Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Združenie právnických osôb v podvojnom účtovníctve

Kategória: Z praxe Autor/i: PhDr. Zuzana Nemcová

Tri spoločnosti s r. o. vytvorili združenie právnických osôb. Firma A vedie účtovníctvo za združenie. Pre združenie vytvorila samostatný účet. Všetky 3 firmy vložili na tento účet po 2 000 €. Firma A naň prevádza prostriedky zo svojho účtu, realizuje výbery a vklady v hotovosti. Vklady spoločníkov združenie zaúčtovalo na analytické účty 221002/398002,398003, aby bolo identifikovateľné, kto akú sumu vložil. Ako má združenie zaúčtovať prevody, vklady a výbery tak, aby bol prehľad, koľko vložila firma A?

Z otázky vyplýva, že ide o združenie právnických osôb bez právnej subjektivity. Vzťahy medzi členmi takéhoto združenia upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. v § 829§ 841. Na základe zmluvy o združení nevzniká nový právny subjekt a ako vyplýva z otázky, správcom združenia je určená právnická osoba A.

Pri účtovaní medzi týmito osobami sa využíva účet 398 – Spojovací účet pri združení, na ktorom sa účtujú operácie voči účastníkom združenia, ak:

  • nevzniká samostatná právnická osoba,
  • jeden z účastníkov tohto združenia je poverený správou peňazí alebo iných vecí poskytnutých na účely združenia.

Na účte 398 – Spojovací účet pri združení sa v účtovníctve správcu združenia a v účtovníctve účastníkov združenia účtuje o vložených prostriedkoch a iných účtovných prípadoch. Účtovanie na účte 398 sa usporiada tak, aby sa zabezpečili údaje o podieloch jednotlivých účastníkov združenia na jeho majetku, výnosoch a nákladoch. Začiatočný a konečný zostatok na účet 398 môže byť aktívny alebo pasívny.

Účtovanie u správcu združenia právnických osôb

Za účelom zabezpečenia prehľadnosti v účtovníctve združenia si spoločnosť A ako správca združenia vytvorí tieto analytické účty:

  • 221001 – bankový účet vedený na meno spoločnosti A
  • 221002 – bankový účet, kde sú vedené peňažné prostriedky patriace združeniu
  • 211002 – pokladnica, kde sa bude sledovať stav a pohyb peňazí v hotovosti patriacich združeniu
  • 261002 – peniaze na ceste, kde sa bude sledovať pohyb peňazí na ceste patriacich združeniu
  • 398001 – člen združenia A 
  • 398002 – člen združenia B
  • 398003 – člen združenia C
  • 398111 – správca združenia ako člen združenia A
Účtovný prípad Účtovanie
Prevod z BÚ spoločnosti A na BÚ združenia 398111/221001
Vklad člena združenia A (správcu združenia) na BÚ združenia 221002/398001
Vklad člena združenia B na BÚ združenia 221002/398002
Vklad člena združenia C na BÚ združenia 221002/398003
Výber z BÚ v hotovosti 261002/221002
Príjem do pokladne 211002/261002
Rozúčtovanie nákladov na jednotlivých členov združenia 398001,398002,398003/5xx
Rozúčtovanie výnosov na jednotlivých členov združenia 6xx/398001,398002,398003
Finančné vysporiadanie z dôvodu rozúčtovania nákladov a výnosov:  
- inkaso pohľadávky od člena (v prípade straty, rozúčtovania nákladov) 221002/398001,398002,398003
- úhrada záväzku členovi (v prípade zisku, rozúčtovania výnosov) 398001,398002,398003/221002
Prevod peňazí medzi BÚ spoločnosti A a BÚ združenia po finančnom vysporiadaní medzi členmi združenia 221001/398111 (v prípade zisku) alebo 398111/221001 (v prípade straty)

V rámci uzatvorenia účtovných kníh sa vzájomne odsúhlasuje účtovanie na účte 398 – Spojovací účet pri združení medzi správcom združenia a jednotlivými účastníkmi združenia.

Účtovný prípad Účtovanie
Konečný zostatok účtu aktívny – pohľadávka 702xxx/398xxx
Konečný zostatok účtu pasívny – záväzok 398xxx/702xxx
Začiatočný stav účtu aktívny – pohľadávky 398xxx/701xxx
Začiatočný stav účtu pasívny – záväzok 701xxx/398xxx


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).