Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Rozhodovanie odvolacieho orgánu o podanom odvolaní

Dátum: Rubrika: Správa daní

Pokiaľ prvostupňový správca dane, ktorého rozhodnutie bolo napadnuté odvolaním, nerozhodne o podanom odvolaní v rámci autoremedúry, tak postúpi odvolanie odvolaciemu orgánu.

Odvolací orgán, ktorým je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, dostane postúpené odvolanie, následne musí preskúmať opodstatnenosť a skutočnosti, ktoré sú tvrdené daňovým subjektom v odvolaní. Podľa § 74 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok") odvolací orgán je oprávnený vykonávať v rámci odvolacieho konania dokazovanie, ktorým preverí skutočnosti uvedené v odvolaní, ak to považuje za potrebné. Preto je dôkazné konanie podstatnou súčasťou odvolacieho konania odvolacieho orgánu. Pokiaľ dokazovanie prebehlo, odvolací orgán vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia, ktoré musí spĺňať formálne, a aj obsahové náležitosti, a to obligatórne. Preto bude obsah takéhoto rozhodnutia odvolacieho orgánu predmetom tohto článku.
Priebeh dôkazného konania pred odvolacím orgánom
V súvislosti s podaným odvolaním daňového subjektu prevezme odvolací orgán od príslušného správcu dane, ktorého rozhodnutie bolo odvolaním napadnuté, v súlade s § 73 ods. 2 daňového poriadku tieto podklady:
-
výsledky doplneného daňového konania,
-
úplný spisový materiál daňového subjektu,
-
predkladaciu správu.
Prvostupňový správca dane, ktorého rozhodnutie bolo daňovým subjektom napadnuté, pokiaľ o odvolaní nerozhodne v rámci autoremedúry, musí postúpiť odvolanie spolu s hore uvedenými podkladmi do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie odvolania alebo odo dňa doručenia doplneného odvolania na výzvu prvostupňového orgánu odvolaciemu orgánu.
Príklad č. 1:
Prvostupňový správca dane predložil odvolaciemu orgánu predkladaciu správu v súvislosti s postúpeným odvolaním. Odvolací orgán si vyžiadal od správcu dane priložiť ku predkladacej správe aj správu správcu dane o plnení si právnych povinností daňového subjektu v prvostupňovom konaní, ktoré prebehlo. S uvedeným dožiadaním správca dane nesúhlasil s odôvodnením, že v § 73 ods. 3 daňového poriadku sú ustanovené obsahové náležitosti predkladacej správy a neustanovuje sa tam uvedená správa. Konal v tomto prípade odvolací orgán v súlade s platným právom?
Podľa § 73 ods. 3 daňového poriadku predkladacia správa obsahuje najmä:
-
zhrnutie výsledkov doplneného daňového konania,
-
stanovisko ku všetkým dôvodom odvolania,
-
návrh na výrok rozhodnutia o odvolaní.
Preto prvotnou úlohou odvolacieho orgánu je detailne sa oboznámiť s uvedenými zákonnými podkladmi, ktoré mu boli doručené prvostupňovým správcom dane, ktorého rozhodnutie bolo odvolaním daňového subjektu napadnuté v danom prípade. Potom po preštudovaní uvedených podkladov môže odvolací orgán začať dôkazné konanie, ktoré je súčasťou odvolacieho konania pred odvolacím orgánom.
Pretože výpočet obsahových súčastí predkladacej správy je len demonštratívny, odvolací orgán si môže od prvostupňového správcu dane, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, vyžiadať aj ďalšie podklady, a preto odvolací orgán konal v súlade s platným právom.
Príklad č. 2:
Daňový subjekt podal odvolanie proti rozhodnutiu správcu dane, ktorým mu nepovolil úhradu dane v splátkach v danom prípade. Pretože o podanom odvolaní nerozhodol prvostupňový správca dane v rámci autoremedúry, tak postúpil podané odvolanie finančnému riaditeľstvu. Finančné riaditeľstvo odvolanie zamietlo z dôvodu, že proti rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. S uvedeným postupom finančného riaditeľstva nesúhlasil daňový subjekt s tým, že je jeho základné právo podať odvolanie a žiadať preskúmanie rozhodnutia. Uvedený názor daňového subjektu je správny?
______________________________
Upozornenie: Podľa § 74 ods. 8 daňového poriadku odvolací orgán odvolanie zamietne, ak:
-
je neprípustné,
-
smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nemožno podať odvolanie.
______________________________
Podľa § 72 ods. 8 daňového poriadku je odvolanie neprípustné, ak:
-
je podané po určenej lehote,
-
nie je podané oprávnenou osobou,
-
smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia.
Podľa § 74 ods. 9 daňového poriadku odvolací orgán bez zbytočného odkladu písomne oznámi účastníkovi konania zamietnutie odvolania. Pritom daňový poriadok výslovne neustanovuje, že odvolací orgán o zamietnutí odvolania daňového subjektu vydá rozhodnutie. Ustanovuje len obligatórnu písomnú formu upozornenia odvolacieho orgánu.
Preto možno uviesť, že názor daňového subjektu nebol správny.
Príklad č. 3:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály