Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Obsah platobného výmeru

Dátum: Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD. Rubrika: Správa daní

Platobný výmer predstavuje podstatné rozhodnutie správcu dane vydané v daňovom konaní, nakoľko sa ním vyrubuje daňová alebo poplatková povinnosť u daňového subjektu / poplatníka. Pre svoju právnu relevanciu musí platobný výmer správcu dane obsahovať jednotlivé súčasti, a to obligatórne. Preto budú predmetom tohto článku aj jednotlivé obsahové náležitosti platobného výmeru. Predmetom tohto príspevku bude taktiež problematika jednotlivých podkladov pre vydanie platobného výmeru, nakoľko tieto ovplyvňujú aj jeho obsah. Platobný výmer musí byť daňovému subjektu aj riadne doručený, a preto bude venovaná pozornosť aj doručovaniu platobného výmeru. Splnenie predpokladov obsahu a doručovania platobného výmeru je nevyhnutným predpokladom pre jeho právoplatnosť a vykonateľnosť.

Obsahové náležitosti vydaného platobného výmeru
Príklad č. 1:
Správca dane z nehnuteľností vydal platobný výmer, v ktorom však neuviedol odôvodnenie, nakoľko podľa neho právna úprava neustanovuje obsahové náležitosti platobného výmeru. S uvedeným daňový subjekt nesúhlasil. Je uvedený názor daňového subjektu správny?
Platobný výmer, ktorým určuje správca dane výšku daňovej platby v daňovom konaní nemá špecifické obsahové náležitosti, a preto je potrebné použiť všeobecné obsahové náležitosti rozhodnutia správcu dane v daňovom konaní ustanovené v § 63 ods. 3 a 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok"), nakoľko platobný výmer je rozhodnutím vydaným v daňovom konaní. Obsahovou súčasťou rozhodnutia v daňovom konaní, teda aj platobného výmeru je podľa § 63 ods. 5 daňového poriadku aj odôvodnenie. Uvedené obsahové náležitosti platobného výmeru sú určené kogentnou právnou úpravou, čo znamená, že ich nemožno meniť ani upravovať autoritatívnym rozhodnutím správcu dane a taktiež konsenzom správcu dane a daňového subjektu.
Preto možno uviesť, že názor daňového subjektu je správny a správca dane nekonal v súlade s platným právom.
* * *
______________________________
Upozornenie:
Platobný výmer vydaný správcom dane v daňovom konaní musí obsahovať tieto náležitosti:
-
Označenie orgánu/správcu dane, ktorý platobný výmer vydal, pričom musí ísť o presné označenie správcu dane, ktorý má právnu subjektivitu. Podľa § 4 ods. 1 daňového poriadku správcom dane môže byť daňový úrad, colný úrad a obec, pričom ide o taxatívny právny výpočet. Pokiaľ uvedené nebude rešpektované, tak môže dôjsť k napadnutiu daného platobného výmeru daňovým subjektom odvolaním pre vecnú nesprávnosť, prípadné odvolanie v predmetnej procesnej záležitosti teda môže byť úspešné.
-
Označenie daňového subjektu. V tomto ohľade je veľmi podstatné, aby sa označenie daňového subjektu v plnom rozsahu zhodovalo s oficiálnou databázou, napríklad pokiaľ ide o fyzickú osobu - podnikateľa, tak aby bolo jeho obchodné meno presne odpísané zo živnostenského registra alebo pokiaľ ide o právnickú osobu tak z obchodného registra. Pokiaľ toto nebude rešpektované, tak môže byť dotknutý daňový subjekt úspešný v rámci odvolacieho konania.
-
Číslo a dátum rozhodnutia.
-
Výroková časť, ktorá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály