Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Novela Zákonníka práce účinná od 1. novembra 2022

Dátum: Rubrika: Právo pre ekonómov

Dňa 4. októbra 2022 Národná rada SR schválila zákon č. 350/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 350/2022 Z. z.“). Zákon nadobudol účinnosť 1. 11. 2022.

Zmeny, ktoré zákon č. 350/2022 Z. z. zaviedol, sú reakciou na transpozíciu dvoch smerníc Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), a to:

  • smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. 6. 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii,
  • smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. 6. 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ.

Ide o rozsiahlejšiu novelu týkajúcu sa napr. otcovskej dovolenky, výkonu inej zárobkovej činnosti, obsahu pracovnej zmluvy, doručovania v pracovnoprávnych vzťahoch a podobne.

Účelom zákona č. 350/2022 Z. z. je transparentnosť a predvídateľnosť pracovných podmienok pre zamestnancov, ale aj doplnenie a upresnenie ustanovení existujúceho obsahu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), ktoré sa týka rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov.

Príspevok obsahuje prehľad a výklad najdôležitejších zmien, ktoré zákon č. 350/2022 Z. z. zaviedol a ktoré sa v praxi aplikujú od 1. 11. 2022.

Jednotlivé zmeny podľa zákona č. 350/2022 Z. z.

Doručovanie písomností podľa Zákonníka práce

Prostredníctvom zákona č. 350/2022 Z. z. bola do ust. § 38 ods. 2 Zákonníka práce vložená táto veta: „Zamestnávateľ nesmie určiť pre zásielku odbernú lehotu kratšiu ako desať dní.

Zákonom č. 350/2022 Z. z. bola upravená minimálna dĺžka úložnej lehoty doručovanej zásielky prostredníctvom poštového úradu. Do prijatia zákona č. 350/2022 Z. z. nebola dĺžka úložnej lehoty ustanovená, čo viedlo v praxi k uplatňovaniu rozdielnej dĺžky. Niektorí zamestnávatelia vychádzali z podmienok upravených poštovým úradom, teda z lehoty 18 dní.

No iní zamestnávatelia si túto dĺžku lehoty doručovania skracovali, niekedy až neprimerane, na čo reagovala súdna prax vo viacerých rozhodnutiach súdov. Vzhľadom na právnu istotu zamestnancov aj zamestnávateľov bolo potrebné túto lehotu zjednotiť, a tak došlo k určeniu dĺžky odbernej lehoty doplnením druhej vety v ust. § 38 ods. 2 Zákonníka práce.

Predmetná zmena má za cieľ priniesť vhodnú rovnováhu medzi záujmami oboch strán.

Zákon č. 350/2022 Z. z. zaviedol možnosť skrátenia odbernej lehoty, avšak skrátená lehota nesmie byť kratšia ako 10 dní.

Vzhľadom na to, že zamestnávateľ môže chcieť uplatniť dlhšiu odbernú lehotu, resp. prípadne neurčí skrátenie odbernej lehoty, či už úmyselne alebo omylom (a tá bude 18 dní podľa poštových podmienok), s cieľom predísť uplatňovaniu gramatického znenia Zákonníka práce zákona č. 350/2022 Z. z. ustanovil pravidlo spôsobom, že zamestnávateľ nesmie skrátiť odbernú lehotu pod určitý počet dní (10 dní).

Zákonník práce ustanovuje povinnosť osobného doručovania písomností. Táto forma doručovanie je prioritná. Len ak to nie je možné, je možné použiť spôsob doručovania poštovým podnikom, a teda použitie tohto spôsobu sa aplikuje v praxi, ak zamestnávateľ zamestnanca nevie zastihnúť na pracovisku a ani na inom mieste. Zo súdnej praxe možno identifikovať celý rad prípadov, keď samotný obsah výpovede nebol sporný, ale sporný bol len spôsob doručovania písomností, resp. došlo k neprimeranému naťahovaniu lehoty, a pod.

Poskytovanie informácií

Zákon č. 350/2022 Z. z. do znenia Zákonníka práce doplnil úplne nové ust. § 38a, ktoré upravuje poskytovanie informácií zamestnávateľom voči zamestnancovi.

Podľa nového ust. § 38a platí „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona alebo iného pracovnoprávneho predpisu poskytuje v písomnej forme, v listinnej podobe; zamestnávateľ môže túto informáciu poskytnúť v elektronickej podobe, ak zamestnanec má k elektronickej podobe informá

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály