Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Komentár k zmenám v oblasti dane z príjmov fyzických a právnických osôb prijatých v roku 2022 s účinnosťou od roku 2023 a 2024

Dátum: Rubrika: Problémy z praxe

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) bol aj v roku 2022 novelizovaný viacerými zákonmi a okrem toho aj samostatnou vládnou novelou ZDP. Ide o menej obsiahle novely, čo platí aj pre samostatnú vládnu novelu ZDP, ale aj napriek tomu prinášajú niekoľko zmien, ktoré stoja za pozornosť zo strany odbornej verejnosti.

Príspevok obsahuje prehľad zmien prijatých v roku 2022, a to s ohľadom na postupné nadobúdanie účinnosti či už v priebehu roka 2022, alebo postupne od 1.1.2023, na čo v texte upozorníme.
Novely ZDP č. 129/2022 Z.z. - novela prijatá zákonom o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte
Zákon č. 129/2022 Z.z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o CODP") upravuje podmienky pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
Podľa § 3 zákona o CODP
sa sporiteľom môže stať len plnoletá fyzická osoba, pričom vecný rozsah celoeurópskeho dôchodkového fondu je upravený v
§ 4 zákona o CODP
, podľa ktorého sa z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu za podmienok ustanovených zákonom o CODP vyplácajú tieto dávky:
a)
dôchodok (§ 6 zákon o CODP)
- vypláca sa formou dočasného (najmenej 5 rokov) alebo doživotného dôchodku (počas obdobia života sporiteľa);
b)
programový výber (§ 7 zákona o CODP)
- vypláca sa najmenej do uplynutia piatich rokov od dovŕšenia veku sporiteľa potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len "zákon o sociálnom poistení") a suma programového výberu sa určí rovnomerne v závislosti od hodnoty majetku sporiteľa a od počtu rokov, počas ktorých sa programový výber vypláca;
c)
jednorazové vyrovnanie (§ 8 zákona o CODP)
- na žiadosť sporiteľa poskytovateľ vyplatí sporiteľovi jednorazové vyrovnanie v sume požadovanej sporiteľom, ak je hodnota majetku sporiteľa nižšia ako štvornásobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej ŠÚ SR za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa jednorazové vyrovnanie vypláca, alebo ak uplynulo päť rokov od dovŕšenia veku sporiteľa potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa § 65 zákona o sociálnom poistení;
d)
predčasný výber (§ 9 zákona o CODP)
- sporiteľovi, ktorý nespĺňa podmienky vyplácania dávky (§ 5 zákona o CODP), poskytovateľ na jeho žiadosť vyplatí predčasný výber, ak sporiteľ je:
1.
z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu invalidný s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa zákona o sociálnom poistení a táto skutočnosť nastala po uzatvorení zmluvy alebo je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (predčasný výber sa vyplatí v sume hodnoty majetku sporiteľa jednorazovo, ak sa sporiteľ s poskytovateľom písomne nedohodne inak);
2.
vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov podľa zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v z. n. p. a dovŕšil najmenej 57 rokov veku (predčasný výber sa vypláca formou programového výberu najmenej 5 rokov, pričom suma programového výberu sa určí rovnomerne v závislosti od hodnoty majetku sporiteľa a od počtu rokov, počas ktorých sa programový výber vypláca) alebo formou jednorazového vyrovnania.
Podľa § 10 zákona o CODP
dohľad nad dodržiavaním pravidiel, a teda nad poskytovaním a distribúciou celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu vrátane rozhodovania o registrácii celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a o zrušení registrácie celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu vykonáva Národná banka Slovenska.
Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt neznamená náhradu dôchodkových systémov v jednotlivých krajinách EÚ, ale o ide doplnkový osobný dôchodkový produkt. Podľa dôvodovej správy k zákonu, účelom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu je zabezpečiť príjem pre účastníka po dovŕšení dôchodkového veku alebo ak mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, resp. predčasného starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení.
Uvedeným zákonom boli zmenené a doplnené ustanovenia ZDP v oblasti zdanenia plnení poskytovaných podľa zákona o CODP a v oblasti nezdaniteľných častí základu (ZD) dane podľa ZDP.
Zdanenie plnení z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu
Dávky vyplácané v súlade so zákonom CODP sú zdaniteľným príjmom ako príjem z kapitálového majetku tak, ako dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré sú z hľadiska účelu obdobným produktom.
Podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZDP príjmami z kapitálového majetku sú
dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 650/2004 Z.z.") a od 1.1.2023 aj
dávky z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu vyplácané podľa zákona o CODP
(pričom sa rovnako posudzuje aj odstupné vyplácané podľa zákona č. 650/2004 Z.z.).
Podľa § 9 ods. 2 písm. h) ZDP
sú od dane oslobodené plnenia z poistenia osôb
okrem
plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku,
celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu podľa zákon o CODP
alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z.z. T. j. ani plnenia (dávky) vyplácané z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu nie sú od dane oslobodené.
Podľa § 43 ods. 3 písm. e)
ZDP plnenie z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu je kapitálovým príjmom [§ 7 ods. 1 písm. d) ZDP], daň z tohto príjmu, plynúceho zo zdrojov na území SR daňovníkom s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP. ZD pre daň vyberanú zrážkou z tohto príjmu [§ 43 ods. 3 písm. e) ZDP] je podľa § 43 ods. 5 písm. a) ZDP plnenie znížené o zaplatené vklady alebo poistné. Teda, aj v prípade výplaty plnenia (dávky) z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu sa zdaní len výnos.
Príklad č. 1:
Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR zaplatil slovenskému poskytovateľovi celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu registrovanému v centrálnom verejnom registri, príspevky v sume 14 820 €. Bolo mu vyplatené plnenie vo výške 15 000 €. ZD pre daň vyberanú zrážkou bude suma 15 000 - 14 820 = 180 €.
Doplnenie nezdaniteľnej časti základu dane
Podľa § 11 ods. 8 ZDP
nezdaniteľnou časťou ZD sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona č. 650/2004 Z.z.a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. S účinnosťou od 1.1.2023 sú nezdaniteľnou časťou ZD
aj príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa zákona o CODP, príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu
platené daňovníkom na základe zmluvy o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte podľa zákon o CODP.
Ako nezdaniteľnú časť ZD možno uplatniť preukázateľne zaplatené príspevky v
úhrne najviac 180 €
za zdaňovacie obdobie, aj keby mal daňovník viacero zmluvných vzťahov, ktoré splňujú zákonom ustanovené podmienky. Ak bude mať daňovník uzatvorených viacero zmluvných vzťahov u poskytovateľov doplnkového dôchodkového sporenia, resp. celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, stále si môže ako nezdaniteľnú časť ZD uplatniť sumu v úhrne vo výške 180 €.
Príklad č. 2:
Daňovník zaplatil v zdaňovacom období príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 120 € a príspevky na celoeurópsky dôchodkový produkt vo výške 200 €. Všetky podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti ZD splnil. Aj napriek tomu, že v úhrne zaplatil príspevky vo výške 120 + 200 = 320 €, ako nezdaniteľnú časť ZD si môže uplatniť len sumu 180 €.
Podľa § 37 ods. 1 písm. c) ZDP,
nárok na zníženie ZD preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie dotknutej nezdaniteľnej časti ZD (§ 11 ods. 8 ZDP) vystaveného oprávneným subjektom
vtedy
, ak za tohto zamestnanca neodvádza príspevok
na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt alebo
na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnávateľ (napr. výpisom z osobného účtu sporiteľa vystaveným oprávneným subjektom).
Zákon o štátnej podpore nájomného bývania
Zákonom č. 222/2022 Z.z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o podpore nájomného bývania") s účinnosťou od 1.1.2023 sa mení a dopĺňa, o. i., aj zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. a tiež ZDP.
Zákon o podpore nájomného bývania upravuje:
a)
vymedzenie základných pojmov štátom podporovaného nájomného bývania,
b)
vymedzenie právnych vzťahov súvisiacich s nájmom bytu v rámci štátom podporovaného nájomného bývania,
c)
založenie Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.
Zákon o podpore nájomného bývaniaustanovuje
podmienky podporovaného nájomného bývania
, s cieľom zabezpečenia cenovo dostupného bývania pre širokú verejnosť.
Napríklad,
že:
-
prenajímateľ nadobudol bytový dom do vlastníctva výstavbou alebo kúpou,
-
ide o budovu (bytový dom), pri ktorej od kolaudácie, ktorou sa povolilo jej prvé užívanie, neuplynulo viac ako päť rokov ku dňu schválenia projektu nájomného bývania agentúrou podľa zákona o podpore nájomného bývania a v ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na trvalé bývanie, v ktorej sú všetky byty určené na užívanie výlučne nájomcami na základe nájomných zmlúv a ich podlahová plocha je najmenej 27 m2 a najviac 90 m2 (bez terás, lodžií a balkónov), vybavenie zodpovedá technickej norme alebo obdobnej technickej špecifikácii, k bytu prislúcha balkón, terasa alebo lodžia a povrchové úpravy bytu sú v konečnej úprave, pričom vždy musí ísť o bytový dom alebo bytové domy s aspoň 20 bytmi atď.
Záujemca o nájomný byt so štátnou podporou
musí, okrem iného, spĺňať ustanovené kritériá na to, aby získal postavenie nájomcu takéhoto bytu. Teda, že nie je vedený v zozname daňových dlžníkov, nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, zdravotná poisťovňa neeviduje voči záujemcovi pohľadávky na poistnom, pohľadávky na preddavkoch na poistné alebo príslušenstvo týchto pohľadávok a sú po lehote splatnosti a nie je ani dlžníkom evidovaným v centrálnom registri exekúcií. Podmienky a náležitosti nájomnej zmluvy zákon o podpore nájomného bývania upravuje v § 8.
Nájomca je povinný pred prvým dňom nájmu uhradiť prenajímateľovi peňažnú zábezpeku vo výške dohodnutej v nájomnej zmluve s ustanovením max. výšky tejto zábezpeky (§ 10 zákona o podpore nájomného bývania), je povinný podieľať sa na nákladoch na prevádzku, údržbu a opravu bytového domu, ale prevádzku, údržbu a opravu bytového domu zabezpečuje prenajímateľ.
Podľa nového § 152c Zákonníka práce
zamestnávateľ
môže (nie je povinný) poskytnúť príspevok
na štátom podporované nájomné bývanie zamestnancovi, ktorý je nájomcom bytu štátom podporovaného nájomného bývania na základe nájomnej zmluvy a je zamestnanec v pracovno-právnom vzťahu so zamestnávateľom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje,
najviac vo výške:
-
4 €
na meter štvorcový podlahovej plochy bytu,
-
360
€ za kalendárny mesiac.
Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
Ak zamestnanec:
-
má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie sa za kalendárny mesiac zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času, alebo
-
s ktorým zamestnávateľ uzatvoril pracovný pomer v priebehu kalendárneho mesiaca, suma tohto príspevku sa zníži v pomere zodpovedajúcom počtu kalendárnych dní od začatia pracovného pomeru k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a počtu kalendárnych dní v danom mesiaci,
-
má uzatvorený pracovný pomer s viacerými zamestnávateľmi súčasne, môže za kalendárny mesiac požiadať o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie len jedného z nich,
-
byt štátom podporovaného nájomného bývania užíva s viacerými zamestnancami, ktorí sú nájomcami príslušného bytu štátom podporovaného nájomného bývania, môže o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie požiadať len jeden z nich.
Podľa § 5 ods. 7 písm. p) ZDP je od dane oslobodená suma
príspevku poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom na štátom podporované nájomné bývanie v súlade s novým § 152c Zákonníka práce.
Suma príspevku zamestnávateľa na štátom podporované bývanie [§ 5 ods. 7 písm. p) ZDP]
sa nebude považovať za príjem oslobodený od dane, vtedy,
ak zamestnávateľ:
-
súčasne poskytne zamestnancovi aj nepeňažné plnenie na zabezpečenie ubytovania, alebo
-
zamení zdaniteľnú mzdu zamestnanca s príspevkom poskytnutým tomuto zamestnancovi na štátom podporované nájomné bývanie.
Podľa § 19 ods. 2 písm. c) ZDP nového deviateho bodu
, sú daňovými výdavkami na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov aj príspevky na štátom podporované nájomné bývanie zamestnancov poskytované za podmienok podľa § 152c Zákonníka práce v súvislosti s realizáciou sociálnej politiky zamestnávateľa.
Novela č. 232/2022 Z.z. - novela prijatá v rámci zákona o financovaní voľného času dieťaťa + vládna novela č. 496/2022 Z.z. v oblasti daňového bonusu na vyživované dieťa
V súvislosti s daňovým bonusom na vyživované dieťa došlo v roku 2022 k viacerým zmenám a
zatiaľ poslednou je úprava ustanovenia o DB s účinnosťou od 1.1.2023 až 2025 (zákonom č. 496/2022 Z.z.).
V súvislosti s uplatňovaním DB uvádzame stručnú rekapituláciu roku 2022.
DB od 1.1.2022 do 30.6.2022 - rozdelenie na 3 vekové skupiny detí - v nadväznosti na vek je to:
-
na dieťa
do 6 rokov
veku
47,14 € mesačne,
-
na dieťa
nad 6 rokov
veku
do 15 rokov
veku
43,60 € mesačne;
nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa nevzniká v prípade, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacích návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v z. n. p.,
-
na dieťa
nad 15 rokov
veku
23,57 € mesačne.
Podmienkou vzniku nároku na DB bola nielen existencia dieťaťa, ale aj dosiahnutie určitej výšky zdaniteľného príjmu. Z toho dôvodu pri uplatňovaní DB za mesiace január až jún 2022 sa postupuje podľa § 33 ZDP v znení účinnom do 30.6.2022 a po skončení zdaňovacieho obdobia musí byť u zamestnanca dodržaná podmienka dosiahnutia zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo je za rok 2022 suma 3 876 €.
S účinnosťou
od 1.7.2022
tento zákon (č. 232/2022 Z.z.) znovelizoval aj ZDP v oblasti uplatňovania DB, pričom prišlo k vážnej zmene vzniku nároku na DB a v neposlednom rade aj k zmene jeho výšky.
DB od 1.7.2022 do 31.12.2022 - rozdelenie len na 2 vekové skupiny detí - v nadväznosti na vek je to:
-
40 € mesačne,
ak vyživované dieťa
dovŕšilo 15 rokov veku,
-
70 € mesačne,
ak vyživované dieťa
nedovŕšilo 15 rokov veku
, a to iba v prípade, ak sa na vyživované dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v z. n. p.
V tomto období:
-
sa už neuplatňuje podmienka dosiahnutia ustanovenej výšky zdaniteľných príjmov podľa § 5 ZDP (alebo § 6 ods. 1 a 2 ZDP) v nadväznosti na násobok minimálnej mzdy;
-
na výpočet sumy DB sa použije percentuálny podiel ZD oprávnenej osoby, t.j. výška sumy DB bude závisieť od výšky zdaniteľného príjmu (ZD, čiastkového ZD) tejto osoby (rodiča) - DB pre deti v rovnakom veku nebude rovnaká;
-
je možné posudzovať vznik nároku na DB aj podľa podmienok ZDPplatných do 30.6.2022,
ak je to pre daňovníka výhodnejšie
.
Nárok na DB od 1.7.2022 možno uplatniť
najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice ZD
(čiastkového ZD) z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) alebo ich úhrnu takto:
Počet detí Percentuálny limit ZD (čiastkový ZD) – %
1 20
2 27
3 34
4 41
5 48
6 a viac 55
Podľa § 52zzn ods. 9 ZDP
daňovník, ktorý začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP alebo ktorý začal vykonávať činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP
počnúc 1.7.2022
, môže uplatniť DB najviac do výšky ustanoveného percenta
základu dane.
Upozornenie:
Finančné riaditeľstvo SR vzhľadom na legislatívne zmeny ZDP, za zdaňovacie obdobie roku 2022 určilo tieto vzory potvrdenia o zdaniteľných príjmoch podľa § 39 ods. 5 ZDP:
-
POT39_5v22,
ktorého vzor bol uverejnený v prílohe 1 informácie č. 35/DZDaÚ/2021 zo dňa 5.11.2021,
-
POT39_5v22júl-december
, ktorého vzor bol uverejnený v prílohe informácie č. 19/DUPaU/2022/I zo dňa 19.7.2022,
-
POT39_5v22/daňový bonus
uverejnený ako príloha č. 3 informácie 28/DZPaU/2022/I z decembra 2022.
Použitie prvých dvoch vzorov tlačív "POT39_5v22" a "POT39_5v22júl-december"
bude správca dane zdaňovacie obdobie 2022 akceptovať
, ak ich zamestnávateľ vystavil pre zamestnanca, ktorý si po 30.6.2022 neuplatnil daňový bonus podľa § 33 a § 52zzn ZDP za mesiace júl až december 2022.
Podľa usmernenia č. 32/DZPaU/2022/MU k uplatneniu daňového bonusu na vyživované dieťa, ak bol zamestnancovi v priebehu zdaňovacieho obdobia 2022 priznaný vyšší nárok na daňový bonus ako mu vznikne pri prepočítaní po skončení zdaňovacieho obdobia cit.:
"Finančné riaditeľstvo SR v novembri 2021 určilo nový vzor potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za zdaňovacie obdobie 2022, ktorý vzhľadom na legislatívne zmeny v priebehu roka 2022 dvakrát upravilo. Vzory týchto tlačív Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na webovom sídle www.financnasprava.sk.
Zamestnanec, ktorý si u zamestnávateľa uplatnil daňový bonus aspoň za jeden kalendárny mesiac druhého polroka 2022
, je povinný k žiadosti o ročné zúčtovanie podľa § 38 ZDPalebo k daňovému priznaniu priložiť ako povinnú prílohu potvrdenie o zdaniteľných príjmoch s označením
"POT39_5v22/daňový bonus",
t.j. vzor potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zverejnený v prílohe č. 3 informácie č. 28/DZPaU/2022/I z decembra 2022. Do potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zamestnávateľ uvedie dôležité údaje k správnemu výpočtu daňového bonusu za zdaňovacie obdobie 2022 a
iný vzor potvrdenia o zdaniteľných príjmoch nie je v tomto prípade akceptovateľný."
Úpravy v oblasti daňového bonusu na vyživované dieťa vykonané novelou zákona č. 496/2022 Z.z.
Podľa § 32 ods. 6 písm. e) ZDP
daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou v daňovom priznaní uvádza aj priezvisko, meno a rodné číslo druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa (deti) v domácnosti, ak
postupuje podľa § 33 ods. 9 ZDP, t.j.
tieto údaje uvádza v daňovom priznaní daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý si uplatňuje nárok na DB a ktorý na účely výpočtu sumy DB spočítava ZD (čiastkové ZD) s inou oprávnenou osobou, pričom musí aj druhá oprávnená osoba, ktorá je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a s daňovníkom vyživuje dieťa (deti) v domácnosti dosahovať v príslušnom zdaňovacom období úhrn zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR (§ 16 ZDP) vo výške najmenej 90 % zo všetkých jej príjmov, ktoré jej plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.
Podľa § 33 ods. 1 a § 52zzp ods. 4 a 5 ZDP
výška sumy DB je vymedzená v dvoch etapách:
1.
Od 1.1.2023 - do 31.12.2024
na vznik nároku na DB sú ustanovené
dve vekové hranice detí
a DB sa prizná vo výške:
-
140 €
mesačne, na dieťa
do 18
rokov veku (poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku); to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a
-
50 €
mesačne na dieťa
po dovŕšení 18
rokov veku (do 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom).
2.
Od 1.1.2025
na vznik nároku na DB sú ustanovené
dve vekové hranice detí
a DB sa prizná vo výške:
-
100 €
mesačne, na dieťa
do 15 rokov
veku (poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku); to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a
-
50 €
mesačne na dieťa
po dovŕšení 15 rokov
veku (do 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom).
Výška sumy DB sa vypočíta z výšky zdaniteľného príjmu (ZD, čiastkového ZD) oprávnenej osoby (rodiča) uplatnením príslušného percenta takto:
Počet detí Percentuálny limit ZD (čiastkový ZD) – %
1 20
2 27
3 34
4 41
5 48
6 a viac 55
To znamená, že:
-
nárok na DB možno uplatniť
najviac do výšky ustanoveného percenta ZD
(čiastkového ZD) z príjmov podľa § 5 ZDP alebo do výšky ustanoveného percenta ZD (čiastkového ZD) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, alebo ich úhrnu;
-
v prípade nároku napr. na dieťa do 18 rokov vo výške 140 €, pri nízkom ZD oprávnenej osoby uplatnením príslušného percenta z tabuľky, nemusí vzniknúť tento nárok v plnej výške a naopak, ak je ZD oprávnenej osoby vyšší a uplatnením príslušného percenta výpočtom vznikne vyššia suma, ako je suma nároku, možno uplatniť len sumu vo výške 140 €.
Poznámka: Podmienky na vznik nároku na DB, akými sú napr. spolužitie v (spoločnej) domácnosti, dieťa druhého z manželov, vyživované dieťa a pod. zostávajú rovnaké.
Príklad č. 3:
Juraj poberá hrubý príjem zo závislej činnosti 900 €. Spolu s ním v domácnosti žije jeho vlastná 16-ročná dcéra, na ktorú si uplatňuje DB.
Vzhľadom na vek dieťaťa má Juraj nárok na DB vo výške 140 € mesačne. Avšak zamestnávateľ mu túto sumu automaticky nevyplatí, ale pri výpočte ešte uplatní percento ZD podľa tabuľky, prislúchajúceho k počtu detí.
-
900 x 13, 4 % (povinné poistné) = 120,60 €
-
900 - 120,60 = 779,40 (ZD)
-
779,40 x 20 % (percento pri jednom dieťati) = 155,88 €
Maximálna suma daňového bonusu na 1 dieťa do 18 rokov je však 140 €, zamestnávateľ Jurajovi nevyplatí 155,88 €, ale vyplatí mu DB vo výške 140 €.
Príklad č. 4:
Gabo poberá hrubý príjem zo závislej činnosti 900 €. Spolu s ním v domácnosti žijú jeho 4 vlastné deti, všetky vo veku do 18 rokov, na ktoré si Gabo u zamestnávateľa uplatňuje DB.
Vzhľadom na vek a počet detí má Gabo nárok na DB vo výške 4 x 140 = 560 € mesačne. Avšak zamestnávateľ mu túto sumu automaticky nevyplatí, pretože je potrebné ešte uplatnenie príslušného percenta jeho ZD, prislúchajúceho k počtu detí.
-
900 x 13, 4 % (povinné poistné) = 120,60 €
-
900 - 120,60 = 779,40 (ZD)
-
779,40 x 41 % (percento pri štyroch deťoch) = 319,554 ~ 319,55 € (zaokrúhlenie podľa § 47 ZDP)
Maximálna suma daňového bonusu na 4 deti do 18 rokov je 560 € mesačne, zamestnávateľ však Gabovi nevyplatí 560 €, ale vyplatí mu DB vo výške 319,55 €.
Príklad č. 5:
Ivan poberá hrubý príjem zo závislej činnosti 900 €. Jeho manželka Gaba poberá príjem zo závislej činnosti vo výške 1 600 € mesačne. Spolu s nimi v domácnosti žijú ich 4 vlastné deti, všetky vo veku do 18 rokov a rozhodli sa, že DB si bude uplatňovať na deti Gaba.
Vzhľadom na vek a počet detí má Gaba nárok na DB vo výške 4 x 140 = 560 € mesačne. Avšak zamestnávateľ jej túto sumu automaticky nevyplatí, musí ešte uplatniť pri výpočte príslušné percento z jej ZD, prislúchajúceho k počtu detí.
-
1 600 x 13, 4 % (povinné poistné) = 214,40 €
-
1 600 - 214,40 = 1 385,60 (ZD)
-
1 385,60 x 41 % (percento pri štyroch deťoch) = 568,096 ~ 568,10 € (zaokrúhlenie podľa § 47 ZDP)
Maximálna suma daňového bonusu na 4 deti do 18 rokov je 560 € mesačne, zamestnávateľ však Gabe nevyplatí 568,100 €, ale vyplatí jej DB vo výške 560 €.
Z uvedených príkladov vyplýva, že je výhodnejšie, aby si nárok na DB uplatňovala oprávnená osoba (rodič), ktorá má vyšší mesačný príjem a tým aj vyšší ZD.
Je dobre si nárok na DB uplatňovať u zamestnávateľa
priebežne mesačne
, pretože, ak by bol daňovník v rámci zdaňovacieho obdobia napr. PN alebo nepoberal zdaniteľné aktívne príjmy, zníži sa mu tým ročný ZD (náhrada príjmu pri dočasnej PN je od dane oslobodená) a tým suma ročného nároku na DB na dieťa môže byť nižšia, ako suma DB, ktorú by tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vyplácal priebežne mesačne. Avšak na už oprávnene vyplatený DB daňovník nestráca nárok (§ 33 ods. 11 ZDP).
Asi k najväčšej zmene pri vzniku nároku na DB prišlo podľa § 33 ods. 8 ZDP,
podľa ktorého sa počnúc rokom 2023 umožní oprávnenej osobe uplatniť si celý nárok na DB, ak na uplatnenie celej výšky DB nepostačuje jej ZD (čiastkový ZD) z príjmov podľa § 5 ZDP alebo ZD (čiastkový ZD) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo ich úhrn.
Oprávnená osoba (napr. rodič) si na účely uplatnenia DB môže tento uplatniť (len) v daňovom priznaní tak, že spočíta svoj ZD (čiastkový ZD) z príjmov podľa § 5 ZDP alebo ZD (čiastkový ZD) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo ich úhrn spolu so ZD (čiastkovým ZD) druhej oprávnenej osoby (napr. rodiča), ktorá žije v domácnosti s vyživovaným dieťaťom.
Ak druhý rodič, ktorého ZD (čiastkový ZD) sa má pripočítať k ZD (čiastkového ZD) rodiča, ktorý si uplatňuje DB, spĺňa podmienky pre jeho uplatnenie len časť zdaňovacieho obdobia, rodič, ktorý si uplatňuje DB môže k svojmu ZD pripočítať len pomernú časť ZD druhého rodiča vo výške podľa pomernej časti pripadajúcej k počtu mesiacov, na začiatku ktorých tento druhý rodič splnil podmienky na uplatnenie nároku na DB.
Dôležité je si v tejto súvislosti uvedomiť, že pri uvedenom výpočte pripadajú do úvahy len oprávnené osoby a daňovníci ho môžu realizovať len prostredníctvom daňového priznania, po prvýkrát za rok 2023. T. j. pri uplatňovaní nároku na DB u zamestnanca sa pri výpočte mesačného DB berie do úvahy len jeho ZD z príjmov zo závislej činnosti. Na čiastkový ZD druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby) sa v tejto súvislosti môže prihliadnuť až pri podaní daňového priznania za rok 2023.
Príklad č. 6:
Jano a Jana žijú ako druh a družka v domácnosti spolu s Janinou 6-ročnou dcérou Soňou a ich spoločným 4-ročným dieťaťom Mirkom. Pri výpočte nároku na DB si Jano môže ich ZD spočítať len na výpočet nároku na DB na Mirka. Na Soňu Janovi nárok na DB nevznikol (nie je to jeho vlastná dcéra, ani si ju neosvojil), a teda v súvislosti s nárokom na DB na Soňu nie je oprávnenou osobou. Na Soňu vznikol nárok na DB len Jane, ale ak by podávala daňové priznanie ona, môže si na účely priznania DB na Mirka uplatniť súčet ich ZD a na Soňu svoj ZD.
Príklad č. 7:
Jano a Jana žijú ako manželia v domácnosti spolu s Janinou 6-ročnou dcérou Soňou a ich spoločným 4-ročným dieťaťom Mirkom. Pri výpočte nároku na DB sa môžu ich ZD spočítať na výpočet nároku na DB na obe deti. Na Soňu Janovi v tomto prípade nárok na DB vznikol, pretože na účely ZDP je Soňa dieťa druhého z manželov, a teda je Jano oprávnenou osobou.
Ustanovenia § 33 ods. 10 a § 52zzp ods. 3 ZDP
určujú postup výpočtu sumy DB, ak sa v priebehu zdaňovacieho obdobia mení počet vyživovaných detí, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus - vtedy sa výška nároku na DB uplatní ako úhrn nárokov vypočítaných podľa tabuľky v § 33 ods. 6 ZDP v pomernej výške zodpovedajúcej počtu mesiacov, v ktorých daňovník vyživoval príslušný počet detí, na ktoré si uplatňuje daňový bonus.
Podľa § 39 ods. 9 písm. b) ZDP
na účely kontroly správnosti pri uplatňovaní nároku na DB sa doplnila povinnosť uvádzať v hlásení aj meno, priezvisko a rodné číslo osoby, na ktorú si zamestnanec uplatňuje nárok na DB. Toto doplnenie budú zamestnávatelia realizovať
už pri podaní hlásenia za rok 2022
(§ 5zzp ods. 8 ZDP).
Novela ZDP č. 257/2022 Z.z. - novela prijatá v rámci novely zákona o pozemkových úpravách
Podľa § 9 ods. 1 nového písmena o) ZDP
je od dane oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej podľa § 11 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 330/1991 Zb."):
-
po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku,
okrem príjmov,
-
ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzavretá až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.
Novelou ZDP sa upravili podmienky pre oslobodenie príjmov z predaja pozemkov nadobudnutých v rámci vyrovnania podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb.
Do päťročnej lehoty sa započítava aj doba:
-
od nadobudnutia pôvodnej nehnuteľnosti (pôvodného pozemku), ktorá podliehala vyrovnaniu, t.j. ktorá bola nahradená novým sceleným pozemkom podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb.,
-
vlastnenia poručiteľom, ak predávaný pozemok nadobudol dedič v priamom rade, určená rovnakým spôsobom, t.j. do 5-ročnej lehoty poručiteľa sa započíta doba vlastnenia odo dňa nadobudnutia pôvodných pozemkov spolu s dobou vlastnenia sceleného pozemku nadobudnutého v rámci vyrovnania podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb.
Od dane z príjmov nie sú oslobodené príjmy z predaja pozemku nadobudnutého podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb., ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji pozemku uzavretej do piatich rokov od nadobudnutia pozemku alebo jeho vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzavretá až po piatich rokoch od jeho nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.
Novela ZDP č. 433/2022 Z.z. - novela prijatá v rámci novely zákona o energetike
§ 17 ods. 19 písm. k) a § 19 ods. 3 písm. j) ZDP
- daňovým výdavkom po zaplatení je aj odvod z nadmerných príjmov podľa § 25a až § 25k zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z.z.
Novela ZDP č. 496/2022 Z.z. - vládna novela ZDP
Vládna novela ZDP prináša zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť postupne od 1.1.2023 a pri opatrení obmedzenia zahrnovania úrokových nákladov od 1.1.2024.
Oslobodenie nepeňažného príjmu podľa [§ 9 ods. 2 písm. y) ZDP]
Uvedené ustanovenie prešlo od roku 2015 rôznymi zmenami:
Od roku 2015
hodnota stravy, ubytovania a dopravy v súvislosti s účasťou zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní bola
zdaniteľným príjmom
.
Od roku 2016
bola od dane oslobodené nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vo forme:
-
hodnoty stravy
na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov
podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách
v z. n. p. okrem situácie, ak poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti súčasne vznikol nárok na stravu podľa zákona o cestov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály