Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Daň z pridanej hodnoty pri službách autoservisu

Dátum: Autor/i: Ing. Ján Mintál Rubrika: Z praxe

V súčasnej dobe je možné automobil opodstatnene považovať za neodmysliteľný článok podnikateľskej činnosti. Predstavuje totiž činiteľ, ktorý podnikateľom umožňuje efektívnejšie využívať čas, sprostredkovane môže predstavovať jeden z faktorov vyššej konkurencieschopnosti, čím logicky zvyšuje účinnosť podnikania. V súvislosti s používaním automobilu v podnikateľskej praxi neodlúčiteľne patrí aj návšteva autoservisu, či už vynútená (v dôsledku poruchy, nehody a pod.) alebo plánovaná (servisné prehliadky).

Aspekt dane z pridanej hodnoty
V súvislosti s predmetnou problematikou je namieste pripomenúť dopad režimu DPH tak na odstrániteľné poškodenie ako aj na neodstrániteľné poškodenie automobilu. Vo všeobecnosti platí, že pri neodstrániteľnej škode vzniknutej poškodením, resp. zničením automobilu platiteľ DPH nemá daňovú povinnosť ani povinnosť vrátiť v minulosti uplatnený odpočet dane. Výnimkou je však na účely DPH prípad odcudzenia automobilu. V prípade krádeže automobilu, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je totiž podľa ustanovenia § 53 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba "zákon o DPH") povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane, pričom, ak ide o odcudzenie automobilu, ktorý je predmetom odpisovania podľa § 22 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba "ZDP"), zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom.
Pri odstrániteľnom poškodení automobilu sa logicky nevyhnutne stretávame s pojmom "oprava". Keďže zákon o DPH tento pojem nedefinuje, vychádzajúc z účtovných predpisov možno konštatovať, že opravou sa rozumie súbor takých činností, ktorými sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Uvedením do prevádzkyschopného stavu sa pritom rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológii, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia.
Príklad č. 1:
Podnikateľ havaroval na osobnom automobile, ktorý mal zahrnutý v obchodnom majetku podnikateľa - platiteľa DPH. Aký režim DPH je správny pri následnej oprave automobilu?
Ak po havárii automobilu dôjde k jeho oprave, ide teda o odstrániteľné poškodenie hmotného majetku, ktoré sa nepovažuje za škodu, náklady na odstránenie poškodenia sa účtujú na ťarchu účtu
511 - Opravy a udržiavanie
. Pretože ide o prevádzkový náklad, z dôvodu dodržania správneho vykázania prevádzkového hospodárskeho výsledku sa potom i predpis náhrady od poisťovne bude účtovať do prevádzkových výnosov v prospech účtu
648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.
Na základe faktúry za opravu automobilu vznikne platiteľovi za predpokladu splnenia všetkých podmienok pre uplatnenie odpočítania dane uvedených v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály