Právne predpisy: Finančné hospodárenie


Zoznam všetkých predpisov v kategórii: Finančné hospodárenie

Zákon č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

judikáty (100) Kategória: Finančné hospodárenie

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011

Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 k Prílohe č. 1 "Kódy zdrojov"

Dodatok č. 2 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010 k Prílohe č. 1 "Kódy zdrojov"

Dodatok č. 3 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010 k Prílohe č. 1 "Kódy zdrojov"

Dodatok č. 4 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010 k Prílohe č. 1 "Kódy zdrojov"

Výnos MF SR č. 11251/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v zn

Opatrenie MF SR č. MF/010 175/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Dodatok č. 2 MF SR č. MF/008978/2006-421 k metodickému usmerneniu č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Dodatok č. 3 č. MF/ 022409 /2006-421 metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Metodické usmernenie MF SR č. MF/12748/2006-421 k postupu zriaďovateľov príspevkových organizácií pri aplikácii § 37 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dodatok MF SR č.MF/11918/2007-421 k metodickému usmerneniu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/12748/2006-421 k postupu zriaďovateľov príspevkových organizácii pri aplikácii § 37 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejn

Metodický výklad pojmov MF SR č. MF/020043/2007-421 k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zrušené

Výnos MF SR č. 26825/2005–441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky

Metodický pokyn a zásady spracovania Registra investícií č. MF/9922/2005-411

Pokyn Ministerstva financií SR č. MF/28409/2005-312 zo 7. decembra 2005, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy

Pokyn MF SR, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia verejného rozpočtu

zrušené

Dodatok č. 1 k pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26 944/2003-91 z 2. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia verejného rozpočtu č. 9494/2004-31

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej pokladnice č. MF/26268/2005-421 k postupu pri aplikácii § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k z

Metodické usmernenie MF SR č. MF/7415/2005-421 k aplikácii § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo väzbe na § 31 ods. 1 písm. d) citovaného zákona

Metodické usmernenie MF SR č. MF/008221/2006-421 k aplikácii § 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

Oznámenie MF SR č. MF/023443/2006-433 zo dňa 25. septembra 2006 o určení rozsahu údajov potrebných na zostavenie rozpočtu verejnej správy podľa § 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých

zrušené

Zákon č. 386/2002 Z.z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategória: Finančné hospodárenie

Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov

judikáty (1) Kategória: Finančné hospodárenie

Vyhláška MF SR č. 533/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob a rozsah predkladania informácií o skutočnom stave majetku štátu Štátnej pokladnici

zrušené Kategória: Finančné hospodárenie

Výnos MF SR č. MF/012267/2007-32 z 19. apríla 2007, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice

zrušené

Výnos MF SR č. 24557 z 20. decembra 2002, ktorým sa ustanovuje spôsob a postup určenia zostatkovej ceny majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe klienta Štátnej pokladnice, ktorému vznikla povinnosť takýto majetok odpisovať

Vyhláška MF SR č. 209/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici

zrušené

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010546/2006-32 z 24. mája 2006, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn MF SR č. 9096/2004-31 na výber hotovosti do pokladnice rozpočtovej organizácie prostredníctvom osobitného bežného účtu Štátnej pokladnice vedeného vo Všeobecnej úverovej banke

Metodické usmernenie MF SR č. MF/2760/2004-74 k účtovaniu rozpočtových limitov výdavkov a k účtovaniu rozpočtových výdavkov v štátnych rozpočtových organizáciách, ktoré sú klientmi Štátnej pokladnice

Zákon č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly

zrušené judikáty (23) Kategória: Finančné hospodárenie

Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

zrušené judikáty (125) Kategória: Finančné hospodárenie

Zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

zrušené Kategória: Finančné hospodárenie

Nariadenie vlády SR č. 432/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

zrušené

Zásady vlády Slovenskej republiky pre postupy pri správe a vysporiadaní pohľadávok Slovenskej republiky v zahraničí schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 575 zo dňa 4. júla 2007

Kategória: Finančné hospodárenie

Zákon č. 193/2001 Z.z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Kategória: Finančné hospodárenie

Zákon č. 466/2009 Z.z. z 22. októbra 2009 o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov

judikáty (3) Kategória: Finančné hospodárenie

Zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zrušené judikáty (3) Kategória: Finančné hospodárenie

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v z.n.p.

Kategória: Finančné hospodárenie

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

judikáty (3) Kategória: Finančné hospodárenie

Zákon č. 659/2007 Z.z. z 28. novembra 2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

judikáty (18) Kategória: Finančné hospodárenie

Zákon č. 254/1993 Z.z. o územných finančných orgánoch, v znení neskorších predpisov

zrušené Kategória: Finančné hospodárenie

Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE

zrušené Kategória: Finančné hospodárenie

Vyhláška č. 443/2009 Z.z., ktorou sa určujú druhy výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov a spôsob ich úhrady

zrušené Kategória: Finančné hospodárenie