnú pozornosť musia dodávatelia venovať pohľadávkam po lehote splatnosti. Je potrebné si uvedomiť, že po splatnosti pohľadávky začína plynúť premlčacia lehota, ktorá je vo všeobecnosti v obchodno-právnych vzťahoch stanovená na 4 roky a v občiansko-právnych vzťahoch na 3 roky. Po uplynutí tejto lehoty sa môže stať, že dlžník v súdnom konaní vznesie námietku premlčania a v tomto prípade už ani súd nemôže pohľadávku priznať. Preto je potrebné svoje pohľadávky riešiť včas. Starostlivosť o pohľadávky a ich úhradu je pre podnikateľa nemenej dôležitý proces ako získavanie zákaziek, pretože až po úhrade pohľadávky je možné považovať obchod za úspešne zavŕšený.
Základom úspešného obchodu je prevencia pred uzavretím obchodu so zlým partnerom, prípadne so zlým obsahom. Ak podnikateľ vstupuje do obchodného vzťahu s novým obchodným partnerom, mal by dôsledne overiť jeho údaje z obchodného, prípadne živnostenského registra - pre úplné označenie na daňových dokladoch, prípadne neskôr na žalobnom návrhu. V prípade pochybnosti o solventnosti obchodného partnera je vhodné nahliadnuť do zbierky listín vedenej príslušným obchodným registrom, a tiež registra účtovných závierok, keďže každá spoločnosť je povinná ukladať v ňom ročnú účtovnú závierku. Na stránkach obchodného registra sa nachádza aj evidenciu úpadcov.
Po neuhradení pohľadávky v lehote splatnosti by mal dodávateľ upozorniť svojho obchodného partnera na uplynutie lehoty splatnosti faktúry. Ak dlžník ani po upomienke faktúru nezaplatí, je potrebné tento problém riešiť. Vhodným riešením je obrátiť sa včas s riešením záležitosti na právnika, ktorý zašle dlžníkovi kvalifikovanú výzvu, aby v lehote stanovenej vo výzve dlžník dobrovoľne splnil svoj záväzok. Ak je dlžník ochotný svoj záväzok reálne riešiť, avšak z jeho pohľadu nie je možné, aby svoj záväzok uhradil okamžite, je vhodné požadovať od dlžníka písomné uznanie jeho záväzku, najlepšie formou notárskej zápisnice, ktorá slúži ako exekučný titul na priame vymáhanie pohľadávky prostredníctvom súdneho exekútora, bez nutnosti súdneho konania. Ak dlžník odmieta uznanie záväzku vo forme notárskej zápisnice, čiastočným riešením je aj písomné uznanie záväzku dlžníka, ktoré je vhodné spojiť so splátkovým kalendárom, na ktorom sa veriteľ a dlžník dohodnú.
Ak medzi obchodnými partnermi nedôjde k dohode, veriteľ zvyčajne pristúpi k súdnemu riešeniu pohľadávky. V prípade, že je odberateľ v dlhodobo zlej finančnej situácii alebo úpadku a nie je schopný splácať svoje záväzky, jednou z možností riešenia jeho nepriaznivej situácie je riešiť ju formou reštrukturalizačného konania.
Reštrukturalizácia prebieha na základe reštrukturalizačného plánu (ďalej len "RP"), čo podľa § 132 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o konkurze a reštrukturalizácii") je listina upravujúca vznik, zmenu alebo zánik práv a záväzkov osôb v nej uvedených, ako aj rozsah a spôsob uspokojenia tých účastníkov RP, ktorí sú veriteľmi prihlásených pohľadávok, prípadne akcionármi dlžníka. Po potvrdení RP súdom je tento záväzný pre všetkých účastníkov RP.
Prihláška do reštrukturalizačného konania sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Správca vyhotoví zoznam pohľadávok, vyzve dlžníka, aby sa v ním určenej lehote nie kratšej ako päť pracovných dní a nie dlhšej ako desať pracovných dní vyjadril k zapísaným pohľadávkam. V prípade spornej pohľadávky môže prihlásenú pohľadávku poprieť len správca do 30 dní od uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Ak správca poprie pohľadávku čo do výšky, v zozname pohľadávok uvedie aj zistenú sumu prihlásenej pohľadávky. Uplynutím lehoty na popieranie pohľadávok sa prihlásená pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú. Na účely výkonu práv spojených s prihlásenou pohľadávkou sa prihlásená pohľadávka považuje za zistenú aj vtedy, ak je popretá len čo do jej výšky.
Veriteľ popretej pohľadávky sa môže do 30 dní od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok žalobou podanou voči dlžníkovi domáhať, aby súd určil právny dôvod, vymáhateľnosť, výšku, zabezpečenie zabezpečovacím právom alebo poradie zabezpečovacieho práva popretej pohľadávky. V žalobe sa veriteľ môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Ak veriteľ popretej pohľadávky v zákonnej lehote žalobu na určenie popretej pohľadávky nepodá alebo návrh na určenie popretej pohľadávky vezme späť, na prihlásenú pohľadávku veriteľa sa v reštrukturalizácii v popretom rozsahu už neprihliada a v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom nemožno pohľadávku v popretom rozsahu voči dlžníkovi vymáhať.
Rozhodnutie súdu o určení popretej pohľadávky je účinné voči každému. Právoplatnosťou rozhodnutia súdu o určení pohľadávky sa popretá pohľadávka v rozsahu určenom súdom považuje za zistenú, vo zvyšnom rozsahu nemožno pohľadávku voči dlžníkovi vymáhať. Kým neuplynula lehota na podanie žaloby na určenie pohľadávky alebo kým súd právoplatne nerozhodne o určení pohľadávky, dlžník môže popretú pohľadávku dodatočne voči jej veriteľovi písomne uznať. Týmto uznaním sa popretá pohľadávka v uznanom rozsahu považuje za zistenú. Ak správca poprel pohľadávku z podnetu veriteľa, môže dlžník uznať popretú pohľadávku len so súhlasom tohto veriteľa.
Výsledkom reštrukturalizačného konania je súdom potvrdený RP. V reštrukturalizačnom pláne je uvedené, akým podielom sa dlžník bude podieľať na vyrovnaní pohľadávky. Po zverejnení uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku sa ustanovenia reštrukturalizačného plánu stávajú účinnými a reštrukturalizácia dlžníka končí.
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii upravuje aj zákaz dlžníka profitovať z krátenia pohľadávok svojich veriteľov a jeho povinnosť podieľať sa zo svojho budúceho zisku na ich minimálnom zákonnom uspokojení. Ustanovenie § 155a zákona o konkurze a reštrukturalizácii upravuje, že dlžník alebo preberajúca osoba, nemôže po skončení reštrukturalizácie medzi svojich členov rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje skôr ako dôjde k uspokojeniu pohľadávok veriteľov skupiny pre nezabezpečené pohľadávky do výšky ich zistených pohľadávok.
Porušenie povinnosti podľa u
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály