Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuálna téma

Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave podvojného účtovníctva

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), odbor daňovej metodiky vydáva usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v účtovných jednotkách účtujúcich podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v PÚ“).

Rozsah a podmienky stravovania zamestnancov ustanovuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Bližšie informácie k tomuto ustanoveniu sú uvedené v 25/DZPaU/2021/MP - Metodickom pokyne k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do daňových výdavkov tohto daňovníka.

Z ustanovení § 152 Zákonníka práce vyplýva, že zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie:

  • poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo
  • prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby – ide o zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok (ďalej len „zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok“). Túto povinnosť nemá voči zamestnancom, ktorým poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (ďalej len „finančný príspevok na stravovanie“).

Poznámka: Toto usmernenie sa nezaoberá účtovaním skutočností súvisiacich so zabezpečením stravovania poskytovaním jedla vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa.

Suma príspevku na stravovanie

Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce zamestnávateľovi vyplýva povinnosť prispievať na stravovanie zamestnancov minimálne 55 % ceny jedla a najviac 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších prepisov. Táto suma je od 01.07.2019 určená opatrením č. 176/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného (ďalej len „Opatrenie o sumách stravného“) na 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Tzn. maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie v zmysle Zákonníka práce je 55 % z 5,10 eura t. j. v sume 2,81 eur.

Podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri tuzemskej pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín podľa Opatrenia o sumách stravného. Tzn. zamestnanec má nárok na stravovaciu poukážku v minimálnej hodnote 3,83 eur (75 % z 5,10 eur). Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravovaciu poukážku minimálne 2 55 % z jej hodnoty. Napríklad, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravovaciu poukážku v hodnote 3,83 eur, zamestnávateľ na ňu prispieva sumou 2,11 eur a zamestnanec sumou 1,72 eur (ak zamestnávateľ neprispieva zo sociálneho fondu).

Podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce, ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, finančným príspevkom je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa Opatrenia o sumách stravného. Tzn. minimálny výška finančného príspevku je 2,11 eur a maximálna výška finančného príspevku je 2,81 eur.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) výšku hodnoty stravy poskytnutej zamestnancovi, ktorá je od dane oslobodená, nijako nelimituje. Preto, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravný lístok vo vyššej hodnote ako upravuje Zákonník práce, potom:

  1. na strane zamestnanca táto vyššia hodnota nad hodnotu stanovú Zákonníkom práce predstavuje nepeňažný príjem, ktorý je oslobodený od dane,
  2. na strane zamestnávateľa táto vyššia hodnota nad hodnotu stanovú Zákonníkom práce nebude predstavovať daňový výdavok.

Iná situácia nastane v prípade finančného príspevku, ktorý sa zamestnávateľ rozhodne poskytnúť zamestnancovi v sume vyššej ako stanovuje Zákonník práce. Z pohľadu ZDP:

  1. na strane zamestnanca nebude suma finančného príspevku prevyšujúca sumu stanovenú Zákonníkom práce od dane oslobodená, a bude zdaňovaná ako príjem zo závislej činnosti (vrátane povinnosti odvodov),
  2. na strane zamestnávateľa suma finančného príspevku prevyšujúca sumu stanovenú Zákonníkom práce bude predstavovať daňový výdavok.

Okrem vyššie uvedenej sumy môže zamestnávateľ poskytovať zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Ide o príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu (ďalej len „SF“).

1. Účtovanie stravovacích poukážok

Tak ako je uvedené vyššie, jednou z možností na zabezpečenie stravovania je zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok. Stravovacie poukážky môžu mať dve formy, a to papierovú (tzv. gastrolístky) a elektronickú formu.

Poznámka: V súlade s § 152 ods. 4 Zákonníka práce v znení účinnom od 01.01.2023 zamestnávateľ poskytuje stravovaciu poukážku v elektronickej forme; to neplatí, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.

1.1 Účtovanie stravovacích poukážok v papierovej forme

Stravovacie poukážky v papierovej forme, ktoré zamestnávateľ nakupuje pre svojich zamestnancov predstavujú z účtovného hľadiska ceniny. V zmysle § 25 ods. 1 písm. c) zákona o účtovníctve sa ceniny oceňujú ich menovitou hodnotou. Podľa § 25 ods. 6 písm. c) zákona o účtovníctve sa menovitou hodnotou rozumie cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch, alebo ceninách. Nákup stravovacích poukážok účtovná jednotka účtuje v ich menovitej hodnote vyznačenej na stravovacej poukážke, bez ohľadu na prípadné zľavy a provízie poskytnuté sprostredkovateľom stravovacej služby.

Výdaj stravovacích poukážok zamestnancom sa účtuje na ťarchu:

  • účtu 527 – Zákonné sociálne náklady v sume podľa Zákonníka práce,
  • účtu 528 – Ostatné sociálne náklady nad rámec podľa Zákonníka práce,
  • účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu, v sume akou zamestnávateľ prispieva zo SF,
  • účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancom v sume v akej prispieva zamestnanec

a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 213 – Ceniny v okamihu odovzdania stravných lístkov zamestnancovi.

Zamestnávateľ, ktorý prispeje svojím zamestnancom na stravu nad rámec jeho zákonných povinností vyplývajúcich z § 152 Zákonníka práce účtuje o sume poskytnutej nad rámec Zákonníka práce na účte 528 – Ostatné sociálne náklady, pričom v zmysle ustanovení ZDP je u zamestnávateľa nedaňovým nákladom.

Prípadná odmena (provízia) dodávateľovi sa účtuje v prospech účtu 321 – Dodávatelia a na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby.

Celý článok si môžete prečítať v prílohe nižšie alebo na stránke FRSR v metodických usmerneniach.