Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Od 1. apríla sa zvyšujú sumy náhrad za použitie automobilu pri pracovných cestách

Kategória: Z praxe

Dňa 15. marca 2023 vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nové opatrenie č. 88/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.  Podľa cit. opatrenia sa zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, oproti predchádzajúcemu opatreniu č. 282/2022 Z. z., ktoré je platné od 01.09.2022 do 31.03.2023.

Podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. má zamestnanec nárok na základnú náhradu za každý 1 km jazdy a náhradu za spotrebované pohonné látky, ak sa písomne dohodne so zamestnávateľom na použití vlastného cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste. Tento nárok platí aj vtedy, ak zamestnávateľ neposkytne vozidlo.

S účinnosťou od 1. apríla 2023 bude suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

  • jednostopové vozidlá a trojkolky – 0,067 €,
  • osobné cestné motorové vozidlá - 0,239 €.

Ak sa pri osobnom cestnom motorovom vozidle použije príves, základná náhrada sa zvýši o 15 %. Zamestnávateľ sa dohodne so zamestnancom na sume základnej náhrady pre nákladné automobily, autobusy a traktory.

Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi a vypočíta sa na základe cien pohonných látok uvedených v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla, prepočítaných podľa spotreby pohonných látok. Ak zamestnanec preukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije aritmetický priemer preukázaných cien. Ak zamestnanec nedokáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, použije sa cena, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu podľa údajov z Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Spotreba podľa technického preukazu sa určí takto:

  • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa príslušnej slovenskej technickej normy, na výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba určená podľa slovenskej technickej normy zvýši o 40 %,
  • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa slovenskej technickej normy aj predpisu Európskej hospodárskej komisie alebo len podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie, na výpočet sa použije spotreba podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie vypočítaná aritmetickým priemerom; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa použije spotreba určená na jazdu v meste,
  • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa osobitného predpisu v členení na mestský cyklus, mimomestský cyklus a kombinovaný cyklus, na výpočet sa použije spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky, odvodených od konkrétneho režimu jazdy cestného motorového vozidla,
  • ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba podľa osobitného predpisu bez členenia na cykly, na výpočet sa použije spotreba podľa tohto osobitného predpisu; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba zvýši o 20 %.

Ak sa používa plyn alebo plynová zmes ako pohonná látka, zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú spôsob výpočtu náhrady za spotrebovanú pohonnú látku na základe podmienok pracovnej cesty, cien pohonných látok a spotreby jednotlivých pohonných látok. Ak je spotreba oboch pohonných látok uvedená v technickom preukaze podľa osobitného predpisu, táto spotreba sa berie do úvahy pri dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom. V prípade, že sa spotreba v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou alebo sa tam neuvádza, použije sa spotreba vozidla rovnakého typu, s rovnakým objemom valcov motora a s rovnakým druhom pohonnej látky, alebo spotreba uvedená na doklade vydanom osobou, ktorá má autorizáciu podľa osobitného predpisu, alebo doplňujúce údaje výrobcu, dovozcu alebo predajcu preukazujúce spotrebu alebo inú spotrebu.

Výsledná suma základnej náhrady sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor a výsledná suma náhrady za spotrebované pohonné látky sa zaokrúhľuje tiež na najbližší eurocent nahor.

Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu písomne dohodnúť na náhrade za použitie cestného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene pravidelného cestovného lístka verejnej dopravy. Toto však neplatí, ak zamestnanec použije vozidlo na žiadosť zamestnávateľa.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.