Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Na podanie daňového priznania máte čas už len do 2. apríla

Kategória: Spravodajstvo

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je potrebné podať do 2. apríla tohto roka a do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb je povinný podať každý daňovník, ak jeho zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli sumu 2 461,41 €, alebo ak vykazuje daňovú stratu. Do týchto príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (tzn. rezidenta SR).

Daňovník nemá povinnosť podať daňové priznanie:

  • ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 nepresiahli sumu 2 461,41 € s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu, alebo
  • dosiahol príjmy oslobodené od dane (napr. poberal materský a rodičovský príspevok),
  • dosiahol príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napr. úver, pôžička, dar – s výnimkou darov, ktoré súvisia s podnikaním),
  • dosiahol príjmy, u ktorých bola daň vyberaná zrážkou (napr. podiely na zisku, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z poistenia).

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb je povinná podať každá právnická osoba, okrem:

  • daňovníka, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmu, z ktorých sa daň vyberá zrážkou;
  • Národnej banky SR, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmu, z ktorých sa daň vyberá zrážkou;
  • občianskeho združenia, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmu, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy z členských príspevkov podľa stanov, štatútu, zriaďovacích alebo zakladateľských listín, ktoré sú oslobodené od dane;
  • rozpočtovej a príspevkovej organizácie, ak má okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou len príjmy oslobodené od dane;
  • registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti, ak má iba príjmy, ktorými sú výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov, príspevky im plynúce a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Ak daňovníci zákonom stanovený termín nestíhajú, môžu finančnej správe (FS) oznámiť predĺženie lehoty na splnenie si tejto povinnosti o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia. Oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané najneskôr do 2. apríla 2024 na miestne príslušný daňový úrad (ak ho daňovník podáva v papierovej forme). Povinne elektronicky komunikujúce osoby oznámenie  podávajú FS elektronicky prostredníctvom portálu FS. Týka sa to FO, ktorá je podnikateľom podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. a je registrovaná pre daň z príjmov a rovnako aj PO zapísaná v obchodnom registri. Oznámenie o predĺžení lehoty je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a je zverejnené na portáli finančnej správy.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.