Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Praktické informácie pre podnikateľov

Kategória: Z praxe

Za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2022 podávajú daňovníci dane z príjmov právnických aj fyzických osôb daňové priznanie na novom tlačive, ktoré je aktualizované v nadväznosti na zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“).

Právnické osoby

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je podľa § 41 ods. 1 ZDP povinný podať každý daňovník tejto dane s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 3 ZDP), ktorý nemusí podať daňové priznanie, ak má iba príjmy uvedené v tomto ustanovení.

Formulár daňového priznania daňovník môže:

 • vyplniť priamo v počítači, kde si ho po vyplnení vytlačí, alebo
 • vytlačiť a ručne vyplniť, alebo
 • vyplniť priamo v počítači, podpísať/autorizovať pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu alebo ho podať na základe dohody o elektronickom doručovaní. Prílohy môže podať elektronicky, avšak aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky (okrem prílohy k VI. časti, prílohy k § 13a a § 13b, prílohy k § 30c ZDP a prílohy k § 30e ZDP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania).

Daňovníkom dane z príjmov je právnická osoba, ktorá má na území SR svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia (Poznámka: Miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa vytvárajú alebo prijímajú zásadné riadiace rozhodnutia a obchodné rozhodnutia pre právnickú osobu ako celok, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri) podľa § 2 písm. d) bod 2 ZDP.

Povinnosť podať daňové priznanie sa vzťahuje aj na zahraničné právnické osoby [§ 2 písm. e) bod 3 ZDP], ak majú príjmy zo zdrojov na území SR (§ 16 ZDP), z ktorých sa daň nevyberá zrážkou (§ 43 ZDP). [Poznámka: Daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane. Daň vyberanú zrážkou je možné považovať za preddavok na daň, ak bola vybraná z príjmov podľa § 43 ods. 6 písm. a) až d) ZDP].

Súvisiace informácie k daným témam môžete nájsť aj v týchto aktuálnych príspevkoch:

 


Zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Základný princíp tlačiva daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2022 zostáva nezmenený. V novom tlačive sú nasledujúce úpravy:

I. časť – Údaje o daňovníkovi

Z dôvodu uplynutia lehoty, počas ktorej daňovníci mali nárok na uplatnenie zápočtu daňovej licencie (Poznámka: Daňová licencia je minimálna daň, ktorú musel podnikateľ – právnická osoba zaplatiť, a to bez ohľadu na to, či prevádzkoval činnosť, či bol v strate alebo vytváral zisk.) aj po 31. 12. 2017, sa v tlačive daňového priznania vypustili súvisiace zaškrtávacie polia, a to:

II. časť – Výpočet základu dane a dane

V časti zníženie základu dane sa dopĺňa nový riadok 502, v ktorom sa uvedie suma odpočtu výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e ZDP, prenesená z riadku 11 Prílohy k § 30e ZDP.

Z dôvodu uplynutia lehoty, počas ktorej daňovníci mali nárok na uplatnenie zápočtu daňovej licencie aj po 31. 12. 2017, sa z tlačiva daňového priznania vypustila časť Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa § 46b a § 52zk ZDP, ktorý sa uvádzal v riadkoch 900 až 1000.

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

Z dôvodu skončenia možnosti zápočtu daňovej licencie sa z tlačiva daňového priznania vypustila tabuľka K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b a § 52zk ZDP, ktorá slúžila na výpočet sumy zápočtu v príslušnom zdaňovacom období.

Prílohy daňového priznania

Na účely výpočtu nového odpočtu výdavkov (nákladov) na investície od základu dane sa do tlačiva priznania doplnila Príloha k § 30e ZDP – Evidencia a odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e ZDP.

Lehota na podanie daňového priznania

V súlade s § 49 ods. 2 ZDP sa priznanie podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

Podľa § 49 ods. 3 ZDP si daňovník môže predĺžiť lehotu na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane najviac o tri celé kalendárne mesiace a ak súčasťou príjmov daňovníka sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov.

Daňovník likvidácii alebo v konkurze musí podľa § 49 ods. 3 písm. c) ZDP o predĺženie lehoty správcu dane požiadať, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže predĺžiť lehotu najviac o tri kalendárne mesiace.

Daňové subjekty s povinnosťou doručovať podania finančnej správe elektronickými prostriedkami sú povinné podávať daňové priznanie na štruktúrovanom tlačive prostredníctvom elektronickej podateľne. Povinnosť doručovať daňové priznanie správcovi dane elektronicky má podľa § 14 ods. 1 daňového poriadku daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri.

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník podať opravné daňové priznanie.

Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku podľa zákona č. 431/2004 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa zákona o účtovníctve.

Sankcie

Podľa § 155 daňového poriadku má správca dane povinnosť uložiť daňovníkovi za nepodanie daňového priznania pokutu, a to:

 • ak daňový subjekt (právnická osoba) nepodá daňové priznanie v zákonom ustanovenej lehote alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku, bude mu uložená pokuta od 30 € do 16 000 €,
 • ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 daňového poriadku, správca dane mu uloží pokutu od 60 € do 32 000 €.

Zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

Najvýznamnejšími a najrozsiahlejšími zmenami sú však zmeny v tlačive daňového priznania typ B, a to zmeny súvisiace:

 • s úpravou a uplatnením daňovej straty,
 • so zmenami v systéme výpočtu daňového bonusu podľa § 33 ZDP a § 52zzn ZDP (rovnaké úpravy aj v tlačive daňového priznania typ A).

Úpravy týkajúce sa vyplnenia časti daňového priznania súvisiace s odpočtom daňovej straty

Vzhľadom na rôzne zákonné úpravy vykonané v predchádzajúcich rokoch, daňovú stratu je možné uplatniť tromi rôznymi spôsobmi, a to v závislosti s obdobím, kedy vznikla a legislatívnou úpravou, ktorá rieši jej následné uplatnenie.

V tlačive daňového priznania typ B za zdaňovacie obdobie roka 2022 sú teda striktne rozlíšené spôsoby uplatnenia pre daňovú stratu vzniknutú:

 • v roku 2018, ktorej pomernú časť by bolo možné ešte poslednýkrát uplatniť v zdaňovacom období roku 2022,
 • v roku 2019, ktorej pomernú časť vypočítanú podľa podmienok určených v § 30 ZDP platného do 31.12.2019 je možné uplatniť v zdaňovacom období roku 2022,
 • v roku 2020, ktorej pomernú časť vypočítanú podľa platných podmienok určených v § 30 ZDP platného po 31.12.2019 max. do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti je možné uplatniť v zdaňovacom období roku 2022,
 • v roku 2021, ktorej pomernú časť vypočítanú podľa platných podmienok určených v § 30 je možné uplatniť v zdaňovacom období roku 2022, pričom, ak by daňovník v roku 2022 splnil podmienky platné pre status "mikrodaňovníka" môže si uplatniť daňovú stratu do výšky celého základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti; ak by daňovník podmienky pre status "mikrodaňovníka" nesplnil, môže si odpočítať daňovú stratu len do výšky 50 % tohto základu dane (čiastkového základu dane).

Daňová strata, ktorá vznikla daňovníkovi dosahujúcemu príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti v roku 2018 , je uvedená na strane 5 tlačiva daňového priznania typ B.

Daňová strata vykázaná v roku 2019 uplatňovaná podľa § 30 ZDP§ 52zza ods. 16 a § 52zzb ods. 5 ZDP je uvedená na r. 48 a 49.

Daňová strata uplatňovaná podľa nových pravidiel nastavených s účinnosťou od 1. 1. 2020 v § 30 (§ 52zza ods. 16, § 52zzb ods. 5)  ZDP je uvedená v stĺpci 50 a 51.

Úpravy súvisiace s daňovým bonusom

Ďalšími zásadnými zmenami, ktoré ovplyvňujú aj tlačivo daňového priznania typ B, sú koncepčné zmeny v spôsobe výpočtu daňového bonusu od 1. 7. 2022, ktoré menili nielen výšku daňového bonusu, ale aj vekové hranice pre určenie danej sumy daňového bonusu a aj niektoré podmienky pre uplatnenie daňového bonusu a spôsob výpočtu.

Testovanie portálu ZADARMO počas 10 dní

Zaregistrovaný záujemca získa prístup na portál www.daneauctovnictvo.sk, a tým možnosť jeho bezplatného otestovania po dobu 10 dní. Zaregistrujte sa a môžete si prečítať aj zamknutý obsah portálu.

Ďalej sa dozviete informácie k príjmom zo závislej činnosti, príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z predaja nehnuteľnosti.

 Zdroj: daneauctovnictvo.sk, FR SR.

Viete,  že podľa § 32 ods. 5 ZDP, daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorému nevyplýva povinnosť podať daňové priznanie? Toto ustanovenie môže využiť aj daňovník, ktorý nedosiahol žiadne zdaniteľné príjmy (nemá povinnosť podania daňového priznania), ale má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotekárneho úveru podľa § 33a ZDP, o ktorého vyplatenie požiada práve cez podanie daňového priznania.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.