Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Nevyfakturované dodávky ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Dátum: Autor/i: Ing. Ľudmila Novotná Rubrika: Problémy z praxe

Blíži sa záver kalendárneho roka a pre účtovné jednotky, ktoré majú účtovné obdobie kalendárny rok, aj termín zostavovania účtovnej závierky za rok 2021. Aj keď na zostavenie samotnej účtovnej závierky je ešte dostatok času, cieľom nášho príspevku je v predstihu upozorniť na niektoré chyby, ktorých sa účtovné jednotky pri zostavovaní účtovnej závierky dopúšťajú, alebo na niektoré účtovné prípady, ktoré sa účtujú najmä v závere účtovného obdobia, zabúdajú.

Povinnosť uvádzať informácie v účtovnej závierke ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Podľa ustanovenia § 17 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve"), účtovná jednotka je
povinná uvádzať v účtovnej závierke informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje;
to platí obdobne aj pre
všetky účtovné zápisy, ktoré sa uskutočňujú iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
ak tento zákon ďalej neustanovuje inak. Účtovná jednotka pritom
zohľadňuje aj informácie týkajúce sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka získala do dňa zostavenia účtovnej závierky,
pričom deň zostavenia účtovnej závierky si určí účtovná jednotka sama (deň fyzického zostavenia účtovnej závierky).
Ak účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku k 31.12.2021 (účtovné obdobie kalendárny rok) a v internej smernici si stanoví, že účtovnú závierku zostaví v termíne do 28.3.2022 (tento deň bude aj dňom fyzického zostavenia účtovnej závierky), potom obdobie od 1.1.2022 do 28.3.2022 je obdobie zostavovania účtovnej závierky, počas ktorého môže získať informácie alebo účtovné doklady na zaúčtovanie účtovných prípadov, ktoré sa uskutočnili do 31.12.2021.
Teda dôležité je, aby všetky účtovné prípady, ktoré sa uskutočnili ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, boli zaúčtované do tohto účtovného obdobia
(ak sa zostavuje účtovná závierka k 31.12.2021, potom do tohto obdobia musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady, ktoré sa uskutočnili v tomto účtovnom období, a to aj v prípade, ak nebol vystavený účtovný doklad, resp. nebol doručený účtovnej jednotke do 31.12.2021).
Nezaúčtovanie účtovných prípadov do účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia
V nadväznosti na uvedené častou chybou, ktorej sa účtovné jednotky dopúšťajú, je nezaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia (§ 3 ods. 1 zákona o účtovníctve), čím sú potom neuvedené všetky informácie v účtovnej závierke, ktoré súvisia s daným účtovným obdobím. Ide najmä o nevyfakturované dodávky ako také, najmä však o nevyfakturované dodávky elektrickej energie, plynu, nevyfakturované dobropisy, nevyfakturované zľavy z ceny dodaného tovaru a pod.
Účtovná jednotka, podnikateľská právnická osoba, napr. s. r. o., a.s., je povinná pri vedení účtovníctva aplikovať ustanovenia zákona o účtovníctve a účtovné prípady - skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, účtovať podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len "Postupy účtovania v PÚ").
Povinnosť účtovať účtovné prípady v účtovných knihách ku dňu ich uskutočnenia
Účtovné prípady v účtovných knihách sa účtujú ku dňu ich uskutočnenia. Deň uskutočnenia účtovného prípadu je ustanovený v § 2 Postupov účtovania v PÚ:
"Dňom uskutočnenia účtovného prípadu
je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jedno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály