Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Tri hlavné zmeny, ktoré prináša návrh novely zákona o DPH

Kategória: Články Autor/i: Ing. Zuzana Šidlová Zdroj: KPMG

Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona DPH, ktorý prináša tri hlavné zmeny. Novelou zákona s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2022 (s výnimkou o. i. oznámenia bankových účtov existujúcich platiteľov DPH s navrhovanou účinnosťou od 15. novembra 2021) sa navrhuje:

  • zavedenie povinnosti pre platiteľov DPH oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý vlastný (aj zahraničný) bankový účet, ktorý bude používať na ekonomickú činnosť,
    •     na takto oznámený bankový účet bude správca dane poukazovať nadmerný odpočet,
    •     zoznam takýchto bankových účtov bude zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR,
  • rozšírenie inštitútu ručenia za daň, a to o situáciu, ak protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na iný bankový účet, ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov,
  • zavedenie možnosti pre odberateľa zaplatiť daň uvedenú na faktúre za dodanie tovarov a služieb v SR na osobitný účet dodávateľa vedený správcom dane, a tým sa vyhnúť ručeniu za daň.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Novela zákona o cenách obmedzí používanie drobných mincí

Tlačový odbor MFSR Zdroj: MF SR

Ministerstvo financií SR predkladá na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR novelu zákona o cenách. Cieľom návrhu je zavedenie zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Po medzirezortnom pripomienkovom konaní pritom došlo k zmene. Na základe zásadnej pripomienky Národnej banky Slovenska sa mení „možnosť“ zaokrúhľovať na „povinnosť“ zaokrúhľovať z dôvodu významnejšieho obmedzenia používania týchto mincí.