Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o. (spoločnosť A) je prevádzkovateľ reštaurácie v prenajímaných priestoroch a vlastní povolenie na predaj spotrebiteľských balení liehu, no zároveň nemá oprávnenie na distribúciu spotrebiteľských balení liehu. Reštaurácia počas lockdownu vznikli vysoké straty, skrachovala a museli ju definitívne uzavrieť. Reštauráciu aj s jej majetkom prebrala iná spoločnosť s r. o. (spoločnosť B), ktorá chce v reštauračnej činnosti pokračovať. Majetok reštaurácie (napr. stoličky, kuchynská výbava a iné zariadenie) bol vyfakturovaný s DPH zo spoločnosti A na spoločnosť B. Spoločnosť B prebrala aj skladové zásoby od spoločnosti A, vrátane alkoholu. Ako má v tomto prípade spoločnosť A postupovať? Môže vyfakturovať alkohol pre spoločnosť B ako predaj zásob, aj keď nemá oprávnenie na distribúciu spotrebiteľských balení liehu? Ako to má evidovať?

Ustanovenie § 54 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v z. n. p. (ďalej len „zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov“) upravuje, že osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti predávať lieh v spotrebiteľskom balení alebo predávať lieh zo spotrebiteľského balenia, musí mať povolenie na predaj, t. j. musí byť držiteľom povolenia. Za predaj spotrebiteľského balenia v rámci podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu sa považuje aj ponúkanie spotrebiteľského balenia na predaj, iný výdaj spotrebiteľského balenia alebo iný výdaj zo spotrebiteľského balenia.

Podľa § 54 ods. 8 citovaného zákona držiteľ povolenia je povinný lieh v spotrebiteľskom balení nakupovať, alebo inak odoberať na účel ďalšieho predaja v rámci podnikateľskej činnosti, len od osoby, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov však nebráni tomu, aby držiteľ povolenia predal spotrebiteľské balenie osobe, ktorá nemá takéto oprávnenie.

To znamená, že spoločnosť A ako držiteľ povolenia, môže spotrebiteľské balenia liehu predať spoločnosti B, pritom bude účtovať ako o predaji zásob tovaru. Evidenciu spotrebiteľských balení u držiteľa povolenia upravuje § 54 ods. 7, 16 a 19 zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

 Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.