Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Účtovanie osobných ochranných pracovných pomôcok

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Jana Hvojníková

Ak zamestnanec musí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo počas vyhláseného núdzového stavu vykonávať prácu na pracovisku, zamestnávateľ je povinný prijať všetky opatrenia na zaistenie ochrany života, zdravia a bezpečnosti zamestnancov na pracovisku v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“). Podľa § 177 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) je zamestnávateľ povinný zabezpečovať svojim zamestnancom také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku.

K takýmto opatreniam patrí povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi potrebné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky chrániace zamestnanca pred biologickými nebezpečenstvami (napr. ochranné rúška a respirátory na ochranu dýchacích orgánov, ochranné rukavice, dezinfekčné prostriedky na ochranu rúk a pod.).

Obstaranie týchto prostriedkov sa v zmysle opatrenia MF SR č. 16786/­2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len „postupy účtovania“) účtuje ako obstaranie zásob na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade súvzťažne s účtom 321 – Dodávatelia. Spotreba takýchto zásob sa účtuje na ťarchu účtu 527 – Zákonné sociálne náklady, ak ide o spotrebu zásob vydaných zamestnancom (napr. rúška, jednorazové ochranné odevy, ochranné okuliare, dezinfekčné gély a pod.), alebo na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu.

Podľa § 59 postupov účtovania sa na účte 527 – Zákonné sociálne náklady účtuje odstupné, tvorba sociálneho fondu a podobné náklady sociálneho charakteru podľa osobitných predpisov, napríklad náklady na ošatenie a úpravu zovňajšku matrikárkam a matrikárom, náklady na pracovnú zdravotnú službu. Na tomto účte sa účtujú náklady vynaložené na vytvorenie pracovných a sociálnych podmienok a na starostlivosť o zdravie zamestnancov, resp. osôb, ktoré sa považujú za zamestnancov v súlade s § 11 Zákonníka práce. Z toho vyplýva, že na tomto účte sa účtujú aj náklady vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súlade so zákonom o BOZP.

Na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu sa účtuje napríklad obstaranie dezinfekčných prostriedkov na dezinfekciu rúk, ktoré sú rozmiestnené v priestoroch zamestnávate­ľa a má k nim prístup nielen zamestnanec, ale aj iné osoby (napr. pracovné návštevy, cudzí stravníci, ktorým je umožnené stravovať sa v priestoroch účtovnej jednotky), obstaranie dezinfekčných prostriedkov v podobe dezinfekčných mydiel umiestnených v priestoroch umyvární a WC, obstaranie dezinfekčných prostriedkov určených na upratovanie priestorov zamestnávateľa vrátane dezinfekcie kľučiek, umývadiel, sprchových kútov, podláh a pod.

V prípade, že má účtovná jednotka vypracovaný vnútorný účtovný predpis, na základe ktorého sa obstaranie zásob do určitej jednotkovej ceny uvedenej v tomto predpise účtuje priamo na ťarchu účtu nákladov, postupuje sa v zmysle tohto predpisu. Obstarané zásoby sa následne evidujú na podsúvahových účtoch alebo v operatívnej evidencii.

Ak účtovná jednotka zabezpečuje dezinfekciu priestorov prostredníctvom špecializovaných organizácií na dezinfekciu, náklady na vykonanie dezinfekcie sa účtujú na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby.

Príklad č. 1:

Účtovná jednotka „XX“ obstarala látkové rúška, jednorazové rúška, jednorazové gumené rukavice, dezinfekčné prostriedky – gély, mydlá, čistiace prostriedky. Časť obstaraných zásob bola vydaná zamestnancom (napr. ochranné rúška, dezinfekcie na ruky, rukavice), dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk sú umiestnené pri vstupe do budovy organizácie, dezinfekčné mydlá sa postupne vydávajú do spotreby v priestoroch umyvární a WC a tiež sa používajú pri pravidelnom upratovaní budovy.

P. č. Text účtovného prípadu MD D
1. Zaúčt
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.