Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu

Kategória: Články Autor/i: Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o. (spoločnosť A) je prevádzkovateľ reštaurácie v prenajímaných priestoroch a vlastní povolenie na predaj spotrebiteľských balení liehu, no zároveň nemá oprávnenie na distribúciu spotrebiteľských balení liehu. Reštaurácia počas lockdownu vznikli vysoké straty, skrachovala a museli ju definitívne uzavrieť. Reštauráciu aj s jej majetkom prebrala iná spoločnosť s r. o. (spoločnosť B), ktorá chce v reštauračnej činnosti pokračovať. Majetok reštaurácie (napr. stoličky, kuchynská výbava a iné zariadenie) bol vyfakturovaný s DPH zo spoločnosti A na spoločnosť B. Spoločnosť B prebrala aj skladové zásoby od spoločnosti A, vrátane alkoholu. Ako má v tomto prípade spoločnosť A postupovať? Môže vyfakturovať alkohol pre spoločnosť B ako predaj zásob, aj keď nemá oprávnenie na distribúciu spotrebiteľských balení liehu? Ako to má evidovať?

Ustanovenie § 54 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v z. n. p. (ďalej len „zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov“) upravuje, že osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti predávať lieh v spotrebiteľskom balení alebo predávať lieh zo spotrebiteľského balenia, musí mať povolenie na predaj, t. j. musí byť držiteľom povolenia. Za predaj spotrebiteľského balenia v rámci podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu sa považuje aj ponúkanie spotrebiteľského balenia na predaj, iný výdaj spotrebiteľského balenia alebo iný výdaj zo spotrebiteľského balenia.

Podľa § 54 ods. 8 citovaného zákona držiteľ povolenia je povinný lieh v spotrebiteľskom balení nakupovať, alebo inak odoberať na účel ďalšieho predaja v rámci podnikateľskej činnosti, len od osoby, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov však nebráni tomu, aby držiteľ povolenia predal spotrebiteľské balenie osobe, ktorá nemá takéto oprávnenie.

To znamená, že spoločnosť A ako držiteľ povolenia, môže spotrebiteľské balenia liehu predať spoločnosti B, pritom bude účtovať ako o predaji zásob tovaru. Evidenciu spotrebiteľských balení u držiteľa povolenia upravuje § 54 ods. 7, 16 a 19 zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

 Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

eKasy čaká výmena autentifikačných údajov

FR SR FR SR

Podnikatelia, ktorí používajú na evidenciu tržieb eKasu by nemali zabudnúť na výmenu autentifikačných údajov (AU). Postupne dochádza k ukončeniu ich platnosti. Výmenu môžu podnikatelia urobiť ešte pred uplynutím platnosti týchto údajov. Používateľov VRP sa táto povinnosť netýka.