Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Podnikateľ – platiteľ dane z pridanej hodnoty zo Slovenska kúpil a doviezol automobil zo zahraničia (ide o ojazdený automobil). Na faktúre má uvedené, že ide o oslobodenie od dane v rámci trojstrannej transakcie (na základe článkov 141 a 197 smernice 2006/112/ES o DPH). Faktúra bola vystavená dražobnou aukciou v Belgicku. Ako má podnikateľ postupovať z hľadiska dane z pridanej hodnoty?

Zo znenia otázky vyplýva, že kupujúci (nadobúdateľ auta) je platiteľom DPH, t. j. je zdaniteľnou osobou. Je pravdepodobné, že dodávateľ auta vo faktúre uviedol svoje identifikačné číslo pre daň, pod ktorým je identifikovaný v inom členskom štáte.  Kupujúci nadobudol právo nakladať ako vlastník s autom prepraveným do tuzemska z iného členského štátu. Dodávateľ dodanie auta nezdanil. Teda sú splnené hmotno-právne podmienky pre uplatnenie režimu „nadobudnutie tovaru z iného členského štátu“ podľa § 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Kupujúci teda nadobudnutie auta zdaní slovenskou sadzbou dane (samozdanenie) ale zároveň môže uplatniť nárok na odpočítanie dane. Teda v konečnom dôsledku nie je zaťažený daňou.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).