Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Úrad vlády zistil pri kontrole daniarov porušenia zákonov

Kategória: Spravodajstvo

Na základe výsledkov kontroly, ktorá bola zameraná na problémy pri prechode na nový informačný systém daniarov, úrad vlády postúpil protokol o výsledku kontroly Úradu boja proti korupcii a zároveň zaslal ministerstvu financií podnet na vykonanie následnej finančnej kontroly.

 

 

 

 

BRATISLAVA 1. augusta (SITA) - Kontrola Úradu vlády SR vo finančnej správe, o ktorú požiadali poslanci parlamentného finančného výboru ešte vo februári tohto roka, zistila viacero porušení zákonov či interných predpisov. Na základe výsledkov kontroly, ktorá bola zameraná na problémy pri prechode na nový informačný systém daniarov, úrad vlády postúpil protokol o výsledku kontroly Úradu boja proti korupcii a zároveň zaslal ministerstvu financií podnet na vykonanie následnej finančnej kontroly. Vyplýva to zo správy o kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v prvom tohtoročnom polroku.

Finančné riaditeľstvo SR by tak malo na základe výsledkov kontroly do konca augusta tohto roka prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a písomne ich predložiť sekcii kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR. Rovnako by mali daniari do konca tohto mesiaca určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky a do 28. septembra predložiť sekcii kontroly a boja proti korupcii úradu vlády správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin a uplatnení právnej zodpovednosti. Rovnako do 28. septembra by mal šéf finančnej správy uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zodpovedným zamestnancom.

Úrad vlády vo zverejnenej správe konštatuje na základe výsledkov kontroly porušenie napríklad Občianskeho zákonníka, a to v tom, že pri úprave zmluvných vzťahov uzatvorenými dodatkami k zmluve so spoločnosťou Novitech Tax, s. r. o. "nebolo odstránené všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov". Podobne úrad vlády konštatuje aj porušenie zákona o informačných systémoch verejnej správy. Dôvodom tohto záveru je to, že od 1. januára 2012 nebola zabezpečená plynulá, bezpečná a spoľahlivá prevádzka informačných systémov Finančného riaditeľstva SR.

Ďalším zo záverov kontroly je aj konštatovanie, že bol porušený zákon o kontrole v štátnej správe. Podľa úradu vlády totiž "nebola zabezpečená efektívnosť štátnej správy v oblasti vytvárania, prevádzkovania, využívania a rozvoja informačných systémov verejnej správy, nakoľko plnenie úloh štátnej správy súvisiacich so zavedením a prevádzkou nového informačného systému finančnej správy nebolo zabezpečené na požadovanej úrovni, rozsahu a kvalite". Úrad vlády konštatuje aj nedodržanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, keďže kontrolovaný subjekt v 15 prípadoch nezabezpečil zverejnenie príloh k dodatkom zmlúv uzatvoreným so spoločnosťou Novitech Tax v Centrálnom registri zmlúv.

Úrad vlády zároveň konštatuje, že informácia o splnení úlohy týkajúcej sa uzatvorenia vecnej dohody o súčinnosti nového a súčasného dodávateľa daňových informačných systémov pri migráciách uvedená v "Situačnej správe o stave programu UNITAS k 31. augusta 2011", ktorá bola predložená vtedajším ministrom financií SR Ivanom Miklošom na rokovanie vlády 2. novembra 2011, "nebola v súlade so skutočným stavom, nakoľko takáto dohoda nebola uzatvorená".

Časť záverov kontroly sa venuje aj uzatvorenej zmluve so spoločnosťou IBM Slovensko, spol. s r. o. "Poskytovateľ zodpovedá výlučne za odbornú starostlivosť pri výbere alokovaných špecialistov; alokovaní špecialisti nebudú zodpovední za prevádzku produkčných systémov objednávateľa, ani nebudú mať prístup k produkčným systémom alebo produkčným údajom objednávateľa; v dôsledku takto upravenej zodpovednosti za plnenia poskytované alokovanými špecialistami v oblasti konsolidácie IS došlo k výraznej zmene ekonomickej rovnováhy zmluvy v neprospech objednávateľa, t. j. Slovenskej republiky," konštatuje úrad vlády.

O vykonanie kontroly vo finančnej správe pre problémy s informačným systémom požiadali poslanci parlamentného výboru pre financie a rozpočet v polovici februára, a to Úrad vlády SR a aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Ten už 12. marca zverejnil výsledky kontroly, v ktorých konštatoval viaceré porušenia zákonov. NKÚ napríklad potvrdil obmedzenú funkčnosť informačných systémov daňovej správy a nedodržanie zásady správy daní podľa ustanovenia zákona o správe daní. Na základe výsledkov kontroly odporučil NKÚ štatutárnemu zástupcovi Finančného riaditeľstva SR okamžite prijať účinné opatrenia pre "zabezpečenie riadneho výkonu správy daní".

Situáciu vo finančnej správe preveroval aj tím audítorov z akademického prostredia. Cieľom auditu bolo overiť, či pôvodný a nový informačný systém spĺňajú požiadavky platnej legislatívy a či sú integrovateľné so štandardným daňovým systémom podľa požiadaviek programu UNITAS. Odborníci napokon riadiacemu výboru projektu UNITAS odporučil nasadiť informačný systém od spoločnosti Novitech a zároveň pokračovať aj vo vývoji nového systému KONS. Daniari v druhej polovici apríla informačný systém od pôvodného dodávateľa, spoločnosti Novitech, uviedli do prevádzky.

 

 

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

 

 

 

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.