Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Odmeny spoločníkovi a ich zdanenie na Slovensku

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Dana Slivková, PhD.

Spoločnosť, ktorá má sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní [nie je štátom podľa § 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – ďalej len „ZDP“]. Spomínaná spoločnosť vypláca pravidelne odmeny spoločníkovi, ktorý je rezidentom Slovenskej republiky (má trvalý pobyt na území SR). Táto odmena je predmetom dane v štáte zdroja, ale uplatňuje sa nulová sadzba dane z príjmov. Podľa názoru spoločnosti, uvedený príjem je príjmom zo závislej činnosti daňovníka podľa § 5 ods. 2 ZDP. Z tohto dôvodu spoločnosť uplatňuje článok Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorý sa týka zdanenia príjmov zo závislej činnosti. Podľa tohto článku, ak rezidentovi jedného zmluvného štátu plynú také príjmy z druhého štátu, príjmy sa môžu zdaniť v tom druhom štáte. V tomto prípade však sú spomínané príjmy predmetom dane, ale sadzba dane je nulová. Môže daňovník uplatniť metódu vyňatia na taký druh príjmov, ak disponuje nejakým dokumentom, ktorý potvrdzuje, že tieto príjmy boli predmetom dane v štáte zdroja aj napriek tomu, že sadzba dane bola nulová? Je tento predpoklad správny?

Pri riešení daného prípadu je zohľadnená skutočnosť, že predmetný príjem je kvalifikovaný ako príjem zo závislej činnosti, plynie daňovníkovi, ktorý je rezidentom SR zo štátu, s ktorým SR má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a tento štát má právo na zdanenie predmetného príjmu podľa tejto zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Podľa ustanovenia § 45 ods. 3 písm. c) ZDP metóda vyňatia príjmov podľa odseku 1 sa uplatní, ak daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynú príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší.

Účelom predmetného ustanovenia zákona je zamedziť skutočnému medzinárodnému dvojitému zdaneniu príjmov zo závislej činnosti v prípade, ak tieto príjmy preukázateľne podliehajú dani súčasne v štáte ich zdroja a v štáte rezidencie ich prijímateľa.

Na účely predmetného ustanovenia ide o príjmy zo závislej činnosti daňovníka zo zdrojov v zahraničí, ktoré boli preukázateľne zdanené v štáte ich zdroja v súlade s daňovými právnymi predpismi tohto štátu a  v súlade s príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia.

Pri posudzovaní zdaniteľnosti príjmov daňovníka zo závislej činnosti v štáte ich zdroja je potrebné analogicky vychádzať z posudzovania zdaniteľnosti príjmov podľa zákona o dani z príjmov [§ 2 písm. h) ZDP].

V súlade s uvedeným zdaniteľným príjmom daňovníka v štáte ich zdroja je príjem, ktorý je predmetom dane podľa daňových právnych predpisov štátu zdroja a nie je od dane oslobodený podľa týchto predpisov alebo príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Podmienkou na uplatnenie vyňatia príjmov zo závislej činnosti zo zdanenia na území Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 3 písm. c) ZDP nie je efektívne zaplatenie dane v štáte zdroja týchto príjmov.

Uplatnenie predmetného vyňatia príjmov daňovníka zo zdanenia na území Slovenskej republiky je podmienené nielen preukázaním zdaniteľnosti príjmov v štáte ich zdroja, ale tiež preukázaním skutočného uplatnenia práva na zdanenie týchto príjmov v tomto štáte, t. j. skutočného zdanenia príjmov v tomto štáte.

Zákon o dani z príjmov  na účely uplatňovania predmetného ustanovenia nevymedzuje spôsob a formu preukazovania zdaniteľnosti príjmov zo závislej činnosti a procesu ich zdanenia (výberu dane) v štáte zdroja týchto príjmov podľa daňových predpisov tohto štátu.

Je preto plne na rozhodnutí daňovníka uplatniť ten-ktorý spôsob a formu preukazovania vyššie uvedených skutočností (napr. prostredníctvom výplatných  pások, potvrdenia od zamestnávateľa, resp. zahraničného správcu dane, kópie podaného daňového priznania, výsledku ročného zúčtovania dane, prekladu relevantných častí daňových právnych predpisov štátu zdroja príjmov, resp. iných dokumentov a listín preukazujúcich zrážanie, resp. platenie preddavkov na daň, vykonanie ročného zúčtovania dane, či podanie daňového priznania v štáte zdroja príjmov).

Ak daňovník nedokáže dostatočne preukázať splnenie podmienok pre vyňatie príjmov zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí podľa § 45 ods. 3 písm. c) ZDP, predmetné ustanovenie zákona o dani z príjmov sa neuplatní.

Pri zamedzení dvojitého zdanenia postupuje daňovník podľa § 45 ods. 1 ZDP a príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).