Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Tri hlavné zmeny, ktoré prináša návrh novely zákona o DPH

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Zuzana Šidlová Zdroj: KPMG

Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona DPH, ktorý prináša tri hlavné zmeny. Novelou zákona s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2022 (s výnimkou o. i. oznámenia bankových účtov existujúcich platiteľov DPH s navrhovanou účinnosťou od 15. novembra 2021) sa navrhuje:

  • zavedenie povinnosti pre platiteľov DPH oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý vlastný (aj zahraničný) bankový účet, ktorý bude používať na ekonomickú činnosť,
    •     na takto oznámený bankový účet bude správca dane poukazovať nadmerný odpočet,
    •     zoznam takýchto bankových účtov bude zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR,
  • rozšírenie inštitútu ručenia za daň, a to o situáciu, ak protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na iný bankový účet, ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov,
  • zavedenie možnosti pre odberateľa zaplatiť daň uvedenú na faktúre za dodanie tovarov a služieb v SR na osobitný účet dodávateľa vedený správcom dane, a tým sa vyhnúť ručeniu za daň.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).